Documentation TYPO3 par Ameos

blowfish.php

00001 <?php
00002 
00003 /* $Id: blowfish.php,v 2.4 2004/12/16 18:26:43 lem9 Exp $ */
00004 // vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
00005 
00023 // Change for phpMyAdmin by lem9:
00024 //class Horde_Cipher_blowfish extends Horde_Cipher {
00025 class Horde_Cipher_blowfish {
00026 
00027   /* Pi Array */
00028   var $p = array(
00029       0x243F6A88, 0x85A308D3, 0x13198A2E, 0x03707344,
00030       0xA4093822, 0x299F31D0, 0x082EFA98, 0xEC4E6C89,
00031       0x452821E6, 0x38D01377, 0xBE5466CF, 0x34E90C6C,
00032       0xC0AC29B7, 0xC97C50DD, 0x3F84D5B5, 0xB5470917,
00033       0x9216D5D9, 0x8979FB1B);
00034 
00035   /* S Boxes */
00036   var $s1 = array(
00037       0xD1310BA6, 0x98DFB5AC, 0x2FFD72DB, 0xD01ADFB7,
00038       0xB8E1AFED, 0x6A267E96, 0xBA7C9045, 0xF12C7F99,
00039       0x24A19947, 0xB3916CF7, 0x0801F2E2, 0x858EFC16,
00040       0x636920D8, 0x71574E69, 0xA458FEA3, 0xF4933D7E,
00041       0x0D95748F, 0x728EB658, 0x718BCD58, 0x82154AEE,
00042       0x7B54A41D, 0xC25A59B5, 0x9C30D539, 0x2AF26013,
00043       0xC5D1B023, 0x286085F0, 0xCA417918, 0xB8DB38EF,
00044       0x8E79DCB0, 0x603A180E, 0x6C9E0E8B, 0xB01E8A3E,
00045       0xD71577C1, 0xBD314B27, 0x78AF2FDA, 0x55605C60,
00046       0xE65525F3, 0xAA55AB94, 0x57489862, 0x63E81440,
00047       0x55CA396A, 0x2AAB10B6, 0xB4CC5C34, 0x1141E8CE,
00048       0xA15486AF, 0x7C72E993, 0xB3EE1411, 0x636FBC2A,
00049       0x2BA9C55D, 0x741831F6, 0xCE5C3E16, 0x9B87931E,
00050       0xAFD6BA33, 0x6C24CF5C, 0x7A325381, 0x28958677,
00051       0x3B8F4898, 0x6B4BB9AF, 0xC4BFE81B, 0x66282193,
00052       0x61D809CC, 0xFB21A991, 0x487CAC60, 0x5DEC8032,
00053       0xEF845D5D, 0xE98575B1, 0xDC262302, 0xEB651B88,
00054       0x23893E81, 0xD396ACC5, 0x0F6D6FF3, 0x83F44239,
00055       0x2E0B4482, 0xA4842004, 0x69C8F04A, 0x9E1F9B5E,
00056       0x21C66842, 0xF6E96C9A, 0x670C9C61, 0xABD388F0,
00057       0x6A51A0D2, 0xD8542F68, 0x960FA728, 0xAB5133A3,
00058       0x6EEF0B6C, 0x137A3BE4, 0xBA3BF050, 0x7EFB2A98,
00059       0xA1F1651D, 0x39AF0176, 0x66CA593E, 0x82430E88,
00060       0x8CEE8619, 0x456F9FB4, 0x7D84A5C3, 0x3B8B5EBE,
00061       0xE06F75D8, 0x85C12073, 0x401A449F, 0x56C16AA6,
00062       0x4ED3AA62, 0x363F7706, 0x1BFEDF72, 0x429B023D,
00063       0x37D0D724, 0xD00A1248, 0xDB0FEAD3, 0x49F1C09B,
00064       0x075372C9, 0x80991B7B, 0x25D479D8, 0xF6E8DEF7,
00065       0xE3FE501A, 0xB6794C3B, 0x976CE0BD, 0x04C006BA,
00066       0xC1A94FB6, 0x409F60C4, 0x5E5C9EC2, 0x196A2463,
00067       0x68FB6FAF, 0x3E6C53B5, 0x1339B2EB, 0x3B52EC6F,
00068       0x6DFC511F, 0x9B30952C, 0xCC814544, 0xAF5EBD09,
00069       0xBEE3D004, 0xDE334AFD, 0x660F2807, 0x192E4BB3,
00070       0xC0CBA857, 0x45C8740F, 0xD20B5F39, 0xB9D3FBDB,
00071       0x5579C0BD, 0x1A60320A, 0xD6A100C6, 0x402C7279,
00072       0x679F25FE, 0xFB1FA3CC, 0x8EA5E9F8, 0xDB3222F8,
00073       0x3C7516DF, 0xFD616B15, 0x2F501EC8, 0xAD0552AB,
