Documentation TYPO3 par Ameos

galician-iso-8859-1.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: galician-iso-8859-1.inc.php,v 2.88 2005/08/18 09:41:35 lem9 Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'iso-8859-1';
00009 $text_dir = 'ltr';
00010 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $number_thousands_separator = '.';
00013 $number_decimal_separator = ',';
00014 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00015 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00016 
00017 $day_of_week = array('Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat');
00018 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
00019 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00020 // variable below
00021 $datefmt = '%d de %B de %Y ás %H:%M';
00022 
00023 $timespanfmt = '%s días, %s horas, %s minutos e %s segundos';
00024 
00025 $strAbortedClients = 'Cancelado';
00026 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Introduza a rota absoluta completa ao directorio docSQL no servidor';
00027 $strAccessDenied = 'Acceso Negado';
00028 $strAccessDeniedExplanation = 'O phpMyAdmin tentouse conectar ao servidor de MySQL, mais o servidor rexeitou a conexión. Deberá comprobar o nome do servidor, o nome de usuario e o contrasinal no ficheiro config.inc.php e asegurarse de que corresponden coa información proporcionada polo administrador do servidor do MySQL.';
00029 $strAction = 'Acción';
00030 $strAddAutoIncrement = 'Engadir o valor incremental (AUTO_INCREMENT)';
00031 $strAddConstraints = 'Adicionar limitacións'; 
00032 $strAddDeleteColumn = 'Adicionar/Eliminar columnas de campo';
00033 $strAddDeleteRow = 'Adicionar/Eliminar filas de criterios';
00034 $strAddDropDatabase = 'Engadir "Eliminar a base de datos" (DROP DATABASE)';
00035 $strAddedColumnComment = 'Púxoselle un comentario á columna';
00036 $strAddedColumnRelation = 'Adicionóuselle unha relación á columna';
00037 $strAddFields = 'Adicionar %s campo(s)';
00038 $strAddHeaderComment = 'Adicionar un comentario proprio no cabezallo (\n liñas diferentes)';
00039 $strAddIfNotExists = 'Adicionar SE NON EXISTIR'; 
00040 $strAddIntoComments = 'Engadir aos comentarios';
00041 $strAddNewField = 'Adicionar un novo campo';
00042 $strAddPrivilegesOnDb = 'Adicionar privilexios para a esta base de datos';
00043 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Adicionar privilexios para a esta tabela';
00044 $strAddSearchConditions = 'Condición da pesquisa (ou sexa, o complemento da cláusula "WHERE"):';
00045 $strAddToIndex = 'Adicionar ao índice &nbsp;%s&nbsp;coluna(s)';
00046 $strAddUser = 'Adicionar un novo usuario';
00047 $strAddUserMessage = 'Usuario adicionado.';
00048 $strAdministration = 'Administración';
00049 $strAffectedRows = 'Fileiras que se verán afectadas:';
00050 $strAfter = 'Despois de %s';
00051 $strAfterInsertBack = 'Voltar';
00052 $strAfterInsertNewInsert = 'Inserir un novo rexistro';
00053 $strAfterInsertNext = 'Modificar a fileira seguinte';
00054 $strAfterInsertSame = 'Voltar para esta páxina'; 
00055 $strAllTableSameWidth = 'mostrar todas as tabelas co mesmo ancho?';
00056 $strAll = 'Todos';
00057 $strAlterOrderBy = 'Ordenar a tabela por';
00058 $strAnalyzeTable = 'Analizar a tabela';
00059 $strAnd = 'E';
00060 $strAnIndex = 'Adicionouse un índice a %s';
00061 $strAny = 'Calquer';
00062 $strAnyHost = 'Calquer servidor';
00063 $strAnyUser = 'Calquer usuario';
00064 $strApproximateCount = 'Pode ser aproximado. Consulte a FAQ 3.11';
00065 $strAPrimaryKey = 'Adicionouse unha chave primaria a %s';
00066 $strArabic = 'Árabe';
00067 $strArmenian = 'Armenio';
00068 $strAscending = 'Ascendente';
00069 $strAtBeginningOfTable = 'No comezo da tabela';
00070 $strAtEndOfTable = 'Ao final da tabela';
00071 $strAttr = 'Atributos';
00072 $strAutodetect = 'Autodetectar';
00073 $strAutomaticLayout = 'Distribución automática';
00074 
00075 $strBack = 'Voltar';
00076 $strBaltic = 'Báltico';
00077 $strBeginCut = 'COMEZA O RECORTE';
00078 $strBeginRaw = 'COMEZA O TEXTO SIMPLE ("RAW")';
00079 $strBinary = ' Binario ';
00080 $strBinaryDoNotEdit = ' Binario - non editar ';
00081 $strBinaryLog = 'Ficheiro de rexistro binario';
00082 $strBinLogEventType = 'Tipo de evento';
00083 $strBinLogInfo = 'Información';
00084 $strBinLogName = 'Nome do ficheiro de rexistro';
00085 $strBinLogOriginalPosition = 'Posición orixinal';
00086 $strBinLogPosition = 'Posición';
00087 $strBinLogServerId = 'ID do servidor';
00088 $strBookmarkAllUsers = 'Permitir que calquer usuario poida acceder a este marcador'; 
00089 $strBookmarkDeleted = 'Eliminouse o marcador.';
00090 $strBookmarkLabel = 'Nome';
00091 $strBookmarkOptions = 'Opcións para os marcadores'; 
00092 $strBookmarkQuery = 'A procura de SQL foi gardada';
00093 $strBookmarkThis = 'Gardar esta procura de SQL';
00094 $strBookmarkView = 'Só visualizar';
00095 $strBrowseForeignValues = 'Visualizar valores alleos';
00096 $strBrowse = 'Visualizar';
00097 $strBufferPoolActivity = 'Actividade da reserva da memoria intermedia';
00098 $strBufferPool = 'Reserva da memoria intermedia';
00099 $strBufferPoolUsage = 'Uso da reserva da memoria intermedia';
00100 $strBufferReadMisses = 'Fallos de lectura';
00101 $strBufferReadMissesInPercent = 'Fallos de lectura en %';
00102 $strBufferWriteWaits = 'Esperas para escreber';
00103 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Esperas para escreber en %';
00104 $strBulgarian = 'Búlgaro';
00105 $strBusyPages = 'Páxinas ocupadas';
00106 $strBzError = 'phpMyAdmin foi incapaz de comprimir os resultados debido a que esta versión do php ten unha extensión de Bz2 con erros. Recoméndase que configure a directiva <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> do seu ficheiro de configuración do phpMyAdmin para que sexa <code>FALSE</code>. Se quer usar a funcionalidade de compresión Bz2, actualice a unha versión posterior do php. Consulte o informe de erros %s para máis detalles.';
00107 $strBzip = 'comprimido no formato "bzip"';
00108 
00109 $strCalendar = 'Calendario'; 
00110 $strCannotLogin = 'Non podo conectar co servidor de MySQL';
00111 $strCantLoad = 'Non se pode carregar a extensión %s.<br />Comprobe a configuración do PHP.';
00112 $strCantLoadRecodeIconv = 'Non se puido carregar iconv ou precísase da extensión recode para a conversión do charset. Configure o php para que se poidan usar estas extensións ou indique que non se use a conversión de charset en phpMyAdmin.';
00113 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Non se pode facer que este índice sexa PRIMARIO!';
00114 $strCantUseRecodeIconv = 'Non se puido usar nen iconv nen libiconv nen a función recode_stringf mentres haxa extensións por carregar. Comprobe a súa configuración do php.';
