Documentation TYPO3 par Ameos

mongolian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: mongolian-utf-8.inc.php,v 1.8.2.1 2005/09/09 16:50:51 lem9 Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'utf-8';
00009 $allow_recoding = TRUE;
00010 $text_dir = 'ltr';
00011 $left_font_family = 'sans-serif';
00012 $right_font_family = 'sans-serif';
00013 $number_thousands_separator = ',';
00014 $number_decimal_separator = '.';
00015 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00016 //$byteUnits = array('Байт', 'кБ', 'МБ', 'ГБ');
00017 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00018 
00019 $day_of_week = array('Ня', 'Да', 'Мя', 'Лх', 'Пү', 'Ба', 'Бя');
00020 $month = array('1-р', '2-р', '3-р', '4-р', '5-р', '6-р', '7-р', '8-р', '9-р', '10р', '11р', '12р');
00021 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00022 // variable below
00023 $datefmt = '%Y оны %B сарын %d., %H:%M';
00024 $timespanfmt = '%s өдөр, %s цаг, %s минут, %s секунд';
00025 
00026 $strAbortedClients = 'Таслагдсан';
00027 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Сервэр дэх docSQL-ын абсолют замыг оруулна уу';
00028 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin нь MySQL сервэр лүү холбогдох гэсэн ч, сервэр хүлээн авсангүй. config.inc.php дэх сервэр, хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ шалга.';
00029 $strAccessDenied = 'Хандах эрхгүй';
00030 $strAction = 'Үйлдэл';
00031 $strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT утга нэмэх';
00032 $strAddConstraints = 'Тогтмол нэмэх';
00033 $strAddDeleteColumn = 'Багана нэмэх/устгах';
00034 $strAddDeleteRow = 'Мөр Нэмэх/устгах';
00035 $strAddDropDatabase = 'DROP DATABASE нэмэх';
00036 $strAddedColumnComment = 'Баганад тайлбар нэмэгдлээ';
00037 $strAddedColumnRelation = 'Баганад хамаарал нэмэгдлээ';
00038 $strAddFields = '%s талбар(ууд) нэмэх';
00039 $strAddHeaderComment = 'header-т тусгай тайлбар нэмэх (\\n –мөр шилжүүлнэ)';
00040 $strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS нэмэх';
00041 $strAddIntoComments = 'Тайлбар нэмэх';
00042 $strAddNewField = 'Шинэ талбар нэмэх';
00043 $strAddPrivilegesOnDb = 'Дараах өгөгдлийн санд онцгой эрх нэмэх';
00044 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Дараах хүснэгтэд онцгой эрх нэмэх';
00045 $strAddSearchConditions = 'Хайлтын нөхцөл нэмэх("where" хэсгийн бие):';
00046 $strAddToIndex = 'Индекст нэмэх&nbsp;%s&nbsp;багана(ууд)';
00047 $strAddUserMessage = 'Шинэ хэрэглэгч нэмэгдлээ.';
00048 $strAddUser = 'Шинэ хэрэглэгч нэмэх';
00049 $strAdministration = 'Зохион байгуулалт';
00050 $strAffectedRows = 'Хийгдсэн мөрүүд:';
00051 $strAfterInsertBack = 'Буцах';
00052 $strAfterInsertNewInsert = 'Өөр шинэ мөр оруулах';
00053 $strAfterInsertNext = 'Дараагийн мөрийг засах';
00054 $strAfterInsertSame = 'Энэ хуудас руу буцах';
00055 $strAfter = '%s-ы дараа';
00056 $strAll = 'Бүх';
00057 $strAllTableSameWidth = 'бүх хүснэгтийг ижил өргөнөөр харуулах уу?';
00058 $strAlterOrderBy = 'Хүснэгтийг эрэмбэлэлтээр өөрчлөх';
00059 $strAnalyzeTable = 'Хүснэгтийг задлах';
00060 $strAnd = 'БА';
00061 $strAndThen = 'ба тэгээд';
00062 $strAnIndex = '%s-д индекс нэмэгдсэн байна';
00063 $strAnyHost = 'Дурын хост';
00064 $strAny = 'Дурын';
00065 $strAnyUser = 'Дурын хэрэглэгч';
00066 $strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11';
00067 $strAPrimaryKey = '%s-д үндсэн түлхүүр нэмэгдлээ';
00068 $strArabic = 'Араб';
00069 $strArmenian = 'Армян';
00070 $strAscending = 'Өсөхөөр';
00071 $strAtBeginningOfTable = 'Хүснэгтийн эхэнд';
00072 $strAtEndOfTable = 'Хүснэгтийн төгсгөлд';
00073 $strAttr = 'Атрибутууд';
00074 $strAutodetect = 'Авто шалгах';
00075 $strAutomaticLayout = 'Автомат байрлал';
00076 
00077 $strBack = 'Өмнөх';
00078 $strBaltic = 'Балти';
00079 $strBeginCut = 'BEGIN CUT';
00080 $strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
00081 $strBinaryDoNotEdit = ' Хоёртын өгөгдөл - засагдахгүй ';
00082 $strBinaryLog = 'Хоёртын log';
00083 $strBinary = ' Хоёртын ';
00084 $strBinLogEventType = 'Хэрэг явдлын төрөл';
00085 $strBinLogInfo = 'Мэдээлэл';
00086 $strBinLogName = 'Log нэр';
00087 $strBinLogOriginalPosition = 'Жинхэнэ байрлал';
00088 $strBinLogPosition = 'Байрлал';
00089 $strBinLogServerId = 'Server ID';
00090 $strBookmarkAllUsers = 'Энэ тэмдэглэгээг бүх хэрэглэгчид хандахыг зөвшөөрөх';
00091 $strBookmarkDeleted = 'Тэмдэглэгээ устгагдсан.';
00092 $strBookmarkLabel = 'Хаяг';
00093 $strBookmarkOptions = 'Тэмдэглэгээний сонголт';
00094 $strBookmarkQuery = 'Тэмдэглэгдсэн SQL-асуулт';
00095 $strBookmarkThis = 'Энэ SQL-асуулт-ыг тэмдэглэх';
00096 $strBookmarkView = 'Зөвхөн харах';
00097 $strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values';
00098 $strBrowse = 'Хөтлөх';
00099 $strBufferPoolActivity = 'Буффер Pool Идэвхжил'; 
00100 $strBufferPool = 'Буффер Pool'; 
00101 $strBufferPoolUsage = 'Буффер Pool Хэрэглээ'; 
00102 $strBufferReadMissesInPercent = 'Уншилт алдсан нь %'; 
00103 $strBufferReadMisses = 'Уншилт алдагдсан'; 
00104 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Бичихээр хүлээгдэх нь %'; 
00105 $strBufferWriteWaits = 'Бичихээр хүлээх'; 
00106 $strBulgarian = 'Болгар';
00107 $strBusyPages = 'Завгүй хуудсууд'; 
00108 $strBzError = 'phpMyAdmin нь шахаж чадсангүй, учир нь уг PHP хувилбарын Bz2 extension гэмтсэн байна. phpMyAdmin-ы тохиргооны файл дахь <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> -ыг <code>FALSE</code> болго. Хэрэв та үүнийг ашигламаар байвал PHP-ийн сүүлийн хувилбарыг татаж үзээрэй. PHP bug report %s-аас дэлгэрэнгүй хар.';
00109 $strBzip = 'bzip-ээр шахагдсан';
00110 
00111 $strCalendar = 'Цагалбар';
00112 $strCannotLogin = 'MySQL руу нэвтэрч чадсангүй';
00113 $strCantLoadRecodeIconv = 'Тэмдэгт хөрвүүлэлтийн iconv, recode өргөтгөлийг дуудаж чадсангүй. Php тохиргоо дахь эдгээр өргөтгөлийг нээ эсвэл phpMyAdmin-ы тэмдэгт хөрвүүлэлтийг хаа.';
00114 $strCantLoad = '%s өргөтгөлийг дуудаж чадсангүй,<br />PHP-ийн тохиргоог үз';