00074       0x323DB5FA, 0xFD238760, 0x53317B48, 0x3E00DF82,
00075       0x9E5C57BB, 0xCA6F8CA0, 0x1A87562E, 0xDF1769DB,
00076       0xD542A8F6, 0x287EFFC3, 0xAC6732C6, 0x8C4F5573,
00077       0x695B27B0, 0xBBCA58C8, 0xE1FFA35D, 0xB8F011A0,
00078       0x10FA3D98, 0xFD2183B8, 0x4AFCB56C, 0x2DD1D35B,
00079       0x9A53E479, 0xB6F84565, 0xD28E49BC, 0x4BFB9790,
00080       0xE1DDF2DA, 0xA4CB7E33, 0x62FB1341, 0xCEE4C6E8,
00081       0xEF20CADA, 0x36774C01, 0xD07E9EFE, 0x2BF11FB4,
00082       0x95DBDA4D, 0xAE909198, 0xEAAD8E71, 0x6B93D5A0,
00083       0xD08ED1D0, 0xAFC725E0, 0x8E3C5B2F, 0x8E7594B7,
00084       0x8FF6E2FB, 0xF2122B64, 0x8888B812, 0x900DF01C,
00085       0x4FAD5EA0, 0x688FC31C, 0xD1CFF191, 0xB3A8C1AD,
00086       0x2F2F2218, 0xBE0E1777, 0xEA752DFE, 0x8B021FA1,
00087       0xE5A0CC0F, 0xB56F74E8, 0x18ACF3D6, 0xCE89E299,
00088       0xB4A84FE0, 0xFD13E0B7, 0x7CC43B81, 0xD2ADA8D9,
00089       0x165FA266, 0x80957705, 0x93CC7314, 0x211A1477,
00090       0xE6AD2065, 0x77B5FA86, 0xC75442F5, 0xFB9D35CF,
00091       0xEBCDAF0C, 0x7B3E89A0, 0xD6411BD3, 0xAE1E7E49,
00092       0x00250E2D, 0x2071B35E, 0x226800BB, 0x57B8E0AF,
00093       0x2464369B, 0xF009B91E, 0x5563911D, 0x59DFA6AA,
00094       0x78C14389, 0xD95A537F, 0x207D5BA2, 0x02E5B9C5,
00095       0x83260376, 0x6295CFA9, 0x11C81968, 0x4E734A41,
00096       0xB3472DCA, 0x7B14A94A, 0x1B510052, 0x9A532915,
00097       0xD60F573F, 0xBC9BC6E4, 0x2B60A476, 0x81E67400,
00098       0x08BA6FB5, 0x571BE91F, 0xF296EC6B, 0x2A0DD915,
00099       0xB6636521, 0xE7B9F9B6, 0xFF34052E, 0xC5855664,
00100       0x53B02D5D, 0xA99F8FA1, 0x08BA4799, 0x6E85076A);
00101   var $s2 = array(
00102       0x4B7A70E9, 0xB5B32944, 0xDB75092E, 0xC4192623,
00103       0xAD6EA6B0, 0x49A7DF7D, 0x9CEE60B8, 0x8FEDB266,
00104       0xECAA8C71, 0x699A17FF, 0x5664526C, 0xC2B19EE1,
00105       0x193602A5, 0x75094C29, 0xA0591340, 0xE4183A3E,
00106       0x3F54989A, 0x5B429D65, 0x6B8FE4D6, 0x99F73FD6,
00107       0xA1D29C07, 0xEFE830F5, 0x4D2D38E6, 0xF0255DC1,
00108       0x4CDD2086, 0x8470EB26, 0x6382E9C6, 0x021ECC5E,
00109       0x09686B3F, 0x3EBAEFC9, 0x3C971814, 0x6B6A70A1,
00110       0x687F3584, 0x52A0E286, 0xB79C5305, 0xAA500737,
00111       0x3E07841C, 0x7FDEAE5C, 0x8E7D44EC, 0x5716F2B8,
00112       0xB03ADA37, 0xF0500C0D, 0xF01C1F04, 0x0200B3FF,
00113       0xAE0CF51A, 0x3CB574B2, 0x25837A58, 0xDC0921BD,
00114       0xD19113F9, 0x7CA92FF6, 0x94324773, 0x22F54701,
00115       0x3AE5E581, 0x37C2DADC, 0xC8B57634, 0x9AF3DDA7,
00116       0xA9446146, 0x0FD0030E, 0xECC8C73E, 0xA4751E41,
00117       0xE238CD99, 0x3BEA0E2F, 0x3280BBA1, 0x183EB331,
00118       0x4E548B38, 0x4F6DB908, 0x6F420D03, 0xF60A04BF,
00119       0x2CB81290, 0x24977C79, 0x5679B072, 0xBCAF89AF,
00120       0xDE9A771F, 0xD9930810, 0xB38BAE12, 0xDCCF3F2E,
00121       0x5512721F, 0x2E6B7124, 0x501ADDE6, 0x9F84CD87,
00122       0x7A584718, 0x7408DA17, 0xBC9F9ABC, 0xE94B7D8C,
00123       0xEC7AEC3A, 0xDB851DFA, 0x63094366, 0xC464C3D2,