00115 $strCardinality = 'Cardinalidade';
00116 $strCarriage = 'Carácter de retorno: \\r';
00117 $strCaseInsensitive = 'sen distinguir maiúsculas de minúsculas';
00118 $strCaseSensitive = 'distinguindo maiúsculas de minúsculas';
00119 $strCentralEuropean = 'Centroeuropeu';
00120 $strChangeCopyModeCopy = '... manter o anterior.';
00121 $strChangeCopyMode = 'Crear un utilizador novo cos mesmos privilexios e...';
00122 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores e recarregar os privilexios despóis.';
00123 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores.';
00124 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... retirar-lle todos os privilexios activos ao anterior e eliminalo despóis.';
00125 $strChangeCopyUser = 'Modificar a información de acceso (login) / Copiar utilizador';
00126 $strChangeDisplay = 'Escolla o campo que se há de mostrar';
00127 $strChange = 'Mudar';
00128 $strChangePassword = 'Trocar o contrasinal';
00129 $strCharset = 'Conxunto de caracteres';
00130 $strCharsetOfFile = 'Conxunto de caracteres do ficheiro:';
00131 $strCharsetsAndCollations = 'Conxuntos de caracteres e Ordes alfabéticas';
00132 $strCharsets = 'Conxuntos de caracteres';
00133 $strCheckAll = 'Marcá-los todos';
00134 $strCheckOverhead = 'Exceso na comprobación'; 
00135 $strCheckPrivs = 'Comprobar os privilexios';
00136 $strCheckPrivsLong = 'Comprobar os privilexios da base de datos &quot;%s&quot;.';
00137 $strCheckTable = 'Verificar a tabela';
00138 $strChoosePage = 'Escolla unha páxina para modificar';
00139 $strColComFeat = 'Mostrando os comentarios das columnas';
00140 $strCollation = 'Orde alfabética';
00141 $strColumnNames = 'Nomes das Columnas';
00142 $strColumnPrivileges = 'Privilexios proprios de columna';
00143 $strCommand = 'Comando';
00144 $strComments = 'Comentarios';
00145 $strCommentsForTable = 'COMENTARIOS PARA A TABELA'; 
00146 $strCompatibleHashing = 'Compatíbel co MySQL&nbsp;4.0';
00147 $strCompleteInserts = 'Insercións completas';
00148 $strCompression = 'Compresión';
00149 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin non puido ler o seu ficheiro de configuración<br/>Isto podería deberse a que php atopou un erro nel ou a que php non puido atopar o ficheiro.<br/>Invoque o ficheiro de configuración directamente mediante o vínculo que hai máis abaixo e lea a mensaxe de erro de php que receba. Na maioría dos casos simplesmente faltan unha aspa ou un ponto e vírcula <br/>Se recebe unha páxina en branco é que todo está ben.';
00150 $strConfigureTableCoord = 'Configure as coordenadas da tabela %s';
00151 $strConnectionError = 'Non se pode conectar: os axustes non son válidos.'; 
00152 $strConnections = 'Conexións';
00153 $strConstraintsForDumped = 'Limitacións para os volcados das tabelas'; 
00154 $strConstraintsForTable = 'Limitacións para a tabela'; 
00155 $strCookiesRequired = 'A partir de aqui debe permitir cookies.';
00156 $strCopy = 'Copiar';
00157 $strCopyDatabaseOK = 'A base de dastos %s copiouse para %s';
00158 $strCopyTable = 'Copiar a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
00159 $strCopyTableOK = 'A tabela \$table copiouse para \$new_name.';
00160 $strCopyTableSameNames = 'Non se pode copiar unha tabela sobre si mesma';
00161 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin foi incapaz de finalizar o fío %s. Probablemente xa está fechado.';
00162 $strCreate = 'Crear';
00163 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREAR BASE DE DATOS antes de copiar';
00164 $strCreateIndex = 'Crear un índice en&nbsp;%s&nbsp;colunas';
00165 $strCreateIndexTopic = 'Crear un novo índice';
00166 $strCreateNewDatabase = 'Crear unha nova base de datos';
00167 $strCreateNewTable = 'Crear unha tabela nova na base de datos %s';
00168 $strCreatePage = 'Crear unha páxina nova';
00169 $strCreatePdfFeat = 'Creación de PDFs';
00170 $strCreationDates = 'Datas de creación/actualización/comprobación'; 
00171 $strCriteria = 'Criterio';
00172 $strCroatian = 'Croata';
00173 $strCSVOptions = 'Opcións CSV';
00174 $strCyrillic = 'Cirílico';
00175 $strCzech = 'Checo';
00176 $strCzechSlovak = 'Checo-eslovaco'; 
00177 
00178 $strDanish = 'Dinamarqués';
00179 $strDatabase = 'Banco de Datos';
00180 $strDatabaseEmpty = 'O nome da base de datos non existe!'; 
00181 $strDatabaseExportOptions = 'Opcións de exportación da base de datos';
00182 $strDatabaseHasBeenDropped = 'A base de datos %s foi eliminada.';
00183 $strDatabaseNoTable = 'Esta base de datos non contén nengunha tabela';
00184 $strDatabases = 'Bancos de Datos';
00185 $strDatabasesDropped = 'Elimináronse %s bases de datos sen problemas.';
00186 $strDatabasesStatsDisable = 'Deshabilitar as estatísticas';
00187 $strDatabasesStatsEnable = 'Habilitar as estatísticas';
00188 $strDatabasesStats = 'Estatísticas das bases de datos';
00189 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Nota: De habilitar as estatísticas da base de datos, ocasionará que se produza un tráfico denso entre o servidor web e o de MySQL.';
00190 $strData = 'Datos';
00191 $strDataDict = 'Dicionario de datos';
00192 $strDataOnly = 'Só os datos';
00193 $strDataPages = 'Páxinas con datos';
00194 $strDBComment = 'Comentario da base de datos: ';
00195 $strDBCopy = 'Copiar a base de datos para';
00196 $strDBGContext = 'Contexto';
00197 $strDBGContextID = 'ID do contexto';
00198 $strDBGHits = 'Hits';
00199 $strDBGLine = 'Liña';
00200 $strDBGMaxTimeMs = 'Tempo máximo, ms';
00201 $strDBGMinTimeMs = 'Tempo mínimo, ms';
00202 $strDBGModule = 'Módulo';
00203 $strDBGTimePerHitMs = 'Tempo/Hit, ms';
00204 $strDBGTotalTimeMs = 'Tempo total, ms';
00205 $strDbPrivileges = 'Privilexios proprios de base de datos';
00206 $strDBRename = 'Mudar o nome da base de datos para'; 
00207 $strDbSpecific = 'específico da base de datos';
00208 $strDefaultEngine = '%s é o motor de armacenamento predefinido neste servidor de MySQL.';
00209 $strDefault = 'Padrón';
00210 $strDefaultValueHelp = 'Para os valores por omisión, introduza un único valor, sen escapalo con barras ou aspas e usando este formato: a';
00211 $strDefragment = 'Tabela de defragmentación'; 
00212 $strDelayedInserts = 'Usar insercións demoradas'; 
00213 $strDeleteAndFlushDescr = 'Este é o modo máis limpo, mais pode que recarregar os privilexios leve un pouco de tempo.';
00214 $strDeleteAndFlush = 'Eliminar os usuarios e recarregar os privilexios a continuación.';
00215 $strDeleted = 'Rexistro eliminado';
00216 $strDeletedRows = 'Fileiras borradas:';
00217 $strDelete = 'Eliminar';
00218 $strDeleting = 'A eliminar %s';
00219 $strDelOld = 'Esta páxina ten referencias a tabelas que xa non existen. Quere eliminar esas referencias?';
00220 $strDescending = 'Descendente';