00115 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Индексийг PRIMARY болгож чадсангүй!';
00116 $strCantUseRecodeIconv = 'iconv, libiconv, recode_string өргөтгөлүүдийн алийг ч хэрэглэж чадсангүй (extension reports-д дуудагдах). Php тохиргоогоо шалга.';
00117 $strCardinality = 'Ерөнхий';
00118 $strCarriage = 'Буцаалт: \\r';
00119 $strCaseInsensitive = 'Том жижиг хамаагүй';
00120 $strCaseSensitive = 'Том жижиг хамаатай ';
00121 $strCentralEuropean = 'Төв-Европ';
00122 $strChangeCopyModeCopy = '... хуучныг үлдээх.';
00123 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... хэрэглэгчийн хүснэгтүүдээс нэгийг устгаад дараа нь онцгой эрхийг дахин дууд.';
00124 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... хэрэглэгчийн хүснэгтүүдээс устгах.';
00125 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... хуучнаас бүх онцгой эрхийг хүчингүй болгоод дараа нь устга.';
00126 $strChangeCopyMode = 'Адил онцгой эрхтэй хэрэглэгч үүсгэх ба ...';
00127 $strChangeCopyUser = 'Нэвтрэх мэдээллийг солих/ Хэрэглэгч хуулах';
00128 $strChangeDisplay = 'Харуулах талбарыг соль';
00129 $strChangePassword = 'Нууц үг солих';
00130 $strChange = 'Солих';
00131 $strCharsetOfFile = 'Файлын кодлол:';
00132 $strCharsetsAndCollations = 'Кодлол ба жишилт';
00133 $strCharsets = 'Кодлолууд';
00134 $strCharset = 'Кодлол';
00135 $strCheckAll = 'Бүгдийг чагтлах';
00136 $strCheckOverhead = 'Дээдхийг шалгах';
00137 $strCheckPrivsLong = '&quot;%s&quot; өгөгдлийн сангийн онцгой эрх шалгах.';
00138 $strCheckPrivs = 'Онцгой эрх шалгах';
00139 $strCheckTable = 'Хүснэгт шалгах';
00140 $strChoosePage = 'Засах Хуудсаа сонго';
00141 $strColComFeat = 'Баганын тайлбарыг харуулж байна';
00142 $strCollation = 'Жишилт';
00143 $strColumnNames = 'Баганын нэрс';
00144 $strColumnPrivileges = 'Онцгой эрх, баганын эрх';
00145 $strCommand = 'Команд';
00146 $strComments = 'Тайлбар';
00147 $strCommentsForTable = 'Хүснэгтийн тайлбар';
00148 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible';
00149 $strCompleteInserts = 'Оруулалтыг дуусгах';
00150 $strCompression = 'Шахалт';
00151 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin нь таны тохиргооны файлыг уншиж чадахгүй нь!<br />Задлан ялгалын алдаа эсвэл уг файл олдохгүй байна.<br />Тохиргооны (config.inc.php) файл дуудах холбоосыг зөв оруулж php-ийн танд ирсэн алдааны мэдээллийг унш. Энэ нь ихэвчлэн цэгтэй таслалын (;) алдаа байдаг. Хэрэв хоосон хуудас ирвэл – энэ нь зүгээр байна';
00152 $strConfigureTableCoord = '%s хүснэгтийн координатыг тохируулна уу';
00153 $strConnectionError = 'Холбогдсонгүй: тохируулга буруу.';
00154 $strConnections = 'Холболт';
00155 $strConstraintsForDumped = 'Асгарсан хүснэгтийг хүчлэх';
00156 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table';
00157 $strCookiesRequired = 'Энэ газарт Cookies нээлттэй байх ёстой.';
00158 $strCopyDatabaseOK = 'ӨС %s нь %s руу хуулагдлаа';
00159 $strCopy = 'Хуулах';
00160 $strCopyTableOK = '%s хүснэгт %s руу хуулагдлаа.';
00161 $strCopyTable = 'Хүснэгт хуулах(өгөгдлийн сан<b>.</b>хүснэгт):';
00162 $strCopyTableSameNames = ' Адил нэртэй хүснэгт рүү хуулж чадсангүй!';
00163 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin нь thread %s-ийг хааж чадсангүй. Энэ аль хэдийн хаагдсан байна.';
00164 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'хуулахын өмнө CREATE DATABASE'; 
00165 $strCreateIndex = '&nbsp;%s&nbsp;багануудад индекс үүсгэх';
00166 $strCreateIndexTopic = 'Шинэ индекс үүсгэх';
00167 $strCreateNewDatabase = 'Шинэ ӨС үүсгэх';
00168 $strCreateNewTable = '%s ӨС-д шинэ хүснэгт үүсгэх';
00169 $strCreate = 'Үүсгэх';
00170 $strCreatePage = 'Шинэ хуудас үүсгэх';
00171 $strCreatePdfFeat = 'PDF-схемийн үүсгэлт';
00172 $strCreationDates = 'Үүсгэлт/Шинэчлэлт/Огноо шалгах';
00173 $strCriteria = 'Хэмжүүр';
00174 $strCroatian = 'Хорват';
00175 $strCSVOptions = 'CSV сонголт';
00176 $strCyrillic = 'Кирилл';
00177 $strCzech = 'Чех';
00178 $strCzechSlovak = 'Чехословак';
00179 
00180 $strDanish = 'Дани';
00181 $strDatabaseEmpty = 'Өгөгдлийн сангийн нэр хоосон!';
00182 $strDatabaseExportOptions = 'ӨС гаргах сонголтууд';
00183 $strDatabaseHasBeenDropped = '%s өгөгдлийн сан устгагдсан.';
00184 $strDatabaseNoTable = 'Энэ ӨС хүснэгт агуулаагүй!';
00185 $strDatabase = 'ӨС';
00186 $strDatabasesDropped = '%s ӨС амжилттай устгагдлаа.';
00187 $strDatabases = 'Өгөгдлийн сангууд';
00188 $strDatabasesStatsDisable = 'Хаалттай статистик';
00189 $strDatabasesStatsEnable = 'Нээлттэй статистик';
00190 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Тэмдэглэл: Вэб сервэр, MySQL-ийн хоорондох өгөгдөл дамжуулах статистик.';
00191 $strDatabasesStats = 'Өгөгдлийн сангийн статистик';
00192 $strDataDict = 'Өгөгдлийн толь';
00193 $strDataOnly = 'Зөвхөн өгөгдөл';
00194 $strData = 'Өгөгдөл';
00195 $strDataPages = 'Хуудсуудын агуулсан өгөгдөл'; 
00196 $strDBComment = 'ӨС-ийн тайлбар: ';
00197 $strDBCopy = 'Өгөгдлийн сан хуулах нь';
00198 $strDBGContextID = 'Хам ID';
00199 $strDBGContext = 'Хам';
00200 $strDBGHits = 'Hits';
00201 $strDBGLine = 'Line';
00202 $strDBGMaxTimeMs = 'ХИ хугацаа, ms';
00203 $strDBGMinTimeMs = 'ХБ хугацаа, ms';
00204 $strDBGModule = 'Модуль';
00205 $strDBGTimePerHitMs = 'Time/Hit, ms';
00206 $strDBGTotalTimeMs = 'Нийт хугацаа, ms';
00207 $strDbPrivileges = ' Онцгой эрх, өгөгдлийн сангийн эрх';
00208 $strDBRename = 'Өгөгдлийн санг д.нэрлэх нь';
00209 $strDbSpecific = 'Өгөгдлийн сангийн эрх';
00210 $strDefaultEngine = '%s нь уг MySQL сервэрийн анхдагч агуулах хөдөлгүүр байна.'; 
00211 $strDefault = 'Анхдагч';
00212 $strDefaultValueHelp = 'Анхдагч утгаар энэ тогтнолыг ашиглан ташуу зураас, хашилтгүй ганц утга оруулна уу: a';
00213 $strDefragment = 'Хүснэгт янзлах';
00214 $strDelayedInserts = 'Давталттай оруулалт хэрэглэх';
00215 $strDeleteAndFlushDescr = 'Энэ бол цэвэрхэн зам, гэхдээ онцгой эрхийг дахиж дуудна.';
00216 $strDeleteAndFlush = 'Хэрэглэгчдийг устгаад дараа нь онцгой эрхийг дахин дууд.';
00217 $strDeleted = 'Мөр устгагдсан';
00218 $strDeletedRows = 'Устгагдсан мөрүүд:';
00219 $strDelete = 'Устгах';