00124       0xEF1C1847, 0x3215D908, 0xDD433B37, 0x24C2BA16,
00125       0x12A14D43, 0x2A65C451, 0x50940002, 0x133AE4DD,
00126       0x71DFF89E, 0x10314E55, 0x81AC77D6, 0x5F11199B,
00127       0x043556F1, 0xD7A3C76B, 0x3C11183B, 0x5924A509,
00128       0xF28FE6ED, 0x97F1FBFA, 0x9EBABF2C, 0x1E153C6E,
00129       0x86E34570, 0xEAE96FB1, 0x860E5E0A, 0x5A3E2AB3,
00130       0x771FE71C, 0x4E3D06FA, 0x2965DCB9, 0x99E71D0F,
00131       0x803E89D6, 0x5266C825, 0x2E4CC978, 0x9C10B36A,
00132       0xC6150EBA, 0x94E2EA78, 0xA5FC3C53, 0x1E0A2DF4,
00133       0xF2F74EA7, 0x361D2B3D, 0x1939260F, 0x19C27960,
00134       0x5223A708, 0xF71312B6, 0xEBADFE6E, 0xEAC31F66,
00135       0xE3BC4595, 0xA67BC883, 0xB17F37D1, 0x018CFF28,
00136       0xC332DDEF, 0xBE6C5AA5, 0x65582185, 0x68AB9802,
00137       0xEECEA50F, 0xDB2F953B, 0x2AEF7DAD, 0x5B6E2F84,
00138       0x1521B628, 0x29076170, 0xECDD4775, 0x619F1510,
00139       0x13CCA830, 0xEB61BD96, 0x0334FE1E, 0xAA0363CF,
00140       0xB5735C90, 0x4C70A239, 0xD59E9E0B, 0xCBAADE14,
00141       0xEECC86BC, 0x60622CA7, 0x9CAB5CAB, 0xB2F3846E,
00142       0x648B1EAF, 0x19BDF0CA, 0xA02369B9, 0x655ABB50,
00143       0x40685A32, 0x3C2AB4B3, 0x319EE9D5, 0xC021B8F7,
00144       0x9B540B19, 0x875FA099, 0x95F7997E, 0x623D7DA8,
00145       0xF837889A, 0x97E32D77, 0x11ED935F, 0x16681281,
00146       0x0E358829, 0xC7E61FD6, 0x96DEDFA1, 0x7858BA99,
00147       0x57F584A5, 0x1B227263, 0x9B83C3FF, 0x1AC24696,
00148       0xCDB30AEB, 0x532E3054, 0x8FD948E4, 0x6DBC3128,
00149       0x58EBF2EF, 0x34C6FFEA, 0xFE28ED61, 0xEE7C3C73,
00150       0x5D4A14D9, 0xE864B7E3, 0x42105D14, 0x203E13E0,
00151       0x45EEE2B6, 0xA3AAABEA, 0xDB6C4F15, 0xFACB4FD0,
00152       0xC742F442, 0xEF6ABBB5, 0x654F3B1D, 0x41CD2105,
00153       0xD81E799E, 0x86854DC7, 0xE44B476A, 0x3D816250,
00154       0xCF62A1F2, 0x5B8D2646, 0xFC8883A0, 0xC1C7B6A3,
00155       0x7F1524C3, 0x69CB7492, 0x47848A0B, 0x5692B285,
00156       0x095BBF00, 0xAD19489D, 0x1462B174, 0x23820E00,
00157       0x58428D2A, 0x0C55F5EA, 0x1DADF43E, 0x233F7061,
00158       0x3372F092, 0x8D937E41, 0xD65FECF1, 0x6C223BDB,
00159       0x7CDE3759, 0xCBEE7460, 0x4085F2A7, 0xCE77326E,
00160       0xA6078084, 0x19F8509E, 0xE8EFD855, 0x61D99735,
00161       0xA969A7AA, 0xC50C06C2, 0x5A04ABFC, 0x800BCADC,
00162       0x9E447A2E, 0xC3453484, 0xFDD56705, 0x0E1E9EC9,
00163       0xDB73DBD3, 0x105588CD, 0x675FDA79, 0xE3674340,
00164       0xC5C43465, 0x713E38D8, 0x3D28F89E, 0xF16DFF20,
00165       0x153E21E7, 0x8FB03D4A, 0xE6E39F2B, 0xDB83ADF7);
00166   var $s3 = array(
00167       0xE93D5A68, 0x948140F7, 0xF64C261C, 0x94692934,
00168       0x411520F7, 0x7602D4F7, 0xBCF46B2E, 0xD4A20068,
00169       0xD4082471, 0x3320F46A, 0x43B7D4B7, 0x500061AF,
00170       0x1E39F62E, 0x97244546, 0x14214F74, 0xBF8B8840,
00171       0x4D95FC1D, 0x96B591AF, 0x70F4DDD3, 0x66A02F45,
00172       0xBFBC09EC, 0x03BD9785, 0x7FAC6DD0, 0x31CB8504,
00173       0x96EB27B3, 0x55FD3941, 0xDA2547E6, 0xABCA0A9A,