00221 $strDescription = 'Descrición';
00222 $strDictionary = 'dicionario';
00223 $strDirtyPages = 'Páxinas suxas';
00224 $strDisabled = 'Desactivado';
00225 $strDisableForeignChecks = 'Desabilitar as comprobacións de chaves exteriores'; 
00226 $strDisplayFeat = 'Mostrar as características';
00227 $strDisplayOrder = 'Mostrar en orde:';
00228 $strDisplayPDF = 'Mostrar o esquema PDF';
00229 $strDoAQuery = 'Faga unha "procura por exemplo" (o comodín é "%")';
00230 $strDocu = 'Documentación';
00231 $strDoYouReally = 'Seguro? ';
00232 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Está a piques de DESTRUIR unha base de datos inteira!'; 
00233 $strDrop = 'Eliminar';
00234 $strDropSelectedDatabases = 'Eliminar as bases de datos seleccionadas';
00235 $strDropUsersDb = 'Eliminar as bases de datos que teñan os mesmos nomes que os usuarios.';
00236 $strDumpingData = 'Extraindo datos da tabela';
00237 $strDumpSaved = 'O vaciado gardouse no ficheiro %s.';
00238 $strDumpXRows = 'Pór %s fileiras a partir da fileira %s.';
00239 $strDynamic = 'dinámico';
00240 
00241 $strEdit = 'Modificar';
00242 $strEditPDFPages = 'Editar as páxinas PDF';
00243 $strEditPrivileges = 'Modificar privilexios';
00244 $strEffective = 'Efectivo';
00245 $strEmpty = 'Borrar';
00246 $strEmptyResultSet = 'MySQL retornou un conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
00247 $strEnabled = 'Activado';
00248 $strEncloseInTransaction = 'Incluir a exportación nunha transacción'; 
00249 $strEndCut = 'FIN DO RECORTE';
00250 $strEnd = 'Fin';
00251 $strEndRaw = 'FIN DO TEXTO SIMPLE ("RAW")';
00252 $strEngineAvailable = '%s está disponíbel neste servidor de MySQL.';
00253 $strEngineDisabled = '%s foi desactivado neste servidor de MySQL.';
00254 $strEngines = 'Motores';
00255 $strEngineUnsupported = 'Este servidor de MySQL non acepta o motor de armacenamento %s.';
00256 $strEnglish = 'Inglés';
00257 $strEnglishPrivileges = ' Nota: os nomes de privilexios do MySQL están en inglés';
00258 $strError = 'Erro';
00259 $strEscapeWildcards = 'Os caracteres comodín _ e % deberíanse escapar con \ para podelos usar literalmente';
00260 $strEstonian = 'Estonio';
00261 $strExcelEdition = 'Edición mediante MS-Excel'; 
00262 $strExcelOptions = 'Opcións de Excel';
00263 $strExecuteBookmarked = 'Efectuar a procura gardada';
00264 $strExplain = 'Explicar SQL';
00265 $strExport = 'Exportar';
00266 $strExtendedInserts = 'Insercións extendidas';
00267 $strExtra = 'Extra';
00268 
00269 $strFailedAttempts = 'Tentativas falidas';
00270 $strField = 'Campo';
00271 $strFieldHasBeenDropped = 'Eliminouse o campo %s';
00272 $strFields = 'Campos';
00273 $strFieldsEmpty = ' O reconto de campos di que non hai nengún! ';
00274 $strFieldsEnclosedBy = 'Os campos delimítanse con';
00275 $strFieldsEscapedBy = 'Os campos escápanse con';
00276 $strFieldsTerminatedBy = 'Os campos rematan por';
00277 $strFileAlreadyExists = 'O ficheiro %s xa existe no servidor - escolla outro nome ou seleccione a opción de eliminar.';
00278 $strFileCouldNotBeRead = 'Non se puido ler o ficheiro';
00279 $strFileNameTemplateHelp = 'Usar __DB__ para o nome da base de datos, __TABLE__ para o nome de tabela e opcións %sany strftime%s para a especificación da hora; a extensión engadirá-se automaxicamente. O rexto do texto manterá-se.';
00280 $strFileNameTemplate = 'Modelo para o nome de ficheiro';
00281 $strFileNameTemplateRemember = 'lembrar o modelo';
00282 $strFixed = 'fixo';
00283 $strFlushPrivilegesNote = 'Nota: phpMyAdmin recolle os privilexios dos usuarios directamente das tabelas de privilexios do MySQL. O contido destas tabelas pode diferir dos privilexios que usa o servidor se se levaron a cabo alteracións manuais. Neste caso, debería %svolver a carregar os privilexios%s antes de proseguir.';
00284 $strFlushTable = 'Fechar a tabela ("FLUSH")';
00285 $strFormat = 'Formato';
00286 $strFormEmpty = 'Falta un valor no formulario!';
00287 $strFreePages = 'Páxinas libres';
00288 $strFullText = 'Textos completos';
00289 $strFunction = 'Funcións';
00290 
00291 $strGenBy = 'Xerado por';
00292 $strGeneralRelationFeat = 'Características xerais das relacións';
00293 $strGeneratePassword = 'Xerar un contrasinal';
00294 $strGenerate = 'Xerar';
00295 $strGenTime = 'Xerado en';
00296 $strGeorgian = 'Xeorxiano'; 
00297 $strGerman = 'Alemán';
00298 $strGlobal = 'global';
00299 $strGlobalPrivileges = 'Privilexios globais';
00300 $strGlobalValue = 'Valor global';
00301 $strGo = 'Executar';
00302 $strGrantOption = 'Conceder';
00303 $strGreek = 'Grego';
00304 $strGzip = 'comprimido no formato "gzip"';
00305 
00306 $strHasBeenAltered = 'foi alterado.';
00307 $strHasBeenCreated = 'foi creado.';
00308 $strHaveToShow = 'Ten que escoller polo menos unha columna para mostrar';
00309 $strHebrew = 'Hebreu';
00310 $strHexForBinary = 'Usar hexadecimal para os campos binários'; 
00311 $strHome = 'Comezo ("Home")';
00312 $strHomepageOfficial = 'Páxina Oficial do phpMyAdmin';
00313 $strHostEmpty = 'O nome do servidor está vacío!';
00314 $strHost = 'Servidor';
00315 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00316 $strHTMLExcelOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Excel 2000';
00317 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00318 $strHTMLWordOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Word 2000';
00319 $strHungarian = 'Húngaro';
00320 
00321 $strIcelandic = 'Islandés';
00322 $strId = 'ID';
00323 $strIdxFulltext = 'Texto completo';
00324 $strIfYouWish = 'Para carregar só algunhas columnas da tabela, faga unha lista separada por vírgulas.';
00325 $strIgnore = 'Ignorar';
00326 $strIgnoreInserts = 'Usar insercións ignoradas'; 
00327 $strIgnoringFile = 'A ignorar o ficheiro %s';
00328 $strImportDocSQL = 'Importar ficheiros de docSQL';
00329 $strImportFiles = 'Importar ficheiros';
00330 $strImportFinished = 'Finalizou a importación';
00331 $strIndexes = 'Índices';
00332 $strIndexHasBeenDropped = 'Eliminouse o índice %s';
00333 $strIndex = 'Índice';
00334 $strIndexName = 'Nome do índice&nbsp;:';
00335 $strIndexType = 'Tipo de índice&nbsp;:';
00336 $strIndexWarningMultiple = 'Creouse máis dunha chave %s para a columna `%s`';
00337 $strIndexWarningPrimary = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves PRIMARY e INDEX á columna `%s`';
00338 $strIndexWarningTable = 'Problemas cos índices da tabela `%s`';
00339 $strIndexWarningUnique = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves UNIQUE e INDEX á columna `%s`';
00340 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Tamaño do incremento para extender o tamaño dun espazo de tabela cando se encha.';
00341 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Incremento de Autoextend';