00220 $strDeleting = '%s-г устгаж байна';
00221 $strDelOld = 'Хүснэгтийн лавлахтай хуудас нь удаан оршихгүй, Та эдгээр лавлахуудыг устгах уу?';
00222 $strDescending = 'Буурахаар';
00223 $strDescription = 'Тайлбар';
00224 $strDictionary = 'толь';
00225 $strDirtyPages = 'Бохир хуудсууд'; 
00226 $strDisabled = 'Хаагдсан';
00227 $strDisableForeignChecks = 'Гадаад түлхүүр шалгалтыг хаах';
00228 $strDisplayFeat = 'Онцлог харуулах';
00229 $strDisplayOrder = 'Харуулах эрэмбэ:';
00230 $strDisplayPDF = 'PDF-схем харуулах';
00231 $strDoAQuery = '"жишээ асуулт" хийх (тэмдэгт: "%")';
00232 $strDocu = 'Баримт';
00233 $strDoYouReally = 'Та үнэхээр ';
00234 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Дүүрэн өгөгдлийн сан УСТГАХ тухай?';
00235 $strDrop = 'Устгах';
00236 $strDropSelectedDatabases = 'Сонгогдсон ӨС устгах';
00237 $strDropUsersDb = 'Хэрэглэгчтэй адил нэртэй өгөгдлийн санг устгах.';
00238 $strDumpingData = 'Хүснэгтийн өгөгдлийг устгах';
00239 $strDumpSaved = 'Асгалт %s файлд хадгалагдсан.';
00240 $strDumpXRows = '%s мөрүүдийг, %s-аас эхлэн устгах.';
00241 $strDynamic = 'динамик';
00242 
00243 $strEdit = 'Засах';
00244 $strEditPDFPages = 'PDF-хуудаснуудыг засах';
00245 $strEditPrivileges = 'Онцгой эрхүүдийг засах';
00246 $strEffective = 'Эффекттэй';
00247 $strEmptyResultSet = 'MySQL хоосон үр дүн буцаалаа (тэг мөрүүд г.м.).';
00248 $strEmpty = 'Хоосон';
00249 $strEnabled = 'Нээлттэй';
00250 $strEncloseInTransaction = 'Хэлэлцээр дэх гаргалтыг хаах';
00251 $strEndCut = 'END CUT';
00252 $strEnd = 'Төгс';
00253 $strEndRaw = 'END RAW';
00254 $strEngineAvailable = '%s нь уг MySQL сервэрт идэвхтэй байна.'; 
00255 $strEngineDisabled = '%s нь уг MySQL сервэр дээр хаалттай байна.'; 
00256 $strEngines = 'Хөдөлгүүрүүд'; 
00257 $strEngineUnsupported = 'Энэ MySQL сервэр нь %s агуулах хөдөлгүүрийг дэмжихгүй.'; 
00258 $strEnglish = 'Англи';
00259 $strEnglishPrivileges = ' Тэмдэглэл: MySQL онцгой эрхийн нэр нь англиар илэрхийлэгдсэн ';
00260 $strError = 'Алдаа';
00261 $strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally';
00262 $strEstonian = 'Эстони';
00263 $strExcelEdition = 'Excel-засвар';
00264 $strExcelOptions = 'Excel-ийн сонголтууд';
00265 $strExecuteBookmarked = 'Тэмдэглэгдсэн асуулт ажиллуулах';
00266 $strExplain = 'SQL тайлбар';
00267 $strExport = 'Гаргах';
00268 $strExtendedInserts = 'Өргөтгөсөн оруулалт';
00269 $strExtra = 'Нэмэлт';
00270 
00271 $strFailedAttempts = 'Бүтэлгүйтсэн оролдлого';
00272 $strFieldHasBeenDropped = 'Талбар %s устгагдсан';
00273 $strField = 'Талбар';
00274 $strFieldsEmpty = ' Талбарын тоо хоосон! ';
00275 $strFieldsEnclosedBy = 'Талбарыг хаасан';
00276 $strFieldsEscapedBy = 'Талбарыг нээсэн';
00277 $strFields = 'Талбарууд';
00278 $strFieldsTerminatedBy = 'Талбарыг төгсгөсөн';
00279 $strFileAlreadyExists = 'Файл %s нь сервэр дээр байна, нэрээ соль эсвэл давхарлах сонголтыг шалга.';
00280 $strFileCouldNotBeRead = 'Файл уншигдахгүй байна';
00281 $strFileNameTemplate = 'Файлын нэрийн загвар';
00282 $strFileNameTemplateHelp = 'ӨС-ын нэрд хэрэглэх __DB__, хүснэгтийн нэрийн __TABLE__ ба дурын %s strftime%s цагийн сонголт, Бусад бичвэр хамгаалагдсан.';
00283 $strFileNameTemplateRemember = 'загварыг санах';
00284 $strFixed = 'Засагдсан';
00285 $strFlushPrivilegesNote = 'Тэмдэглэл: phpMyAdmin нь MySQL-ийн онцгой эрхийн хүснэгтээс хэрэглэгчдийн онцгой эрхийг авна. Хэрэв тэд гараар өөрчлөгдсөн бол эдгээр хүснэгтийн агуулга нь сервэрт хэрэглэгдэж буйгаас өөр байна. Энэ тохиолдолд %sдахин дуудаж үргэлжлүүлнэ үү.';
00286 $strFlushTable = 'Flush the table ("FLUSH")';
00287 $strFormat = 'Тогтнол';
00288 $strFormEmpty = 'Форм дахь утгыг орхисон!';
00289 $strFreePages = 'Чөлөөт хуудсууд'; 
00290 $strFullText = 'Бүтэн бичвэр';
00291 $strFunction = 'Функц';
00292 
00293 $strGenBy = 'Үүсгэгч';
00294 $strGeneralRelationFeat = 'Ерөнхий хамаатай онцлог';
00295 $strGeneratePassword = 'Нууц үг бий болгох';
00296 $strGenerate = 'Бий болгох'; 
00297 $strGenTime = 'Үүссэн цаг';
00298 $strGeorgian = 'Гүрж';
00299 $strGerman = 'Немец';
00300 $strGlobal = 'global';
00301 $strGlobalPrivileges = 'Глобал онцгой эрх';
00302 $strGlobalValue = 'Глобал утга';
00303 $strGo = 'Яв';
00304 $strGrantOption = 'Хандив';
00305 $strGreek = 'Грек';
00306 $strGzip = 'gzip-ээр шахах';
00307 
00308 $strHasBeenAltered = 'өөрчлөгдсөн байна.';
00309 $strHasBeenCreated = 'үүссэн байна.';
00310 $strHaveToShow = 'Харуулахын тулд ядаж нэг багана сонго';
00311 $strHebrew = 'Иврей';
00312 $strHexForBinary = 'Хоёртын талбарт арван зургаатыг хэрэглэх (hexadecimal)';
00313 $strHome = 'Гэр';
00314 $strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin-ын албан ёсны вэб сайт';
00315 $strHostEmpty = 'Хостын нэр хоосон!';
00316 $strHost = 'Хост';
00317 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; 
00318 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 гаргах сонголт'; 
00319 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; 
00320 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 гаргах сонголт'; 
00321 $strHungarian = 'Унгар';
00322 
00323 $strIcelandic = 'Исланд';
00324 $strId = 'ID';
00325 $strIdxFulltext = 'Бүтэнбичвэр';
00326 $strIfYouWish = 'Хэрэв та хүснэгтийн зарим баганыг дуудахыг хүсэж байвал, баганын жагсаалтыг таслалаар зааглана.';
00327 $strIgnoreInserts = 'Оруулалтыг үл тоох';
00328 $strIgnore = 'Үл тоох';
00329 $strIgnoringFile = 'Файл %s-ыг үл тоох';
00330 $strImportDocSQL = 'docSQL файл оруулах';
00331 $strImportFiles = 'Файл оруулах';
00332 $strImportFinished = 'Оруулж дууслаа';
00333 $strIndexes = 'Индексүүд';
00334 $strIndexHasBeenDropped = 'Индекс %s нь устгагдсан';
00335 $strIndexName = 'Индексийн нэр&nbsp;:';
00336 $strIndex = 'Индекс';
00337 $strIndexType = 'Индексийн төрөл&nbsp;:';
00338 $strIndexWarningMultiple = 'Түлхүүр %s нь нэгээс их багана `%s`-д үүсгэгджээ';
00339 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ба INDEX түлхүүрүүд багана `%s`-д хоёулаа сонгогдохгүй';
00340 $strIndexWarningTable = 'Хүснэгт `%s`-ийн индекс асуудалтай';