00174       0x28507825, 0x530429F4, 0x0A2C86DA, 0xE9B66DFB,
00175       0x68DC1462, 0xD7486900, 0x680EC0A4, 0x27A18DEE,
00176       0x4F3FFEA2, 0xE887AD8C, 0xB58CE006, 0x7AF4D6B6,
00177       0xAACE1E7C, 0xD3375FEC, 0xCE78A399, 0x406B2A42,
00178       0x20FE9E35, 0xD9F385B9, 0xEE39D7AB, 0x3B124E8B,
00179       0x1DC9FAF7, 0x4B6D1856, 0x26A36631, 0xEAE397B2,
00180       0x3A6EFA74, 0xDD5B4332, 0x6841E7F7, 0xCA7820FB,
00181       0xFB0AF54E, 0xD8FEB397, 0x454056AC, 0xBA489527,
00182       0x55533A3A, 0x20838D87, 0xFE6BA9B7, 0xD096954B,
00183       0x55A867BC, 0xA1159A58, 0xCCA92963, 0x99E1DB33,
00184       0xA62A4A56, 0x3F3125F9, 0x5EF47E1C, 0x9029317C,
00185       0xFDF8E802, 0x04272F70, 0x80BB155C, 0x05282CE3,
00186       0x95C11548, 0xE4C66D22, 0x48C1133F, 0xC70F86DC,
00187       0x07F9C9EE, 0x41041F0F, 0x404779A4, 0x5D886E17,
00188       0x325F51EB, 0xD59BC0D1, 0xF2BCC18F, 0x41113564,
00189       0x257B7834, 0x602A9C60, 0xDFF8E8A3, 0x1F636C1B,
00190       0x0E12B4C2, 0x02E1329E, 0xAF664FD1, 0xCAD18115,
00191       0x6B2395E0, 0x333E92E1, 0x3B240B62, 0xEEBEB922,
00192       0x85B2A20E, 0xE6BA0D99, 0xDE720C8C, 0x2DA2F728,
00193       0xD0127845, 0x95B794FD, 0x647D0862, 0xE7CCF5F0,
00194       0x5449A36F, 0x877D48FA, 0xC39DFD27, 0xF33E8D1E,
00195       0x0A476341, 0x992EFF74, 0x3A6F6EAB, 0xF4F8FD37,
00196       0xA812DC60, 0xA1EBDDF8, 0x991BE14C, 0xDB6E6B0D,
00197       0xC67B5510, 0x6D672C37, 0x2765D43B, 0xDCD0E804,
00198       0xF1290DC7, 0xCC00FFA3, 0xB5390F92, 0x690FED0B,
00199       0x667B9FFB, 0xCEDB7D9C, 0xA091CF0B, 0xD9155EA3,
00200       0xBB132F88, 0x515BAD24, 0x7B9479BF, 0x763BD6EB,
00201       0x37392EB3, 0xCC115979, 0x8026E297, 0xF42E312D,
00202       0x6842ADA7, 0xC66A2B3B, 0x12754CCC, 0x782EF11C,
00203       0x6A124237, 0xB79251E7, 0x06A1BBE6, 0x4BFB6350,
00204       0x1A6B1018, 0x11CAEDFA, 0x3D25BDD8, 0xE2E1C3C9,
00205       0x44421659, 0x0A121386, 0xD90CEC6E, 0xD5ABEA2A,
00206       0x64AF674E, 0xDA86A85F, 0xBEBFE988, 0x64E4C3FE,
00207       0x9DBC8057, 0xF0F7C086, 0x60787BF8, 0x6003604D,
00208       0xD1FD8346, 0xF6381FB0, 0x7745AE04, 0xD736FCCC,
00209       0x83426B33, 0xF01EAB71, 0xB0804187, 0x3C005E5F,
00210       0x77A057BE, 0xBDE8AE24, 0x55464299, 0xBF582E61,
00211       0x4E58F48F, 0xF2DDFDA2, 0xF474EF38, 0x8789BDC2,
00212       0x5366F9C3, 0xC8B38E74, 0xB475F255, 0x46FCD9B9,
00213       0x7AEB2661, 0x8B1DDF84, 0x846A0E79, 0x915F95E2,
00214       0x466E598E, 0x20B45770, 0x8CD55591, 0xC902DE4C,
00215       0xB90BACE1, 0xBB8205D0, 0x11A86248, 0x7574A99E,
00216       0xB77F19B6, 0xE0A9DC09, 0x662D09A1, 0xC4324633,
00217       0xE85A1F02, 0x09F0BE8C, 0x4A99A025, 0x1D6EFE10,
00218       0x1AB93D1D, 0x0BA5A4DF, 0xA186F20F, 0x2868F169,
00219       0xDCB7DA83, 0x573906FE, 0xA1E2CE9B, 0x4FCD7F52,
00220       0x50115E01, 0xA70683FA, 0xA002B5C4, 0x0DE6D027,
00221       0x9AF88C27, 0x773F8641, 0xC3604C06, 0x61A806B5,
00222       0xF0177A28, 0xC0F586E0, 0x006058AA, 0x30DC7D62,
00223       0x11E69ED7, 0x2338EA63, 0x53C2DD94, 0xC2C21634,