00342 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Tamaño da memoria intermedia que usa InnoDB para gardar provisoriamente os datos e índices das súas tabelas.';
00343 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Tamaño da reserva da memoria intermedia';
00344 $strInnoDBDataFilePath = 'Ficheiros de datos';
00345 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Parte común do camiño do directorio que ten todos os ficheiros de datos de innoDB.';
00346 $strInnoDBDataHomeDir = 'Directorio base dos datos';
00347 $strInnoDBPages = 'páxinas';
00348 $strInnodbStat = 'Estado de InnoDB';
00349 $strInsecureMySQL = 'O seu ficheiro de configuración contén axustes (en concreto, o usuário root non ten contrasinal) que corresponden coa conta con todos os privilexios que MySQL fai por omisión. O seu servidor de MySQL está a rodar con esta configuración, está aberto a intrusións e habería que mirar de solucionar este problema de seguranza.';
00350 $strInsertAsNewRow = 'Inserir unha nova columna';
00351 $strInsertBookmarkTitle = 'Introduza un título para o marcador';
00352 $strInsertedRowId = 'Identificador da fileira inserida:';
00353 $strInsertedRows = 'Fileiras inseridas:';
00354 $strInsert = 'Inserir';
00355 $strInsertNewRow = 'Inserir un novo rexistro';
00356 $strInsertTextfiles = 'Inserir un arquivo de texto na tabela';
00357 $strInstructions = 'Instrucións';
00358 $strInternalNotNecessary = '* Non se precisa dunha relación interna cando existe tamén en InnoDB.'; 
00359 $strInternalRelations = 'Relacións internas'; 
00360 $strInUse = 'en uso';
00361 $strInvalidColumnCount = 'O número de columnas ten que ser maior de cero';
00362 $strInvalidFieldAddCount = 'Ten que engadir un campo polo menos';
00363 $strInvalidFieldCount = 'A tabela ha de ter, polo menos, un campo.';
00364 $strInvalidRowCount = 'Ten que engadir polo menos unha fileira.';
00365 $strInvalidRowNumber = '%d non é un número de fileira válido.';
00366 
00367 $strJapanese = 'Xaponés';
00368 $strJumpToDB = 'Saltar à base de datos &quot;%s&quot;.';
00369 $strJustDeleteDescr = 'Os usuarios &quot;eliminados&quot; poderán ainda acceder ao servidor como sempre atá que se recarreguen os privilexios.';
00370 $strJustDelete = 'Elimine só os usuarios das tabelas de privilexios.';
00371 
00372 $strKeepPass = 'Non mude o contrasinal';
00373 $strKeyname = 'Nome chave';
00374 $strKill = 'Matar (kill)';
00375 $strKorean = 'Coreano';
00376 
00377 $strLandscape = 'Horizontal';
00378 $strLatchedPages = 'Páxinas fechadas';
00379 $strLatexCaption = 'Título da tabela';
00380 $strLatexContent = 'Contido da tabela __TABLE__';
00381 $strLatexContinuedCaption = 'Título da tabela continuado';
00382 $strLatexContinued = '(continuado)';
00383 $strLatexIncludeCaption = 'Incluir o título da tabela';
00384 $strLatexLabel = 'Chave da etiqueta';
00385 $strLaTeX = 'LaTeX';
00386 $strLaTeXOptions = 'Opcións para LaTeX';
00387 $strLatexStructure = 'Estrutura da tabela __TABLE__';
00388 $strLatvian = 'Letonio';
00389 $strLengthSet = 'Tamaño/Definir*';
00390 $strLimitNumRows = 'Número de rexistros por páxina:';
00391 $strLineFeed = 'Carácter de alimentación de liña: \\n';
00392 $strLinesTerminatedBy = 'As liñas rematan por';
00393 $strLinkNotFound = 'Non se atopou o vínculo';
00394 $strLinksTo = 'Vincúlase con';
00395 $strLithuanian = 'Lituano';
00396 $strLoadExplanation = 'O método máis apropriado está seleccionado por omisión, pero pode-o cambiar se falla.';
00397 $strLoadMethod = 'Método de carga (LOAD)';
00398 $strLocalhost = 'Local';
00399 $strLocationTextfile = 'Localización do arquivo de texto';
00400 $strLogin = 'Entrada (login)';
00401 $strLoginInformation = 'Información sobre o acceso (login)';
00402 $strLogout = 'Sair';
00403 $strLogPassword = 'Contrasinal:';
00404 $strLogServer = 'Servidor'; 
00405 $strLogUsername = 'Nome de usuario:';
00406 $strLongOperation = 'Esta operación pode que leve moito tempo. Procésase igual?';
00407 
00408 $strMaximumSize = 'Tamaño máximo: %s%s'; 
00409 $strMbExtensionMissing = 'Non se atopou a extensión mbstring PHP e parece que está a usar un conxunto de caracteres multibyte. Sen a extensión mbstring, o phpMyAdmin é incapaz de partir cadeas correctamente e pode provocar resultados inesperados.';
00410 $strMbOverloadWarning = 'Ten activada mbstring.func_overload na configuración do PHP. Esta opción é incompatíbel co phpMyAdmin e podería ocasionar danos nos datos';
00411 $strMIME_available_mime = 'Tipos MIME disponíbeis';
00412 $strMIME_available_transform = 'Transformacións disponíbeis';
00413 $strMIME_description = 'Descrición';
00414 $strMIME_MIMEtype = 'Tipo MIME';
00415 $strMIME_nodescription = 'Non existe descrición desta transformación.<br />Pergunte-lle ao autor que é o que fai %s.';
00416 $strMIME_transformation_note = 'Para unha lista das opcións de transformación disponíbeis e as súas transformacións de tipos MIME, faga clic sobre %sdescricións de transformacións%s';
00417 $strMIME_transformation_options_note = 'Introduza os valores das opcións de transformación usando este formato:\'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se necesita introducir unha barra para trás ("\") ou aspas simples ("\'") entre estes valores, preceda-os de barra para trás (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
00418 $strMIME_transformation_options = 'Opcións de transformación';
00419 $strMIME_transformation = 'Transformación do navegador';
00420 $strMIMETypesForTable = 'TIPOS MIME PARA A TABELA'; 
00421 $strMIME_without = 'Os tipos MIME en cursiva non contan cunha función de transformación separada';
00422 $strModifications = 'As modificacións foron gardadas';
00423 $strModifyIndexTopic = 'Modificar un índice';
00424 $strModify = 'Modificar';
00425 $strMoreStatusVars = 'Máis variábeis de estado';
00426 $strMoveTable = 'Mover a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
00427 $strMoveTableOK = 'Moveuse a tabela %s para %s.';
00428 $strMoveTableSameNames = 'Non se pode mover unha tabela sobre si mesma';
00429 $strMultilingual = 'multilíngüe';
00430 $strMustSelectFile = 'Debería escoller o ficheiro que quere inserir.';
00431 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'O tamaño por omisión do punteiro de datos en bytes; usarase con CREATE TABLE para tabelas MyISAM cando non se especifique a opción MAX_ROWS.';
00432 $strMyISAMDataPointerSize = 'Tamaño do punteiro de datos';
00433 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Se o ficheiro temporario usado para a creación rápida dun índice de MyISAM for máis grande que se se usar o caché de chaves na cantidade que se especifique aquí, preferir o método da caché de chaves.';
00434 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Tamaño máixmo dos ficheiros temporarios no momento de crear índices';