00341 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ба INDEX түлхүүрүүд багана `%s`-д хоёулаа сонгогдохгүй';
00342 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Авто нэмэгдэлт'; 
00343 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; 
00344 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Энэ хүснэгтийн кэш өгөгдөл, индекст хэрэглэх InnoDB санах ойн буфферийн хэмжээ.'; 
00345 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Буффер pool хэмжээ'; 
00346 $strInnoDBDataFilePath = 'Өгөгдлийн файлууд'; 
00347 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Бүх InnoDB өгөгдлийн файлын хавтсын замын үндсэн хэсэг.'; 
00348 $strInnoDBDataHomeDir = 'Өгөгдлийн үндсэн хавтас'; 
00349 $strInnoDBPages = 'хуудсууд'; 
00350 $strInnodbStat = 'InnoDB байдал';
00351 $strInsecureMySQL = 'Таны тохиргооны файл нь MySQL-ын анхдагч онцгой эрхийг (нэвтрэгч root нь нууц үггүй) агуулжээ. Таны MySQL сервэр энэ анхдагчаар ажиллаж байгаа нь хэн ч урилгагүй орох боломжийг өгнө. Та хамгаалалтын асуудлаа засах хэрэгтэй';
00352 $strInsertAsNewRow = 'Шинэ мөр оруулаад';
00353 $strInsertBookmarkTitle = 'Хавчуургын гарчгийг оруул';
00354 $strInsertedRowId = 'Орсон мөрийн id:';
00355 $strInsertedRows = 'Орсон мөрүүд:';
00356 $strInsertNewRow = 'Шинэ мөр оруулах';
00357 $strInsert = 'Оруулах';
00358 $strInsertTextfiles = 'Хүснэгтэд өгөгдлийг бичвэр файлаас оруулах';
00359 $strInstructions = 'Заавар';
00360 $strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.';
00361 $strInternalRelations = 'Дотоод хамаарал';
00362 $strInUse = 'хэрэглэгдэж байна';
00363 $strInvalidColumnCount = 'Баганы тоо тэгээс их байна.';
00364 $strInvalidFieldAddCount = 'Та багадаа нэг талбар нэм.';
00365 $strInvalidFieldCount = 'Хүснэгт нь багадаа нэг талбартай байх хэрэгтэй.';
00366 $strInvalidRowNumber = '%d нь мөрийн буруу дугаар байна.';
00367 
00368 $strJapanese = 'Япон';
00369 $strJumpToDB = '&quot;%s&quot; өгөгдлийн сан руу үсрэх.';
00370 $strJustDeleteDescr = '&quot;Устгагдсан&quot; хэрэглэгчид үргэлжлүүлэн сервэр лүү хандахын тулд онцгой эрхийг дахин дуудах хүртэл хүлээнэ.';
00371 $strJustDelete = 'Онцгой эрхийн хүснэгтээс хэрэглэгчид устгах.';
00372 
00373 $strKeepPass = 'Нууц үгийг солихгүй';
00374 $strKeyname = 'Түлхүүрийн нэр';
00375 $strKill = 'Алах';
00376 $strKorean = 'Солонгос';
00377 
00378 $strLandscape = 'Ландшафт';
00379 $strLatchedPages = 'Latched хуудсууд'; 
00380 $strLatexCaption = 'Хүснэгтийн гарчиг';
00381 $strLatexContent = '__TABLE__ хүснэгтийн агуулга';
00382 $strLatexContinuedCaption = 'Үргэлжилсэн хүснэгтийн гарчиг';
00383 $strLatexContinued = '(үргэлжилнэ)';
00384 $strLatexIncludeCaption = 'Хүснэгтийн гарчиг холбогдсон';
00385 $strLatexLabel = 'Label key';
00386 $strLaTeX = 'LaTeX';
00387 $strLaTeXOptions = 'LaTeX сонголтууд';
00388 $strLatexStructure = '__TABLE__ хүснэгтийн бүтэц';
00389 $strLatvian = 'Латви';
00390 $strLengthSet = 'Урт/Утгууд*';
00391 $strLimitNumRows = 'Хуудас дахь мөрийн тоо';
00392 $strLineFeed = 'Linefeed: \\n';
00393 $strLinesTerminatedBy = 'Шугамыг төгсгөгч';
00394 $strLinkNotFound = 'Холбоос олдсонгүй';
00395 $strLinksTo = 'Холбоос';
00396 $strLithuanian = 'Латви';
00397 $strLoadExplanation = 'Шилдэг арга бол анхдагчаар чагтлагдсан. Гэхдээ та сольж болно';
00398 $strLoadMethod = 'Арга LOAD';
00399 $strLocalhost = 'Local';
00400 $strLocationTextfile = 'Бичвэрфайлын байрлал';
00401 $strLoginInformation = 'Нэвтрэх мэдээлэл';
00402 $strLogin = 'Нэвтрэх';
00403 $strLogout = 'Гарах';
00404 $strLogPassword = 'Нууц үг:';
00405 $strLogServer = 'Сервэр';
00406 $strLogUsername = 'Нэвтрэгч:';
00407 $strLongOperation = 'Энэ үйлдэл удах янзтай. Юутай ч үргэлжлүүлэх үү?'; 
00408 
00409 $strMaximumSize = 'ХИ хэмжээ: %s%s';
00410 $strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP extension олдсонгүй ба та multibyte charset ашиглаж байна. mbstring extension үгүйгээр phpMyAdmin нь тэмдэгт мөрийг зөв хувааж чадахгүй буюу буруу үр дүн гарч магадгүй.';
00411 $strMbOverloadWarning = 'Таны PHP тохируулгад mbstring.func_overload нээлттэй байна. Энэ сонголт phpMyAdmin -д бүрэн боломжгүй бөгөөд зарим өгөгдөл алдагдаж болзошгүй!';
00412 $strMIME_available_mime = 'Идэвхтэй MIME-төрлүүд';
00413 $strMIME_available_transform = 'Идэвхтэй өөрчлөлт';
00414 $strMIME_description = 'Тайлбар';
00415 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-төрөл';
00416 $strMIME_nodescription = 'Энэ өөрчлөлтөд Тайлбаргүй нь идэвхтэй.<br />%s-ын зохиогчийг асууна уу.';
00417 $strMIME_transformation_note = 'Боломжтой өөрчлөлийн сонголтуудын жагсаалт ба тэдгээр MIME-төрлийн өөрчлөлүүдийн тулд, %sөөрчлөлийн тайлбар%s -д дарах';
00418 $strMIME_transformation = 'Хөтчийн өөрчлөл';
00419 $strMIME_transformation_options_note = 'Өөрчлөлийн сонголтыг оруулах утгын тогтнол нь: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Хэрэв та буруу ташуу зургаас эсвэл дан хашилт тавихыг хүсвэл буруу ташуу зураасыг өмнө нь тавина уу. (Ж: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00420 $strMIME_transformation_options = 'Өөрчлөлийн сонголтууд';
00421 $strMIMETypesForTable = 'Хүснэгтийн MIME-төрлүүд';
00422 $strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';
00423 $strModifications = 'Өөрчлөлт хадгалагдав';
00424 $strModifyIndexTopic = 'Өөрчлөх индекс';
00425 $strModify = 'Өөрчлөх';
00426 $strMongolian = 'Монгол';
00427 $strMoreStatusVars = 'Өөр төлвийн утгууд';
00428 $strMoveTableOK = 'Хүснэгт %s нь %s руу зөөгдөв.';
00429 $strMoveTable = 'Хүснэгтийг зөөх (өгөгдлийн сан<b>.</b>хүснэгт):';
00430 $strMoveTableSameNames = 'Адил нэр байсан тул хүснэгтийг зөөсөнгүй!';
00431 $strMultilingual = 'олонхэлийн';
00432 $strMustSelectFile = 'Оруулахын тулд файл сонгох хэрэгтэй.';
00433 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Анхдагч заагчийн хэмжээ байтаар илэрхийлэгдэх ба, CREATE TABLE -ээр MyISAM хүснэгтийг MAX_ROWS сонголт тодорхойлогдоогүй үед хэрэглэгдэнэ.'; 
00434 $strMyISAMDataPointerSize = 'Өгөгдөл заагчийн хэмжээ'; 