00224       0xBBCBEE56, 0x90BCB6DE, 0xEBFC7DA1, 0xCE591D76,
00225       0x6F05E409, 0x4B7C0188, 0x39720A3D, 0x7C927C24,
00226       0x86E3725F, 0x724D9DB9, 0x1AC15BB4, 0xD39EB8FC,
00227       0xED545578, 0x08FCA5B5, 0xD83D7CD3, 0x4DAD0FC4,
00228       0x1E50EF5E, 0xB161E6F8, 0xA28514D9, 0x6C51133C,
00229       0x6FD5C7E7, 0x56E14EC4, 0x362ABFCE, 0xDDC6C837,
00230       0xD79A3234, 0x92638212, 0x670EFA8E, 0x406000E0);
00231   var $s4 = array(
00232       0x3A39CE37, 0xD3FAF5CF, 0xABC27737, 0x5AC52D1B,
00233       0x5CB0679E, 0x4FA33742, 0xD3822740, 0x99BC9BBE,
00234       0xD5118E9D, 0xBF0F7315, 0xD62D1C7E, 0xC700C47B,
00235       0xB78C1B6B, 0x21A19045, 0xB26EB1BE, 0x6A366EB4,
00236       0x5748AB2F, 0xBC946E79, 0xC6A376D2, 0x6549C2C8,
00237       0x530FF8EE, 0x468DDE7D, 0xD5730A1D, 0x4CD04DC6,
00238       0x2939BBDB, 0xA9BA4650, 0xAC9526E8, 0xBE5EE304,
00239       0xA1FAD5F0, 0x6A2D519A, 0x63EF8CE2, 0x9A86EE22,
00240       0xC089C2B8, 0x43242EF6, 0xA51E03AA, 0x9CF2D0A4,
00241       0x83C061BA, 0x9BE96A4D, 0x8FE51550, 0xBA645BD6,
00242       0x2826A2F9, 0xA73A3AE1, 0x4BA99586, 0xEF5562E9,
00243       0xC72FEFD3, 0xF752F7DA, 0x3F046F69, 0x77FA0A59,
00244       0x80E4A915, 0x87B08601, 0x9B09E6AD, 0x3B3EE593,
00245       0xE990FD5A, 0x9E34D797, 0x2CF0B7D9, 0x022B8B51,
00246       0x96D5AC3A, 0x017DA67D, 0xD1CF3ED6, 0x7C7D2D28,
00247       0x1F9F25CF, 0xADF2B89B, 0x5AD6B472, 0x5A88F54C,
00248       0xE029AC71, 0xE019A5E6, 0x47B0ACFD, 0xED93FA9B,
00249       0xE8D3C48D, 0x283B57CC, 0xF8D56629, 0x79132E28,
00250       0x785F0191, 0xED756055, 0xF7960E44, 0xE3D35E8C,
00251       0x15056DD4, 0x88F46DBA, 0x03A16125, 0x0564F0BD,
00252       0xC3EB9E15, 0x3C9057A2, 0x97271AEC, 0xA93A072A,
00253       0x1B3F6D9B, 0x1E6321F5, 0xF59C66FB, 0x26DCF319,
00254       0x7533D928, 0xB155FDF5, 0x03563482, 0x8ABA3CBB,
00255       0x28517711, 0xC20AD9F8, 0xABCC5167, 0xCCAD925F,
00256       0x4DE81751, 0x3830DC8E, 0x379D5862, 0x9320F991,
00257       0xEA7A90C2, 0xFB3E7BCE, 0x5121CE64, 0x774FBE32,
00258       0xA8B6E37E, 0xC3293D46, 0x48DE5369, 0x6413E680,
00259       0xA2AE0810, 0xDD6DB224, 0x69852DFD, 0x09072166,
00260       0xB39A460A, 0x6445C0DD, 0x586CDECF, 0x1C20C8AE,
00261       0x5BBEF7DD, 0x1B588D40, 0xCCD2017F, 0x6BB4E3BB,
00262       0xDDA26A7E, 0x3A59FF45, 0x3E350A44, 0xBCB4CDD5,
00263       0x72EACEA8, 0xFA6484BB, 0x8D6612AE, 0xBF3C6F47,
00264       0xD29BE463, 0x542F5D9E, 0xAEC2771B, 0xF64E6370,
00265       0x740E0D8D, 0xE75B1357, 0xF8721671, 0xAF537D5D,
00266       0x4040CB08, 0x4EB4E2CC, 0x34D2466A, 0x0115AF84,
00267       0xE1B00428, 0x95983A1D, 0x06B89FB4, 0xCE6EA048,
00268       0x6F3F3B82, 0x3520AB82, 0x011A1D4B, 0x277227F8,
00269       0x611560B1, 0xE7933FDC, 0xBB3A792B, 0x344525BD,
00270       0xA08839E1, 0x51CE794B, 0x2F32C9B7, 0xA01FBAC9,
00271       0xE01CC87E, 0xBCC7D1F6, 0xCF0111C3, 0xA1E8AAC7,
00272       0x1A908749, 0xD44FBD9A, 0xD0DADECB, 0xD50ADA38,
00273       0x0339C32A, 0xC6913667, 0x8DF9317C, 0xE0B12B4F,