00435 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'O tamaño máximo do ficheiro temporario que se lle permite utilizar a MySQL no momento de recrear un índice MyISAM (durante REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ou LOAD DATA INFILE).';
00436 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Tamaño máximo dos ficheiros de ordenación temporarios';
00437 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'O modo de recuperación automática de tabelas MyISAM escaralladas, tal e como se configura na opción de inicio do servidor --myisam-recover.';
00438 $strMyISAMRecoverOptions = 'Modo de recuperación automática';
00439 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Se este valor é maior que 1, os índices das tabelas MyISAM créanse en paralelo (cada índice no seu propio fío) durante o proceso Reparar ordenando.';
00440 $strMyISAMRepairThreads = 'Reparar os fíos';
00441 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Cantidade de memoria intermedia que se reserva ao ordenar os índices MyISAM durante unha instrución REPAIR TABLE ou ao crear índices con CREATE INDEX ou ALTER TABLE.';
00442 $strMyISAMSortBufferSize = 'Tamaño da memoria intermedia de ordenación';
00443 $strMySQLCharset = 'Código de caracteres (Charset) MySQL';
00444 $strMySQLConnectionCollation = 'Codificación de caracteres (Collation) da conexión de MySQL';
00445 $strMySQLReloaded = 'MySQL reiniciado.';
00446 $strMySQLSaid = 'Mensaxes do MySQL: ';
00447 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% a rodar no servidor %pma_s2% como %pma_s3%';
00448 $strMySQLShowProcess = 'Mostrar os procesos';
00449 $strMySQLShowStatus = 'Mostrar información de tempo de execución do MySQL';
00450 $strMySQLShowVars = 'Mostrar as variábeis de sistema do MySQL';
00451 
00452 $strName = 'Nome';
00453 $strNeedPrimaryKey = 'Deberia definir unha chave primaria para esta tabela.'; 
00454 $strNext = 'Seguinte';
00455 $strNoActivity = 'Non se rexistrou actividade algunha desde hai %s segundos ou máis. Terá que entrar de novo';
00456 $strNoDatabases = 'Non hai nengunha base de datos';
00457 $strNoDatabasesSelected = 'Non hai nengunha base de datos seleccionada.';
00458 $strNoDescription = 'sen descrición';
00459 $strNoDetailsForEngine = 'Non se conta con información de estado detallada sobre este motor de armacenamento.';
00460 $strNoDropDatabases = 'Os comandos "Eliminar a base de datos" non están permitidos.';
00461 $strNoExplain = 'Saltar a explicacion de SQL';
00462 $strNoFrames = 'phpMyAdmin usa-se mellor cun navegador que <b>acepte molduras</b>.';
00463 $strNoIndex = 'Non se definiu un índice';
00464 $strNoIndexPartsDefined = 'Non se definiron partes do índice';
00465 $strNoModification = 'Sen cambios';
00466 $strNone = 'Nengun';
00467 $strNo = 'Non';
00468 $strNoOptions = 'Este formato non ten opcións';
00469 $strNoPassword = 'Sen Contrasinal';
00470 $strNoPermission = 'O servidor web non ten permiso para gardar o ficheiro %s.';
00471 $strNoPhp = 'sen código PHP';
00472 $strNoPrivileges = 'Sen Privilexios';
00473 $strNoQuery = 'Non hai procura SQL!';
00474 $strNoRights = 'Non ten direitos suficientes para estar aquí agora!';
00475 $strNoRowsSelected = 'Non hai fileiras seleccionadas'; 
00476 $strNoSpace = 'Non hai espacio para gardar o ficheiro %s.';
00477 $strNoTablesFound = 'Non se achou nengunha tabela na base de datos';
00478 $strNoThemeSupport = 'Non ten a funcionalidade dos temas. Comprobe a configuración e/ou os seus temas no directorio %s.';
00479 $strNotNumber = 'Non é un número!';
00480 $strNotOK = 'non conforme';
00481 $strNotSet = 'Non se atopou a tabela <b>%s</b>ou non se indicou en %s';
00482 $strNoUsersFound = 'Non se achou nengun(s) usuario(s).';
00483 $strNoValidateSQL = 'Saltarse a validacion de';
00484 $strNull = 'Nulo';
00485 $strNumSearchResultsInTable = '%s ocorrencias(s) dentro da tabela <i>%s</i>';
00486 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> ocorrencia(s)';
00487 $strNumTables = 'Tabelas';
00488 
00489 $strOftenQuotation = 'Xeralmente son aspas. OPCIONAL significa que só os campos de caracteres son delimitados por caracteres "delimitadores"';
00490 $strOK = 'Conforme';
00491 $strOperations = 'Operacións';
00492 $strOperator = 'Operador'; 
00493 $strOptimizeTable = 'Optimizar a tabela';
00494 $strOptionalControls = 'Opcional. Controla como se han de ler e escreber os caracteres especiais.';
00495 $strOptionally = 'OPCIONAL';
00496 $strOr = 'ou';
00497 $strOverhead = 'De máis (Overhead)';
00498 $strOverwriteExisting = 'Eliminar o(s) ficheiro(s) xa existente(s)';
00499 
00500 $strPageNumber = 'Número de páxina:';
00501 $strPagesToBeFlushed = 'Páxinas que se eliminarán';
00502 $strPaperSize = 'Tama?o do papel';
00503 $strPartialText = 'Textos parciais';
00504 $strPasswordChanged = 'Modificou-se sen problemas o contrasinal de %s.';
00505 $strPassword = 'Contrasinal';
00506 $strPasswordEmpty = 'O contrasinal está vacío!';
00507 $strPasswordHashing = 'Hash do contrasinal';
00508 $strPasswordNotSame = 'Os contrasinais non son os mesmos!';
00509 $strPdfDbSchema = 'Esquema da base de datos "%s" - Páxina %s';
00510 $strPdfInvalidTblName = 'Non existe a tabela "%s".';
00511 $strPdfNoTables = 'Sen tabelas';
00512 $strPerHour = 'por hora';
00513 $strPerMinute = 'por minuto';
00514 $strPerSecond = 'por segundo';
00515 $strPersian = 'Persa';
00516 $strPhoneBook = 'directorio telefónico';
00517 $strPHP40203 = 'Está a usar PHP 4.2.3, que contén un erro importante relacionado coas cadeas multi-byte (mbstring). Consulte o informe de erros número 19404. Non se recomenda usar esta versión do PHP co phpMyAdmin.';
00518 $strPhp = 'Crear código PHP';
00519 $strPHPVersion = 'Versión do PHP';
00520 $strPmaDocumentation = 'Documentación do phpMyAdmin';
00521 $strPmaUriError = 'A directiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DEBE estar asignada no seu ficheiro de configuración.';
00522 $strPolish = 'Polonés';
00523 $strPortrait = 'Vertical';
00524 $strPos1 = 'Inicio';
00525 $strPrevious = 'Anterior';
00526 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Eliminouse a chave primaria';
00527 $strPrimaryKeyName = 'O nome da chave primaria debe ser... PRIMARIA';
00528 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARIA" <b>debe</b> ser o nome de e <b>só de</b> unha chave primaria)';
00529 $strPrimary = 'Primaria';
00530 $strPrint = 'Imprimir';
00531 $strPrintViewFull = 'Vista previa da impresión (con textos completos)'; 
00532 $strPrintView = 'Visualización previa da impresión';
00533 $strPrivDescAllPrivileges = 'Inclue todos os privilexios a excepción de GRANT (Conceder).';