00435 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Хэрэв завсрын файл MyISAM индекс үүсгэлтэд хэрэглэгдсэн бол үүнээс их энд тодорхойлогдсон хэмжээгээр key cache хэрэглэх хэрэгтэй, key cache аргыг илүүд үзвэл.'; 
00436 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Индекс үүсгэлт дэх завсрын файлын ХИ хэмжээ';   
00437 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Завсрын эрэмбэлэх файлын ХИ хэмжээ'; 
00438 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Завсрын MySQL файлын ХИ хэмжээ нь MyISAM индексийг да-үүсгэхэд (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, болон LOAD DATA INFILE -ын үед) хэрэглэгдэнэ.'; 
00439 $strMyISAMRecoverOptions = 'Авто сэргээх горим'; 
00440 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Горим нь эвдэрсэн MyISAM хүснэгтийг автоматаар засна, серверийн эхлэлийн --myisam-recover сонголтоор.'; 
00441 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Хэрэв энэ утга нь 1 -ээс их байвал, эрэмбэлэх процессоор Засах үед MyISAM хүснэгтийн индексүүд нь зэрэгцээгээр (индекс бүрт өөрийн процесс) үүсгэгдсэн.'; 
00442 $strMyISAMRepairThreads = 'Thread засах'; 
00443 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'REPAIR TABLE -ийн үед MyISAM индексийг эрэмбэлэх эсвэл CREATE INDEX болон ALTER TABLE -ээр индекс үүсгэх үед буффер хуваарилагдсан.'; 
00444 $strMyISAMSortBufferSize = 'Буфферийн хэмжээг эрэмбэлэх'; 
00445 $strMySQLCharset = 'MySQL-кодлол';
00446 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL холболтын кодлол';
00447 $strMySQLReloaded = 'MySQL да.дуудагдав.';
00448 $strMySQLSaid = 'MySQL хэлэх нь: ';
00449 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% нь %pma_s2% дээр %pma_s3% -аар ажиллаж байна';
00450 $strMySQLShowProcess = 'Процесууд харах';
00451 $strMySQLShowStatus = 'MySQL-ийн ажиллах үеийн мэдээлэл харах';
00452 $strMySQLShowVars = 'MySQL-ийн системийн утгыг харах';
00453 
00454 $strName = 'Нэр';
00455 $strNeedPrimaryKey = 'Та уг хүснэгтэд үндсэн түлхүүр тодорхойлох хэрэгтэй.';
00456 $strNext = 'Цааш';
00457 $strNoActivity = '%s секунд ба түүнээс их идэвхгүй байжээ, дахин нэвтэрнэ үү';
00458 $strNoDatabases = 'ӨС байхгүй';
00459 $strNoDatabasesSelected = 'ӨС сонгогдоогүй.';
00460 $strNoDescription = 'тайлбаргүй';
00461 $strNoDetailsForEngine = 'Энд уг агуулах хөдөлгүүрийн дэлгэрэнгүй төлвийн мэдээлэл алга.'; 
00462 $strNoDropDatabases = '"ӨС устгах" нь хаалттай.';
00463 $strNoExplain = 'SQL тайлбарлахыг орхих';
00464 $strNoFrames = 'phpMyAdmin нь ямар ч хөтөч дээр <b>фрейм</b> гаргах чадвартай.';
00465 $strNoIndex = 'Индекс тодорхойлогдоогүй!';
00466 $strNoIndexPartsDefined = 'Тодорхойлогдсон индексийн хэсэггүй!';
00467 $strNoModification = 'Солигдохгүй';
00468 $strNone = 'Үгүй';
00469 $strNo = 'Үгүй';
00470 $strNoOptions = 'Энэ тогтнол сонголтгүй';
00471 $strNoPassword = 'Нууц үггүй';
00472 $strNoPermission = 'Вэб-сервэр файл %s-г хадгалахад зөвшөөрөлгүй байна.';
00473 $strNoPhp = 'PHP-кодгүй';
00474 $strNoPrivileges = 'Онцгой эрхгүй';
00475 $strNoQuery = 'SQL-асуултгүй!';
00476 $strNoRights = 'Танд хангалттай эрх байхгүй!';
00477 $strNoRowsSelected = 'Сонгогдсон мөргүй';
00478 $strNoSpace = 'Файл %s-г хадгалах зай хүрэлцэхгүй байна.';
00479 $strNoTablesFound = 'ӨС-д хүснэгт олдсонгүй.';
00480 $strNoThemeSupport = 'Арьс боломжгүй, өөрийн тохиргоогоо шалга ба/эсвэл %s-т арьс байгаа эсэхийг хар.';
00481 $strNotNumber = 'Энэ тоо биш!';
00482 $strNotOK = 'Бэлэн биш';
00483 $strNotSet = '<b>%s</b> хүснэгт олдсонгүй эсвэл %s-д сонгогдоогүй';
00484 $strNoUsersFound = 'Хэрэглэгч олдсонгүй.';
00485 $strNoValidateSQL = 'SQL шалгалтыг алгасах';
00486 $strNull = 'Хоосон';
00487 $strNumSearchResultsInTable = '%s олдоц(ууд) хүснэгт <i>%s</i>-д';
00488 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Нийт:</b> <i>%s</i> олдоц(ууд)';
00489 $strNumTables = 'Хүснэгт';
00490 
00491 $strOftenQuotation = 'Often quotation marks. OPTIONALLY means that only char and varchar fields are enclosed by the "enclosed by"-character.';
00492 $strOK = 'Бэлэн';
00493 $strOperations = 'Үйлдлүүд';
00494 $strOperator = 'Оператор';
00495 $strOptimizeTable = 'Хүснэгтийг зүгшрүүлэх';
00496 $strOptionalControls = 'Туслах. Тусгай тэмдэгтийг хэрхэн бичиж, уншихыг удирдах.';
00497 $strOptionally = 'Туслах чанарын';
00498 $strOr = 'Эсвэл';
00499 $strOverhead = 'Толгой дээр';
00500 $strOverwriteExisting = 'Файл(ууд)-г дарж бичих';
00501 
00502 $strPageNumber = 'Хуудасны дугаар:';
00503 $strPagesToBeFlushed = 'Хуудсууд зайлагдсан'; 
00504 $strPaperSize = 'Цаасны хэмжээ';
00505 $strPartialText = 'Бичвэрийн зарим хэсэг';
00506 $strPasswordChanged = '%s-ы нууц үг солигдлоо.';
00507 $strPasswordEmpty = 'Нууц үг хоосон байна!';
00508 $strPasswordHashing = 'Нууц үг хувиргах';
00509 $strPassword = 'Нууц үг';
00510 $strPasswordNotSame = 'Нууц їгнїїд ялгаатай байна!';
00511 $strPdfDbSchema = '"%s" өгөгдлийн сангийн схем - Хуудас %s';
00512 $strPdfInvalidTblName = 'Хүснэгт "%s" байхгүй байна!';
00513 $strPdfNoTables = 'Хүснэгт алга';
00514 $strPerHour = 'цагт';
00515 $strPerMinute = 'минутад';
00516 $strPerSecond = 'секундэд';
00517 $strPersian = 'Перс';
00518 $strPhoneBook = 'Утасны лавлах';
00519 $strPHP40203 = 'Та PHP 4.2.3 хувилбарыг ашиглаж байна, энэ нь олон-байттай тэмдэгт мөр (mbstring) дээр томоохон нүхтэй юм. PHP нүхний 19404 тайланг харна уу. PHP-ийн энэ хувилбар дээр phpMyAdmin-г ашиглахгүй байхыг зөвлөх байна .';
00520 $strPhp = 'PHP-код үүсгэх';
00521 $strPHPVersion = 'PHP хувилбар';
00522 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin баримтжилт';
00523 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> -ыг тохиргооны файлд тохируулах хэрэгтэй!';
00524 $strPolish = 'Польш';
00525 $strPortrait = 'Дүрслэл';
00526 $strPos1 = 'Эхлэл';
00527 $strPrevious = 'Өмнөх';
00528 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Үндсэн түлхүүр устгагдлаа';
00529 $strPrimaryKeyName = 'Үндсэн түлхүүрийн нэр нь PRIMARY байх ёстой!';