00274       0xF79E59B7, 0x43F5BB3A, 0xF2D519FF, 0x27D9459C,
00275       0xBF97222C, 0x15E6FC2A, 0x0F91FC71, 0x9B941525,
00276       0xFAE59361, 0xCEB69CEB, 0xC2A86459, 0x12BAA8D1,
00277       0xB6C1075E, 0xE3056A0C, 0x10D25065, 0xCB03A442,
00278       0xE0EC6E0E, 0x1698DB3B, 0x4C98A0BE, 0x3278E964,
00279       0x9F1F9532, 0xE0D392DF, 0xD3A0342B, 0x8971F21E,
00280       0x1B0A7441, 0x4BA3348C, 0xC5BE7120, 0xC37632D8,
00281       0xDF359F8D, 0x9B992F2E, 0xE60B6F47, 0x0FE3F11D,
00282       0xE54CDA54, 0x1EDAD891, 0xCE6279CF, 0xCD3E7E6F,
00283       0x1618B166, 0xFD2C1D05, 0x848FD2C5, 0xF6FB2299,
00284       0xF523F357, 0xA6327623, 0x93A83531, 0x56CCCD02,
00285       0xACF08162, 0x5A75EBB5, 0x6E163697, 0x88D273CC,
00286       0xDE966292, 0x81B949D0, 0x4C50901B, 0x71C65614,
00287       0xE6C6C7BD, 0x327A140A, 0x45E1D006, 0xC3F27B9A,
00288       0xC9AA53FD, 0x62A80F00, 0xBB25BFE2, 0x35BDD2F6,
00289       0x71126905, 0xB2040222, 0xB6CBCF7C, 0xCD769C2B,
00290       0x53113EC0, 0x1640E3D3, 0x38ABBD60, 0x2547ADF0,
00291       0xBA38209C, 0xF746CE76, 0x77AFA1C5, 0x20756060,
00292       0x85CBFE4E, 0x8AE88DD8, 0x7AAAF9B0, 0x4CF9AA7E,
00293       0x1948C25C, 0x02FB8A8C, 0x01C36AE4, 0xD6EBE1F9,
00294       0x90D4F869, 0xA65CDEA0, 0x3F09252D, 0xC208E69F,
00295       0xB74E6132, 0xCE77E25B, 0x578FDFE3, 0x3AC372E6);
00296 
00297   /* The number of rounds to do */
00298   var $_rounds = 16;
00299 
00300   /* Constructor */
00301   function Cipher_blowfish($params = null)
00302   {
00303   }
00304 
00310   function setKey($key)
00311   {
00312     $key = $this->_formatKey($key);
00313     $keyPos = $keyXor = 0;
00314 
00315     $iMax = count($this->p);
00316     $keyLen = count($key);
00317     for ($i = 0; $i < $iMax; $i++) {
00318       for ($t = 0; $t < 4; $t++) {
00319         $keyXor = ($keyXor << 8) | (($key[$keyPos]) & 0x0ff);
00320         if (++$keyPos == $keyLen) {
00321           $keyPos = 0;
00322         }
00323       }
00324       $this->p[$i] = $this->p[$i] ^ $keyXor;
00325     }
00326 
00327     $encZero = array('L' => 0, 'R' => 0);
00328     for ($i = 0; $i + 1 < $iMax; $i += 2) {
00329      $encZero = $this->_encryptBlock($encZero['L'], $encZero['R']);
00330      $this->p[$i] = $encZero['L'];
00331      $this->p[$i + 1] = $encZero['R'];
00332     }
00333 
00334     $iMax = count($this->s1);
00335     for ($i = 0; $i < $iMax; $i += 2) {
00336      $encZero = $this->_encryptBlock($encZero['L'], $encZero['R']);
00337      $this->s1[$i] = $encZero['L'];
00338      $this->s1[$i + 1] = $encZero['R'];
00339     }
00340 
00341     $iMax = count($this->s2);
00342     for ($i = 0; $i < $iMax; $i += 2) {
00343      $encZero = $this->_encryptBlock($encZero['L'], $encZero['R']);
00344      $this->s2[$i] = $encZero['L'];
00345      $this->s2[$i + 1] = $encZero['R'];
00346     }
00347 
00348     $iMax = count($this->s3);
00349     for ($i = 0; $i < $iMax; $i += 2) {
00350      $encZero = $this->_encryptBlock($encZero['L'], $encZero['R']);