00534 $strPrivDescAlterDb = 'Permite alterar a estrutura de tabelas xa existentes, así como mudar o conxunto de caracteres por omisión e a colación das bases de datos.';
00535 $strPrivDescAlter = 'Permite alterar a estrutura das tabelas xa existentes.';
00536 $strPrivDescAlterRoutine = 'Permite alterar e eliminar rotinas armacenadas.';
00537 $strPrivDescCreateDb = 'Permite crear novas bases de datos e tabelas.';
00538 $strPrivDescCreateRoutine = 'Permite crear rotinas armacenadas.';
00539 $strPrivDescCreateTbl = 'Permite crear tabelas novas.';
00540 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Permite crear tabelas temporais.';
00541 $strPrivDescCreateUser = 'Permite crear, eliminar e mudar o nome das contas de usuario.';
00542 $strPrivDescCreateView = 'Permite crear vistas novas.';
00543 $strPrivDescDelete = 'Permite eliminar datos.';
00544 $strPrivDescDropDb = 'Permite eliminar bases de datos e tabelas.';
00545 $strPrivDescDropTbl = 'Permite eliminar tabelas.';
00546 $strPrivDescExecute5 = 'Permite executar rotinas armacenadas.';
00547 $strPrivDescExecute = 'Permite facer correr procedimentos armacenados. Non funciona nesta versión do MySQL.';
00548 $strPrivDescFile = 'Permite importar e exportar datos desde e para ficheiros.';
00549 $strPrivDescGrant = 'Permite acrescentar usuarios e privilexios sen recarregar as tabelas de privilexios.';
00550 $strPrivDescIndex = 'Permite crear e eliminar índices.';
00551 $strPrivDescInsert = 'Permite inserir e substituir datos.';
00552 $strPrivDescLockTables = 'Permite bloquear tabelas do fío en uso';
00553 $strPrivDescMaxConnections = 'Limita o número de conexións novas por hora que pode abrir un usuario.';
00554 $strPrivDescMaxQuestions = 'Limita o número de procuras por hora que pode enviar un usuario.';
00555 $strPrivDescMaxUpdates = 'Limita o número de comandos que modifiquen unha tabela ou database por hora que pode executar un usuario.';
00556 $strPrivDescProcess3 = 'Permite matar procesos pertencentes a outros usuarios.';
00557 $strPrivDescProcess4 = 'Permite ver as procuras completas na listaxe de procesos.';
00558 $strPrivDescReferences = 'Non funciona nesta versión do MySQL.';
00559 $strPrivDescReload = 'Permite recarregar a configuración do servidor e limpar a súa caché.';
00560 $strPrivDescReplClient = 'Permite-lle ao usuario perguntar onde están os escravos e os masters.';
00561 $strPrivDescReplSlave = 'Necesario para os escravos de replicación.';
00562 $strPrivDescSelect = 'Permite gravar datos.';
00563 $strPrivDescShowDb = 'Permite acceder á listaxe de bases de datos completa';
00564 $strPrivDescShowView = 'Permite realizar consultas SHOW CREATE VIEW.';
00565 $strPrivDescShutdown = 'Permite apagar o servidor.';
00566 $strPrivDescSuper = 'Permite conexións, mesmo chegado ao número máximo de conexións. Ven requerido para a maioría das operación administracións, como configurar as variábeis globais ou matar os fíos doutros usuarios.';
00567 $strPrivDescUpdate = 'Permite modificar datos.';
00568 $strPrivDescUsage = 'Sen privilexios.';
00569 $strPrivileges = 'Privilexios';
00570 $strPrivilegesReloaded = 'Non houbo problemas ao recarregar os privilexios.';
00571 $strProcesslist = 'Listaxe dos procesos';
00572 $strPutColNames = 'Pór os nomes dos campos na primeira fileira';
00573 
00574 $strQBEDel = 'Eliminar';
00575 $strQBEIns = 'Inserir';
00576 $strQBE = 'Procurar cun exemplo';
00577 $strQueryFrame = 'Xanela de procuras';
00578 $strQueryOnDb = 'Procura tipo SQL na base de datos <b>%s</b>:';
00579 $strQuerySQLHistory = 'Historial de SQL';
00580 $strQueryStatistics = '<b>Estatística das procuras</b>: Desde que se iniciou, enviáronselle ao servidor %s procuras.';
00581 $strQueryTime = 'A pesquisa levou %01.4f segundos';
00582 $strQueryType = 'Tipo de procura';
00583 $strQueryWindowLock = 'Non escreber sobre esta procura desde fora da xanela';
00584 
00585 $strReadRequests = 'Peticións de lectura';
00586 $strReceived = 'Recibido';
00587 $strRecords = 'Rexistros';
00588 $strReferentialIntegrity = 'Comprobar a integridade das referencias:';
00589 $strRefresh = 'Refrescar'; 
00590 $strRelationalSchema = 'Relational schema';
00591 $strRelationNotWorking = 'Desactivouse a funcionalidade adicional para o traballo con tabelas vinculadas. Para saber o por que, faga click%saqu&iacute;%s.';
00592 $strRelationsForTable = 'RELACIÓNS PARA A TABELA'; 
00593 $strRelations = 'Relacións';
00594 $strRelationView = 'Vista das relacións';
00595 $strReloadFailed = 'A reinicialización do MySQL fallou.';
00596 $strReloadingThePrivileges = 'A recarregar os privilexios';
00597 $strReloadMySQL = 'Reinicializar o MySQL';
00598 $strRemoveSelectedUsers = 'Eliminar os usuarios seleccionados';
00599 $strRenameDatabaseOK = 'Mudou-se-lle o nome á base de datos %s para %s'; 
00600 $strRenameTableOK = 'A tabela \$table renomeouse para \$new_name';
00601 $strRenameTable = 'Renomear a tabela para';
00602 $strRepairTable = 'Reparar a tabela';
00603 $strReplaceNULLBy = 'Substituir NULL por ';
00604 $strReplace = 'Substituir';
00605 $strReplaceTable = 'Substituir os datos da tabela polos do ficheiro';
00606 $strReset = 'Reiniciar';
00607 $strResourceLimits = 'Limites de recursos';
00608 $strReType = 'Reescreber';
00609 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Os usuarios terán ainda o privilexio USAGE até que se recarreguen os privilexios.';
00610 $strRevokeAndDelete = 'Retirar-lles todos os privilexios activos aos usuarios e eliminá-los a continuación.';
00611 $strRevokeMessage = 'Retirou-lle os privilexios a %s';
00612 $strRevoke = 'Revogar';
00613 $strRomanian = 'Romeno';
00614 $strRoutines = 'Rotinas';
00615 $strRowLength = 'Lonxitude da fileira';
00616 $strRows = 'Fileiras';
00617 $strRowsFrom = 'fileiras, a comezar da';
00618 $strRowSize = ' Tamaño da fileira ';
00619 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (cabezallos rotados)';
00620 $strRowsModeHorizontal = 'horizontal';
00621 $strRowsModeOptions = 'en modo %s e repetir os cabezallos de cada %s celas';
00622 $strRowsModeVertical = 'vertical';
00623 $strRowsStatistic = 'Estatísticas da Fileira';
00624 $strRunning = 'a rodar no servidor %s';
00625 $strRunQuery = 'Enviar esta procura';
00626 $strRunSQLQuery = 'Efectuar unha procura SQL na base de datos %s';
00627 $strRussian = 'Ruso';
00628 
00629 $strSave = 'Gardar';
00630 $strSaveOnServer = 'Gardar no servidor no directorio %s';
00631 $strScaleFactorSmall = 'O factor de reducción é demasiado pequeno para que o esquema caiba nunha única páxina';
00632 $strSearchFormTitle = 'Procurar na base de datos';
00633 $strSearchInTables = 'Dentro da(s) tabela(s):';
00634 $strSearchNeedle = 'Palabras(s) ou valore(s) a procurar (o comodín é: "%"):';
00635 $strSearchOption1 = 'polo menos unha das palabras';