00530 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" нь үндсэн түлхүүрийн нэр ба <b>зөвхөн</b> байх <b>хэрэгтэй</b>!)';
00531 $strPrimary = 'Үндсэн';
00532 $strPrint = 'Хэвлэх';
00533 $strPrintViewFull = 'Хэвлэхээр харах (бүх бичвэртэй нь)';
00534 $strPrintView = 'Хэвлэхээр харах';
00535 $strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.';
00536 $strPrivDescAlter = 'Байгаа хүснэгтийн бүтцийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх.';
00537 $strPrivDescAlterDb = 'Өгөгдлийн сангийн харьцуулал болон тэмдэгт сонголтыг өөрчлөх үед оршин буй хүснэгтийн бүтцийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх.'; 
00538 $strPrivDescAlterRoutine = 'Хадгалагдсан заншил устгах, өөрчлөхийг зөвшөөрөх.'; 
00539 $strPrivDescCreateDb = 'Шинэ өгөгдлийн сан, хүснэгт үүсгэхийг зөвшөөрөх.';
00540 $strPrivDescCreateRoutine = 'Хадгалагдсан заншил үүсгэхийг зөвшөөрөх.'; 
00541 $strPrivDescCreateTbl = 'Шинэ хүснэгт үүсгэхийг зөвшөөрөх.';
00542 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Завсрын хүснэгт үүсгэхийг зөвшөөрөх.';
00543 $strPrivDescCreateUser = 'Хэрэглэгчийн эрхийг үүсгэх, устгах, да.нэрлэхийг зөвшөөрөх.'; 
00544 $strPrivDescCreateView = 'Шинэ харц үүсгэхийг зөвшөөрөх.'; 
00545 $strPrivDescDelete = 'Өгөгдөл устгахыг зөвшөөрөх.';
00546 $strPrivDescDropDb = 'ӨС, хүснэгт устгахыг зөвшөөрөх ';
00547 $strPrivDescDropTbl = 'Хүснэгт устгахыг зөвшөөрөх.';
00548 $strPrivDescExecute = 'Агуулагдсан (stored) процедурыг ажиллуулахыг зөвшөөрөх; MySQL-ын энэ хувилбарт үйлчлэлгүй.';
00549 $strPrivDescExecute5 = 'Хадгалагдсан заншлыг ажиллуулахыг зөвшөөрөх.'; 
00550 $strPrivDescFile = 'Өгөгдөл оруулах, файл руу гаргахыг зөвшөөрөх.';
00551 $strPrivDescGrant = 'Хэрэглэгч болон онцгой эрхийг онцгой эрхийн хүснэгтийг дуудалгүй нэмэхийг зөвшөөрөх.';
00552 $strPrivDescIndex = 'Индекс үүсгэх, устгахыг зөвшөөрөх.';
00553 $strPrivDescInsert = 'Өгөгдөл нэмэх, солихыг зөвшөөрөх.';
00554 $strPrivDescLockTables = 'Тухайн процесст хүснэгт түгжихийг зөвшөөрөх.';
00555 $strPrivDescMaxConnections = 'Цаг тутамд шинээр холбогдох хэрэглэгчийн тоог хязгаарлах.';
00556 $strPrivDescMaxQuestions = 'Цаг тутамд хэрэглэгчийн асуулт (query) илгээхийг хязгаарлах.';
00557 $strPrivDescMaxUpdates = 'Цаг тутамд хэрэглэгчийн хүснэгт эсвэл өгөгдлийн сан солих командыг хязгаарлах.';
00558 $strPrivDescProcess3 = 'Бусад хэрэглэгчийн процессыг үгүй хийхийг зөвшөөрөх.';
00559 $strPrivDescProcess4 = 'Процессын жагсаалт дахь дууссан асуултыг харахыг зөвшөөрөх.';
00560 $strPrivDescReferences = 'MySQL-ын энэ хувилбарт үйлчлэлгүй.';
00561 $strPrivDescReload = 'Сервэрийн тохиргоог дахин дуудахыг зөвшөөрөх.';
00562 $strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.';
00563 $strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.';
00564 $strPrivDescSelect = 'Өгөгдөл уншихыг зөвшөөрөх.';
00565 $strPrivDescShowDb = 'Өгөгдлийн сангийн бүрэн жагсаалт руу хандахыг өгөх.';
00566 $strPrivDescShowView = 'SHOW CREATE VIEW асуултыг хийхийг зөвшөөрөх.'; 
00567 $strPrivDescShutdown = 'Сервэрийг унтраахыг зөвшөөрөх.';
00568 $strPrivDescSuper = 'Хэрэв ХИ холболтын тоо гүйцсэн ч холбогдохыг зөвшөөрөх. Бусад хэрэглэгчийн процессыг үгүй хийх эсвэл глобал утгыг өөрчлөх шаардлагатай болно.';
00569 $strPrivDescUpdate = 'Өгөгдөл солихыг зөвшөөрөх.';
00570 $strPrivDescUsage = 'Онцгой эрхгүй.';
00571 $strPrivileges = 'Онцгой эрхүүд';
00572 $strPrivilegesReloaded = 'Онцгой эрхүүд дахин дуудагдлаа.';
00573 $strProcesslist = 'Процессын жагсаалт';
00574 $strPutColNames = 'Эхний мөрт талбаруудын нэрийг тавих';
00575 
00576 $strQBEDel = 'Устгах';
00577 $strQBEIns = 'Оруулах';
00578 $strQBE = 'Асуулт (Query)';
00579 $strQueryFrame = 'Асуултын цонх';
00580 $strQueryOnDb = 'ӨС <b>%s</b> дахь SQL-асуулт:';
00581 $strQuerySQLHistory = 'SQL түүх';
00582 $strQueryStatistics = '<b>Асуултын статистик</b>: Эхэлснээс хойш, %s асуулт сервэр рүү илгээгдсэн.';
00583 $strQueryTime = 'Асуулт нь %01.4f сек авлаа';
00584 $strQueryType = 'Асуултын төрөл';
00585 $strQueryWindowLock = 'Цонхны гаднаас энэ асуултыг давхарлахгүй байх';
00586 
00587 $strReadRequests = 'Унших гуйлт'; 
00588 $strReceived = 'Ирсэн';
00589 $strRecords = 'Бичлэгүүд';
00590 $strReferentialIntegrity = 'Үнэн зөв өгөгдлийг шалгах:';
00591 $strRefresh = 'Да.дуудах';
00592 $strRelationalSchema = 'Хамааралтай схем';
00593 $strRelationNotWorking = 'Холбогдсон хүснэгтүүдтэй ажиллах нэмэлт онцлогууд идэвхгүй болжээ. %sЭнд%s дарж шалгах.';
00594 $strRelationsForTable = 'Хүснэгтийн хамаарал';
00595 $strRelations = 'Хамаарал';
00596 $strRelationView = 'Хамаарал харах';
00597 $strReloadFailed = 'MySQL да.дуудахад бүтэлгүйтэв.';
00598 $strReloadingThePrivileges = 'Онцгой эрхийг дахин дуудаж байна';
00599 $strReloadMySQL = 'MySQL-г да.дуудах';
00600 $strRemoveSelectedUsers = 'Сонгогдсон хэрэглэгчдийг хасах';
00601 $strRenameDatabaseOK = 'ӨС %s-н нэр нь %s-ээр солигджээ';
00602 $strRenameTableOK = 'Хүснэгт %s-ын нэр %s болж өөрчлөгдлөө';
00603 $strRenameTable = 'Хүснэгтийг да.нэрлэх';
00604 $strRepairTable = 'Хүснэгт засах';
00605 $strReplace = 'Орлуулах';
00606 $strReplaceNULLBy = 'NULL-ыг орлуулах нь';
00607 $strReplaceTable = 'Хүснэгтийн өгөгдлийг орлуулах файл';
00608 $strReset = 'Да.эхлэх';
00609 $strResourceLimits = 'Нөөцийн хязгаар';
00610 $strReType = 'Дахин бич';
00611 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Онцгой эрхийг да.дуудтал хэрэглэгчид онцгой эрх USAGE -тэй байх болно.';
00612 $strRevokeAndDelete = 'Устгахын төгсгөлд нь хэрэглэгчдээс идэвхтэй бүх онцгой эрхийг хүчингүй болгох.';
00613 $strRevokeMessage = 'Онцгой эрх %s -ыг хүчингүй болголоо';
00614 $strRevoke = 'Хүчингүй';
00615 $strRomanian = 'Румын';
00616 $strRoutines = 'Заншил'; 
00617 $strRowLength = 'Мөрийн урт';
00618 $strRowsFrom = 'мөрийн эхлэх буй дугаар';
00619 $strRowSize = ' Мөрийн хэмжээ ';
00620 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'хөндлөн (эргүүлэгдсэн толгойнууд)';
00621 $strRowsModeHorizontal = 'хөндлөн';
00622 $strRowsModeOptions = 'Төлөв %s-д ба %s нїдний дараа толгойнуудыг давтах';
00623 $strRowsModeVertical = 'босоо';