00351      $this->s3[$i] = $encZero['L'];
00352      $this->s3[$i + 1] = $encZero['R'];
00353     }
00354 
00355     $iMax = count($this->s4);
00356     for ($i = 0; $i < $iMax; $i += 2) {
00357      $encZero = $this->_encryptBlock($encZero['L'], $encZero['R']);
00358      $this->s4[$i] = $encZero['L'];
00359      $this->s4[$i + 1] = $encZero['R'];
00360     }
00361 
00362   }
00363 
00369   function getBlockSize()
00370   {
00371     return 8;
00372   }
00373 
00382   function encryptBlock($block, $key = null)
00383   {
00384     if (!is_null($key)) {
00385       $this->setKey($key);
00386     }
00387 
00388     list($L, $R) = array_values(unpack('N*', $block));
00389     $parts = $this->_encryptBlock($L, $R);
00390     return pack("NN", $parts['L'], $parts['R']);
00391   }
00392   
00401   function _encryptBlock($L, $R)
00402   {
00403     $L ^= $this->p[0];
00404     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[1];
00405     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[2];
00406     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[3];
00407     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[4];
00408     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[5];
00409     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[6];
00410     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[7];
00411     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[8];
00412     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[9];
00413     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[10];
00414     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[11];
00415     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[12];
00416     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[13];
00417     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[14];
00418     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[15];
00419     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[16];
00420     $R ^= $this->p[17];
00421 
00422     return array('L' => $R, 'R' => $L);
00423   }
00424 
00433   function decryptBlock($block, $key = null)
00434   {
00435     if (!is_null($key)) {
00436       $this->setKey($key);
00437     }
00438 
00439 // change for phpMyAdmin
00440     $L = null;
00441     $R = null;
00442 
00443     $retarray = array_values(unpack('N*', $block));
00444     if(isset($retarray[0])) {
00445       $L = $retarray[0];
00446     }
00447     if(isset($retarray[1])) {
00448       $R = $retarray[1];
00449     }
00450 // end change for phpMyAdmin
00451 
00452     $L ^= $this->p[17];
00453     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[16];
00454     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[15];
00455     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[14];
00456     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[13];
00457     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[12];