00636 $strSearchOption2 = 'todas as palabras';
00637 $strSearchOption3 = 'a frase exacta';
00638 $strSearchOption4 = 'como expresión regular';
00639 $strSearch = 'Procurar';
00640 $strSearchResultsFor = 'Procurar os resultados para "<i>%s</i>" %s:';
00641 $strSearchType = 'Atopar:';
00642 $strSecretRequired = 'O ficheiro de configuración agora necesita un contrasinal secreto (blowfish_secret).';
00643 $strSelectADb = 'Seleccione unha base de dados';
00644 $strSelectAll = 'Seleccionar todo';
00645 $strSelectBinaryLog = 'Seleccione o ficheiro de rexistro binario que quer ver';
00646 $strSelectFields = 'Seleccione os campos (mínimo 1)';
00647 $strSelectNumRows = 'a procurar';
00648 $strSelectTables = 'Seleccionar tabelas';
00649 $strSend = 'Enviar <i>(gravar nun ficheiro)</i><br />';
00650 $strSent = 'Enviado';
00651 $strServerChoice = 'Escolla de Servidor';
00652 $strServerNotResponding = 'O servidor non está a responder'; 
00653 $strServer = 'Servidor';
00654 $strServerStatus = 'Información sobre o runtime';
00655 $strServerStatusUptime = 'Este servidor de MySQL leva funcionando %s. Iniciouse às %s.';
00656 $strServerTabProcesslist = 'Procesos';
00657 $strServerTabVariables = 'Variábeis';
00658 $strServerTrafficNotes = '<b>Tráfico do servidor</b>: Estas tabelas mostran as estatísticas do tráfico da rede neste servidor de MySQL desde que se iniciou.';
00659 $strServerVars = 'Variábeis e configuración do servidor';
00660 $strServerVersion = 'Versión do servidor';
00661 $strSessionValue = 'Valor da sesión';
00662 $strSetEnumVal = 'Se o tipo de campo é "enum" ou "set", introduza os valores usando este formato: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se precisar pór unha barra invertida (" \ ") ou aspas simples (" \' ") entre estes valores, preceda a barra e as aspas de barras invertidas (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
00663 $strShowAll = 'Ver todos os rexistros';
00664 $strShowColor = 'Mostrar a cor';
00665 $strShowDatadictAs = 'Formato do dicionario de datos';
00666 $strShowFullQueries = 'Mostrar as procuras completas';
00667 $strShowGrid = 'Mostrar a grella';
00668 $strShowingRecords = 'Mostrando rexistros ';
00669 $strShow = 'Mostrar';
00670 $strShowPHPInfo = 'Mostrar información sobre o PHP';
00671 $strShowTableDimension = 'Mostrar a dimensión das tabelas';
00672 $strShowTables = 'Mostrar as tabelas';
00673 $strShowThisQuery = ' Mostrar esta procura aquí outra vez ';
00674 $strSimplifiedChinese = 'Chinés simplificado';
00675 $strSingly = 'a refacer logo de insercións e destrucións (shingly)';
00676 $strSize = 'Tamaño';
00677 $strSlovak = 'Eslovaco';
00678 $strSlovenian = 'Esloveno';
00679 $strSocketProblem = '(ou o soquete local do servidor de MySQL non se configurou correctamente)';
00680 $strSortByKey = 'Ordenar pola chave'; 
00681 $strSort = 'Ordenar';
00682 $strSpaceUsage = 'Uso do espazo';
00683 $strSpanish = 'Español'; 
00684 $strSplitWordsWithSpace = 'As palabras divídense cun carácter de espazo (" ").';
00685 $strSQLExportCompatibility = 'Compatibilidade coa exportación SQL';
00686 $strSQLExportType = 'Tipo de exportación'; 
00687 $strSQLOptions = 'Opcións SQL';
00688 $strSQLParserBugMessage = 'Cabe a posibilidade de que atopase un erro no procesador de SQL. Examine a súa pesquisa con atención e comprobe que as aspas son correctas e que cada un ten o seu par. Outras causas posíbeis serían que tentase enviar un ficheiro con binario fora dunha área de texto entre aspas. Tamén pode tentar facer a súa pesquisa na liña de comandos do MySQL. A mensaxe de erro que lle envía o servidor de MySQL, e que aparece máis abaixo (de habela), tamén o pode axudar a diagnosticar o problema. Se persisten os erros ou se o procesador falla cando mesmo a liña de comandos vai ben,reduza o texto da pesquisa à parte concreta que produce o erro e envíe unha mensaxe de erro co texto da sección RECORTE que aparece a continuación:';
00689 $strSQLParserUserError = 'Parece que houbo un problema na súa pesquisa en SQL. Se máis abaixo aparece unha mensaxe de erro do servidor de MySQL, isto pode axudar a diagnosticar o problema';
00690 $strSQLQuery = 'comando SQL';
00691 $strSQLResult = 'Resultado SQL';
00692 $strSQL = 'SQL';
00693 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'O identificador non é válido';
00694 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Falta pór a aspa final';
00695 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Hai unha secuencia de puntuación que resulta descoñecida';
00696 $strStatCheckTime = 'Comprobación máis recente';
00697 $strStatCreateTime = 'Creación';
00698 $strStatement = 'Informacións';
00699 $strStatUpdateTime = 'Actualización máis recente';
00700 $strStatus = 'Estado';
00701 $strStorageEngine = 'Motor de armacenamento';
00702 $strStorageEngines = 'Motores de armacenamento';
00703 $strStrucCSV = 'Datos CSV';
00704 $strStrucData = 'Estrutura e datos';
00705 $strStrucDrop = 'Adicionar \'Eliminar a tabela anterior se xa existe\'';
00706 $strStrucExcelCSV = 'CSV (para datos de MS Excel)';
00707 $strStrucNativeExcel = 'Datos nativos de MS Excel'; 
00708 $strStrucOnly = 'Só a estrutura';
00709 $strStructPropose = 'Propor unha estrutura para a tabela';
00710 $strStructure = 'Estrutura';
00711 $strSubmit = 'Submeter';
00712 $strSuccess = 'O seu comando de SQL executou-se com éxito';
00713 $strSum = 'Suma';
00714 $strSwedish = 'Sueco';
00715 $strSwitchToDatabase = 'Pasar á base de datos copiada';
00716 $strSwitchToTable = 'Ir à tabela copiada';
00717 
00718 $strTableComments = 'Comentarios da tabela';
00719 $strTableEmpty = 'O nome da tabela está vacío!';
00720 $strTableHasBeenDropped = 'Eliminouse a tabela %s';
00721 $strTableHasBeenEmptied = 'Vaciouse a tabela %s';
00722 $strTableHasBeenFlushed = 'Fechouse a tabela %s';
00723 $strTableMaintenance = 'Tabela de manutención';
00724 $strTableOfContents = 'Índice';
00725 $strTableOptions = 'Opcións de tabela';
00726 $strTables = '%s tabela(s)';
00727 $strTableStructure = 'Estrutura da tabela';
00728 $strTable = 'Tabela';
00729 $strTableType = 'Tipo da tabela';
00730 $strTakeIt = 'colle-o'; 
00731 $strTblPrivileges = 'Privilexios proprios de tabela';
00732 $strTextAreaLength = ' Por causa da sua lonxitude,<br /> este campo pode non ser editábel ';
00733 $strThai = 'Tailandés';
00734 $strTheContent = 'O conteúdo do seu arquivo foi inserido';
00735 $strTheContents = 'O conteúdo do arquivo substituíu o conteúdo da tabela que tiña a mesma chave primaria ou única';
00736 $strTheme = 'Tema / Estilo'; 
00737 $strTheTerminator = 'O carácter que separa os campos.';
00738 $strThisHost = 'Este servidor';
00739 $strThisNotDirectory = 'Isto non era un directorio';
00740 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Finalizouse o fío %s.';