00624 $strRows = 'Мөрүүд';
00625 $strRowsStatistic = 'Мөрийн статистик';
00626 $strRunning = '%s дээр';
00627 $strRunQuery = 'Асуултыг илгээх';
00628 $strRunSQLQuery = 'Өгөгдлийн сан %s дээрх SQL асуултыг ажиллуулах';
00629 $strRussian = 'Орос';
00630 
00631 $strSaveOnServer = 'Сервэр дээрх хадгалах хавтас %s';
00632 $strSave = 'Хадгалах';
00633 $strScaleFactorSmall = 'Хэт жижиг схемийг нэг хуудсанд дүүргэх';
00634 $strSearch = 'Хайх';
00635 $strSearchFormTitle = 'Өгөгдлийн санд хайх';
00636 $strSearchInTables = 'Хүснэгт(үүд) дотор:';
00637 $strSearchNeedle = 'Үг(үүд) ба утга(ууд) -ыг хайх (түлхүүр "%"):';
00638 $strSearchOption1 = 'Үгүүдийн ядаж нэгээр';
00639 $strSearchOption2 = 'бүх үг';
00640 $strSearchOption3 = 'яг цав өгүүлбэр';
00641 $strSearchOption4 = 'as regular expression';
00642 $strSearchResultsFor = 'Хайлтын үр дүн "<i>%s</i>" %s:';
00643 $strSearchType = 'Хайх:';
00644 $strSecretRequired = 'Тохиргооны файл одоо нууцлал шаардаж байна (blowfish_secret).';
00645 $strSelectADb = 'Өгөгдлийн сан сонго';
00646 $strSelectAll = 'Бүгдийг сонгох';
00647 $strSelectBinaryLog = 'Харах хоёртын log сонго';
00648 $strSelectFields = 'Талбар сонгох (ядаж нэгийг):';
00649 $strSelectNumRows = 'асуултад';
00650 $strSelectTables = 'Хүснэгтүүд сонго';
00651 $strSend = 'Илгээх';
00652 $strSent = 'Илгээгдэв';
00653 $strServerChoice = 'Сервэр сонго';
00654 $strServer = 'Сервэр';
00655 $strServerNotResponding = 'Сервэрээс хариу алга';
00656 $strServerStatusUptime = 'Энэ MySQL сервэр %s-д ажиллаж байна. Эхэлсэн нь %s.';
00657 $strServerStatus = 'Ажиллах үеийн мэдээлэл';
00658 $strServerTabProcesslist = 'Процессууд';
00659 $strServerTabVariables = 'Утгууд';
00660 $strServerTrafficNotes = '<b>Гуйвуулга</b>: Эдгээр хүснэгтүүд нь MySQL сервэр эхэлсэн үеэс сүлжээний гуйвуулгыг харуулна.';
00661 $strServerVars = 'Сервэрийн утгууд болон тохиргоонууд';
00662 $strServerVersion = 'Сервэрийн хувилбар';
00663 $strSessionValue = 'Сессон утга';
00664 $strSetEnumVal = 'Хэрэв талбарын төрөл нь "enum" ба "set", бол оруулах өгөгдлийн тогтнол нь: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Хэрэв буруу ташуу зураас ("\"") эсвэл дан хашилт ("\'") тавих шаардлагатай бол буруу ташуу зураасыг давхар хэрэглэ. (Ж: \'\\\\xyz\' эсвэл \'a\\\'b\').';
00665 $strShowAll = 'Бүгдийг харах';
00666 $strShowColor = 'Өнгө харах';
00667 $strShowDatadictAs = 'Өгөгдлийн толийн тогтнол';
00668 $strShowFullQueries = 'Бүтэн асуулт харуулах';
00669 $strShowGrid = 'Тор харуулах';
00670 $strShowingRecords = 'Мөрүүдийг харуулж байна ';
00671 $strShow = 'Харах';
00672 $strShowPHPInfo = 'PHP -ийн мэдээлэл харах';
00673 $strShowTableDimension = 'Хүснэгтийн харьцаа харуулах';
00674 $strShowTables = 'Хүснэгтүүдийг харуулах';
00675 $strShowThisQuery = ' Уг асуултыг энд дахин харуулах ';
00676 $strSimplifiedChinese = 'Энгийн хятад';
00677 $strSingly = '(дан)';
00678 $strSize = 'Хэмжээ';
00679 $strSlovak = 'Словак';
00680 $strSlovenian = 'Словени';
00681 $strSocketProblem = '(эсвэл дотоод MySQL сервэрийн socket нь зөв тохируулагдаагүй)'; 
00682 $strSortByKey = 'Түлхүүрээр эрэмбэлэх';
00683 $strSort = 'Эрэмбэлэх';
00684 $strSpaceUsage = 'Ашиглалтын зай';
00685 $strSpanish = 'Испани';
00686 $strSplitWordsWithSpace = 'Їгнїїд хоосон зайгаар (" ") хуваагдана.';
00687 $strSQLExportCompatibility = 'SQL гаргах боломжууд';
00688 $strSQLExportType = 'Гаргах төрөл';
00689 $strSQLOptions = 'SQL -ийн сонголт';
00690 $strSQLParserBugMessage = 'There is a chance that you may have found a bug in the SQL parser. Please examine your query closely, and check that the quotes are correct and not mis-matched. Other possible failure causes may be that you are uploading a file with binary outside of a quoted text area. You can also try your query on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still have problems or if the parser fails where the command line interface succeeds, please reduce your SQL query input to the single query that causes problems, and submit a bug report with the data chunk in the CUT section below:';
00691 $strSQLParserUserError = 'There seems to be an error in your SQL query. The MySQL server error output below, if there is any, may also help you in diagnosing the problem';
00692 $strSQLQuery = 'SQL-асуулт';
00693 $strSQLResult = 'SQL-үр дүн';
00694 $strSQL = 'SQL';
00695 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Буруу тодорхойлогч';
00696 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Хаагдаагүй хашилт';
00697 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Тэмдэгт мөрийн үл мэдэх цэг тэмдэглэл';
00698 $strStatCheckTime = 'Сүүлийн шалгалт';
00699 $strStatCreateTime = 'Үүсгэлт';
00700 $strStatement = 'Баримтжуулал';
00701 $strStatUpdateTime = 'Сүүлийн шинэчлэл';
00702 $strStatus = 'Статус';
00703 $strStorageEngine = 'Агуулах хөдөлгүүр'; 
00704 $strStorageEngines = 'Агуулах хөдөлгүүрүүд'; 
00705 $strStrucCSV = 'CSV өгөгдөл';
00706 $strStrucData = 'Бүтэц ба өгөгдөл';
00707 $strStrucDrop = 'Хүснэгт устгах-ыг нэмэх';
00708 $strStrucExcelCSV = 'CSV өгөгдлийг MS Excel-ээр';
00709 $strStrucNativeExcel = 'Өгөгдөл MS Excel-ээс';
00710 $strStrucOnly = 'Зөвхөн бүтэц';
00711 $strStructPropose = 'Хүснэгтийн бүтцийг таниулах';
00712 $strStructure = 'Бүтэц';
00713 $strSubmit = 'Илгээ';
00714 $strSuccess = 'Таны SQL-асуулт амжилттай ажиллав';
00715 $strSum = 'Нийт';
00716 $strSwedish = 'Швед';
00717 $strSwitchToDatabase = 'Хуулагдсан ӨС руу шилжих';
00718 $strSwitchToTable = 'Хуулагдсан хүснэгт рүү шилжих';
00719 
00720 $strTableComments = 'Хүснэгтийн тайлбар';
00721 $strTableEmpty = 'Хүснэгтийн нэр хоосон байна!';
00722 $strTableHasBeenDropped = 'Хүснэгт %s нь устгагдлаа';
00723 $strTableHasBeenEmptied = 'Хүснэгт %s нь хоослогдлоо';
00724 $strTableHasBeenFlushed = 'Хүснэгт %s нь flushed боллоо';
00725 $strTableMaintenance = 'Хүснэгтийн ашиглалт';
00726 $strTableOfContents = 'Агуулгын хүснэгт';
00727 $strTable = 'Хүснэгт ';
00728 $strTableOptions = 'Хүснэгтийн сонголтууд';