00458     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[11];
00459     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[10];
00460     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[9];
00461     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[8];
00462     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[7];
00463     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[6];
00464     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[5];
00465     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[4];
00466     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[3];
00467     $R ^= ((($this->s1[($L >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($L >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($L >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$L & 0x0ff]) ^ $this->p[2];
00468     $L ^= ((($this->s1[($R >> 24) & 0xFF] + $this->s2[($R >> 16) & 0x0ff]) ^ $this->s3[($R >> 8) & 0x0ff]) + $this->s4[$R & 0x0ff]) ^ $this->p[1];
00469 
00470     $decrypted = pack("NN", $R ^ $this->p[0], $L);
00471     return $decrypted;
00472   }
00473 
00479   function _formatKey($key)
00480   {
00481     return array_values(unpack('C*', $key));
00482   }
00483 
00484 }
00485 
00486 // higher-level functions:
00487 
00500 function full_str_pad($input, $pad_length, $pad_string = '', $pad_type = 0) {
00501   $str = '';
00502   $length = $pad_length - strlen($input);
00503   if ($length > 0) { // str_repeat doesn't like negatives
00504     if ($pad_type == STR_PAD_RIGHT) { // STR_PAD_RIGHT == 1
00505       $str = $input.str_repeat($pad_string, $length);
00506     } elseif ($pad_type == STR_PAD_BOTH) { // STR_PAD_BOTH == 2
00507       $str = str_repeat($pad_string, floor($length/2));
00508       $str .= $input;
00509       $str .= str_repeat($pad_string, ceil($length/2));
00510     } else { // defaults to STR_PAD_LEFT == 0
00511       $str = str_repeat($pad_string, $length).$input;
00512     }
00513   } else { // if $length is negative or zero we don't need to do anything
00514     $str = $input;
00515   }
00516   return $str;
00517 }
00518 
00531 function PMA_blowfish_encrypt($data, $secret) {
00532   $pma_cipher = new Horde_Cipher_blowfish;
00533   $encrypt = '';
00534   for ($i=0; $i<strlen($data); $i+=8) {
00535     $block = substr($data, $i, 8);
00536     if (strlen($block) < 8) {
00537       $block = full_str_pad($block,8,"\0", 1);
00538     }
00539     $encrypt .= $pma_cipher->encryptBlock($block, $secret);
00540   }
00541   return base64_encode($encrypt);
00542 }
00543 
00556 function PMA_blowfish_decrypt($encdata, $secret) {
00557   $pma_cipher = new Horde_Cipher_blowfish;
00558   $decrypt = '';
00559   $data = base64_decode($encdata);
00560   for ($i=0; $i<strlen($data); $i+=8) {
00561     $decrypt .= $pma_cipher->decryptBlock(substr($data, $i, 8), $secret);
00562   }
00563   return trim($decrypt);
00564 }
00565 
00566 ?>


Généré par Le spécialiste TYPO3 avec  doxygen 1.4.6