00741 $strTime = 'Tempo';
00742 $strToggleScratchboard = 'conmutar o borrador';
00743 $strTotal = 'total';
00744 $strTotalUC = 'Total';
00745 $strTraditionalChinese = 'Chinés tradicional';
00746 $strTraditionalSpanish = 'Español tradicional';
00747 $strTraffic = 'Tráfico';
00748 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Mostrar un vínculo para baixar os datos binarios dun campo. A primeira opción é o nome do ficheiro binario. A segunda é un nome posíbel para o campo dunha fileira de tabela que conteña o nome do ficheiro. Se pretende seleccionar a segunda opción, a primeira deberá conter só unha cadea vacia'; 
00749 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Mostra unha representación hexadecimal dos datos.';
00750 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Mostra unha imaxe reducida vinculábel. Opcións: anchura,altura en píxeles (mantén a proporción orixinal)';
00751 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Mostra un vínculo a esta imaxe (ou sexa, baixada directa de blob).';
00752 $strTransformation_image_png__inline = 'Ver image/jpeg: na liña';
00753 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Colle un campo TIME, TIMESTAMP ou DATETIME e formata-o usando o seu formato de data local. A primeira opción é offset (en horas), que se engadirá á marca horaria (timestamp, por omisión, 0). A segunda opción é un formato de data diferente dependendo dos parámetros disponíbeis para a función strftime() do PHP.';
00754 $strTransformation_text_plain__external = 'SÓ EN LINUX: Inícia unha aplicación externa e envia-lle o campo de datos por meio do input padrón. Devolve a saída padrón da aplicación. Por omisión é Tidy, para que resulte código HTML claro. Por razóns de seguranza, ten que editar manualmente o ficheiro libraries/transformations/text_plain__external.inc.php e inserir as ferramentas que quer permitir que funcionen. A primeira opción, polo tanto, é o número do programa que quer usar e a segunda opción son os parámetros do programa. O terceiro parámetro, se é 1, usará htmlspecialchars() para convertir a saída (Por omisión é 1). Un cuarto parámetro, se é 1, porá un NOWRAP na cela de contidos para que toda a saída se mostre sen reformatar (Por omisión é 1)';
00755 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Mantén o formato orixinal do campo. Non hai Escape.';
00756 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Mostra unha imaxe e un vínculo; o campo conte o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é o ancho en píxeles; a terceira é a altura.';
00757 $strTransformation_text_plain__link = 'Mostra un vínculo; o campo contén o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é un título para o vínculo.';
00758 $strTransformation_text_plain__substr = 'Só mostra parte dunha cadea. A primeira opción é unha distancia para definir onde comeza a saída de texto (por omisión, 0). A segunda opción é unha distancia cando texto se devolve. Se é vacio, volve todo o texto que resta. A terceira opción define que caracteres se engadirán á saída cando se devolve unha subcadea (Por omisión: ...).';
00759 $strTruncateQueries = 'Interrumpir as procuras mostradas';
00760 $strTurkish = 'Turco';
00761 $strType = 'Tipo';
00762 
00763 $strUkrainian = 'Ucraniano';
00764 $strUncheckAll = 'Quitar-lles as marcas a todos';
00765 $strUnicode = 'Unicode';
00766 $strUnique = 'Único';
00767 $strUnknown = 'descoñecido';
00768 $strUnselectAll = 'Non seleccionar nada';
00769 $strUpdatePrivMessage = 'Acaba de actualizar os privilexios de %s.';
00770 $strUpdateProfileMessage = 'Actualizouse o perfil.';
00771 $strUpdateQuery = 'Actualizar a procura';
00772 $strUpdComTab = 'Consulte a Documentación para saber como actualizar a tabela Column_comments';
00773 $strUpgrade = 'Deberia actualizar a %s %s ou posterior.'; 
00774 $strUsage = 'Uso';
00775 $strUseBackquotes = 'Protexer os nomes das tabelas e dos campos con&nbsp;" ` "';
00776 $strUseHostTable = 'Usar a tabela de Host';
00777 $strUserAlreadyExists = 'O usuario %s xa existe';
00778 $strUserEmpty = 'O nome do usuario está vacío!';
00779 $strUserName = 'Nome do usuario';
00780 $strUserNotFound = 'Non se atopou o usuario seleccionado na tabela de privilexios.';
00781 $strUserOverview = 'Vista xeral dos usuarios';
00782 $strUsersDeleted = 'Os usuarios seleccionados elimináron-se sen problemas.';
00783 $strUsersHavingAccessToDb = 'Utilizadores que teñen acceso a &quot;%s&quot;';
00784 $strUser = 'Usuario';
00785 $strUseTabKey = 'Use a tecla do tabulador para moverse de valor en valor ou a tecla CONTROL combinada cunha flecha para moverse a calquer sitio';
00786 $strUseTables = 'Usar as tabelas';
00787 $strUseTextField = 'Use campo de texto';
00788 $strUseThisValue = 'Usar este valor';
00789 
00790 $strValidateSQL = 'Validar SQL';
00791 $strValidatorError = 'Non foi posíbel iniciar o comprobador de SQL. Comprobe que ten instaladas todas as extensións de php tal e como se descrebe na %sdocumentación%s.';
00792 $strValue = 'Valor';
00793 $strVar = 'Variable';
00794 $strVersionInformation = 'Información sobre a versión';
00795 $strViewDumpDatabases = 'Ver o volcado das bases de datos';
00796 $strViewDumpDB = 'Ver o esquema do volcado da base de datos';
00797 $strViewDump = 'Ver o esquema do volcado da tabela';
00798 $strViewHasBeenDropped = 'Deixouse a vista %s';
00799 $strView = 'Vista';
00800 
00801 $strWebServerUploadDirectory = 'directorio de subida (upload) do servidor web';
00802 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Non se pode acceder ao directorio que designou para as subidas (upload)';
00803 $strWelcome = 'Benvida/o a %s';
00804 $strWestEuropean = 'Europeu ocidental';
00805 $strWildcard = 'comodín';
00806 $strWindowNotFound = 'Non se puido modificar a xanela de destino do navegador. Talvez porque fechou a xanela da que depende ou porque o seu navegador está a bloquear as actualizacións entre xanelas xa que asi o pediu na configuración de seguranza do navegador.';
00807 $strWithChecked = 'Todos os marcados';
00808 $strWriteRequests = 'Peticións de escrita';
00809 $strWritingCommentNotPossible = 'Non é posíbel escreber o comentario';
00810 $strWritingRelationNotPossible = 'Non é posíbel escreber a relación';
00811 $strWrongUser = 'Usuario ou contrasinal errado. Acceso negado.';
00812 
00813 $strXML = 'XML';
00814 
00815 $strYes = 'Si';
00816 
00817 $strZeroRemovesTheLimit = 'Nota: Se estas opcións se configuran como 0 (cero) elimina-se o limite.';
00818 $strZip = 'comprimido no formato "zip"';
00819 
00820 // To translate:
00821 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00822 
00823 ?>


Généré par Le spécialiste TYPO3 avec  doxygen 1.4.6