00729 $strTables = '%s хүснэгт(үүд)';
00730 $strTableStructure = 'Хүснэгтийн бүтэц';
00731 $strTableType = 'Хүснэгтийн төрөл';
00732 $strTakeIt = 'авах';
00733 $strTblPrivileges = ' Хүснэгтийн тусгай онцгой эрхүүд';
00734 $strTextAreaLength = ' Яагаад гэвэл урт нь их,<br /> энэ талбар засагдахгүй ';
00735 $strThai = 'Таи';
00736 $strTheContent = 'Таны файлын агуулга орлоо.';
00737 $strTheContents = 'Таны файлын агуулга сонгогдсон хүснэгтийн агуулгыг адил үндсэн эсвэл үл давтах түлхүүрээр орлуулна.';
00738 $strTheme = 'Арьс / Загвар';
00739 $strTheTerminator = 'Талбарын таслагч.';
00740 $strThisHost = 'Энэ хост';
00741 $strThisNotDirectory = 'Энэ хавтас биш байна';
00742 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s нь устгагдав.';
00743 $strTime = 'Цаг';
00744 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard';
00745 $strTotalUC = 'Нийт';
00746 $strTotal = 'Нийт';
00747 $strTraditionalChinese = 'Уламжлалт хятд';
00748 $strTraditionalSpanish = 'Уламжлалт Испани';
00749 $strTraffic = 'Гуйвуулга';
00750 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Талбарын өгөгдлийг хоёртын горимоор татах холбоос харуулж байна. Эхний сонголт: Хоёртын файлын нэр. Хоёр дахь сонголт: Талбарын нэр. Хэрэв хоёр дахь сонголтод утга өгвөл эхний сонголтыг хоосон орхих хэрэгтэй';
00751 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Өгөгдлийн дүрслэлийг арван зургаатаар харуулах.';
00752 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Дарагдхуйц эрхийхумс-ыг харуулж байна. сонголт: өргөн,өндөр цэгээр (эх хэмжээ нь хадгалагдана)';
00753 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Уг зургийн холбоосыг харуулж байна (direct blob download, i.e.).';
00754 $strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline';
00755 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'TIME, TIMESTAMP эсвэл DATETIME талбар ба тогтнол нь таны дотоод цагийн тогтлыг хэрэглэнэ. Эхний сонголт - нэмэгдэх timestamp -ын байрлал (цагаар) (Анхдагч: 0). Хоёр дахь сонголт - PHP strftime()-ын идэвхтэй өгөгдлөөр ялгаатай dateformat авна.';
00756 $strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';
00757 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Талбарын жинхэнэ тогтнолыг хамгаалах. Өөр дуусна.';
00758 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Зураг болон холбоосыг харуулж байна, талбар нь файлнэр агуулна; эхний сонголт - энэ нь өмнө нь тавигдах "http://domain.com/", хоёр дахь сонголт - өргөн цэгээр, гурав дахь - өндөр.';
00759 $strTransformation_text_plain__link = 'Холбоос харуулж байна, талбар нь файлнэр агуулна; эхний сонголт - энэ нь өмнө нь тавигдах "http://domain.com/", хоёр дахь - холбоосын гарчгийг авна.';
00760 $strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...).';
00761 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'HTML-кодыг HTML тэгтэй харуулах. HTML тогтнолгүй харуулах.';
00762 $strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries';
00763 $strTurkish = 'Турк';
00764 $strType = 'Төрөл';
00765 
00766 $strUkrainian = 'Украин';
00767 $strUncheckAll = 'Бүх чагтыг болих';
00768 $strUnicode = 'Юникод';
00769 $strUnique = 'Үл давтагдах';
00770 $strUnknown = 'үлмэдэх';
00771 $strUnselectAll = 'Бүх сонгосныг болих';
00772 $strUpdatePrivMessage = 'Онцгой эрх шинэчлэгдлээ';
00773 $strUpdateProfileMessage = 'Профиль шинэчлэгдлээ.';
00774 $strUpdateQuery = 'Update асуулт';
00775 $strUpdComTab = 'Column_comments Хүснэгтийн хэрхэн шинэчлэх талаар баримтжууллаас харна уу';
00776 $strUpgrade = 'Та хувилбар %s -г %s -ээр сайжруулах хэрэгтэй эсвэл дараа.';
00777 $strUsage = 'Ашиглалт';
00778 $strUseBackquotes = 'Хүснэгт ба талбарын нэрийг буруу хашилтаар хаах';
00779 $strUseHostTable = 'Хост хүснэгт хэрэглэх';
00780 $strUserAlreadyExists = 'Хэрэглэгч %s оршин байна!';
00781 $strUserEmpty = 'Хэрэглэгчийн нэр хоосон!';
00782 $strUserName = 'Хэрэглэгчийн нэр';
00783 $strUser = 'Хэрэглэгч';
00784 $strUserNotFound = 'Сонгогдсон хэрэглэгч онцгой эрхийн хүснэгтэд алга байна.';
00785 $strUserOverview = 'User overview';
00786 $strUsersDeleted = 'Сонгогдсон хэрэглэгч устгагдлаа.';
00787 $strUsersHavingAccessToDb = 'Хэрэглэгчдийн хандсан нь &quot;%s&quot;';
00788 $strUseTabKey = 'TAB товчийг хэрэглэн утгаас утгын хооронд шилжинэ, эсвэл CTRL+сумууд-аар зөөгдөнө';
00789 $strUseTables = 'Хүснэгт хэрэглэх';
00790 $strUseTextField = 'Бичвэр талбар хэрэглэх';
00791 $strUseThisValue = 'Уг утгыг хэрэглэх';
00792 
00793 $strValidateSQL = 'SQL-ийг батлах';
00794 $strValidatorError = 'SQL баталгаажуулагч эхлэгдсэнгүй. Хэрэв PHP өргөтгөл суугдсан бол шалгана уу, %sбаримтжуулалд%s тодорхойлогдсон.';
00795 $strValue = 'Утга';
00796 $strVar = 'Хувьсагч';
00797 $strVersionInformation = 'Хувилбарын мэдээлэл'; 
00798 $strViewDumpDatabases = 'ӨС-ийн схем харах';
00799 $strViewDumpDB = 'ӨС-ийн схем харах';
00800 $strViewDump = 'Хүснэгтийн схем харах';
00801 $strViewHasBeenDropped = 'Харц %s нь устгагдсан'; 
00802 $strView = 'Харц'; 
00803 
00804 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Таны сонгосон хавтас "upload" хийгдэхгүй байна';
00805 $strWebServerUploadDirectory = 'web-сервэр түлхэх хавтас';
00806 $strWelcome = '%s-д тавтай морилно уу';
00807 $strWestEuropean = 'Баруун-Европ';
00808 $strWildcard = 'загвар';
00809 $strWindowNotFound = 'Зорилтот хөтчийн цонх шинэчлэгдсэнгүй. Магадгүй та эх цонхыг хаасан эсвэл таны хөтөч хамгаалалтын тохиргооны улмаас шинэчлэлтийг хориглогдсон';
00810 $strWithChecked = 'Сонгогдсонтой:';
00811 $strWriteRequests = 'Бичих гуйлт'; 
00812 $strWritingCommentNotPossible = 'Боломжгүй тайлбар бичиж байна';
00813 $strWritingRelationNotPossible = 'Боломжгүй хамаарал бичиж байна';
00814 $strWrongUser = 'Нэвтрэгч/нууц үг буруу. Хандах боломжгүй';
00815 
00816 $strXML = 'XML';
00817 
00818 $strYes = 'Тийм';
00819 
00820 $strZeroRemovesTheLimit = 'Тэмдэглэл: Тохируулгын сонголтыг 0 (тэг) болговол хязгаарыг хасна.';
00821 $strZip = 'zip-ээр шахах';
00822 
00823 ?>


Gnr par Les experts TYPO3 avec  doxygen 1.4.6