Documentation TYPO3 par Ameos

belarusian_latin-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 
00009 $charset = 'utf-8';
00010 $text_dir = 'ltr';
00011 $left_font_family = 'verdana, tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $right_font_family = 'verdana, tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $number_thousands_separator = ',';
00014 $number_decimal_separator = '.';
00015 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00016 $byteUnits = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00017 
00018 $day_of_week = array('Ndz', 'Pan', 'Aŭt', 'Sier', 'Cač', 'Piat', 'Sub');
00019 $month = array('Stu', 'Lut', 'Sak', 'Kra', 'Tra', 'Čer', 'Lip', 'Žni', 'Vier', 'Kas', 'Lis', 'Śn');
00020 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00021 // variable below
00022 $datefmt = '%d %B %Y, %H:%M';
00023 $timespanfmt = '%s dzion, %s hadzinaŭ, %s chvilinaŭ i %s sekundaŭ';
00024 
00025 $strAbortedClients = 'Spyniena';
00026 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Kali łaska, paznačcie poŭny šlach na veb-servery da tečki docSQL';
00027 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin pasprabavaŭ padłučycca da servera MySQL, ale server adchiliŭ złučeńnie. Praviercie imia chostu, karystalnika i parol u config.inc.php i ŭpeŭniciesia, što jany adpaviadajuć infarmacyi, jakuju daŭ administratar MySQL-servera.';
00028 $strAccessDenied = 'U dostupie admoŭlena';
00029 $strAction = 'Dziejańnie';
00030 $strAddAutoIncrement = 'Dadać značeńnie AUTO_INCREMENT';
00031 $strAddConstraints = 'Dadać abmiežavańni';
00032 $strAddDeleteColumn = 'Dadać/vydalić kalonku kryteru';
00033 $strAddDeleteRow = 'Dadać/vydalić radok kryteru';
00034 $strAddDropDatabase = 'Dadać DROP DATABASE';
00035 $strAddedColumnComment = 'Dadany kamentar da kalonki';
00036 $strAddedColumnRelation = 'Dadanaja suviaź dla kalonki';
00037 $strAddFields = 'Dadać novyja pali';
00038 $strAddHeaderComment = 'Dadać pryvatny kamentar u zahałovak (\\n padzialaje radki)';
00039 $strAddIfNotExists = 'Dadać IF NOT EXISTS';
00040 $strAddIntoComments = 'Dadać u kamentary';
00041 $strAddNewField = 'Dadać novaje pole';
00042 $strAddPrivilegesOnDb = 'Dadać pryvilei na nastupnuju bazu';
00043 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Dadać pryvilei na nastupnuju tablicu';
00044 $strAddSearchConditions = 'Dadać umovy pošuku (cieła dla ŭmovy "where"):';
00045 $strAddToIndex = 'Dadać da indeksa  %s kalonku(i)';
00046 $strAddUser = 'Dadać novaha karystalnika';
00047 $strAddUserMessage = 'Byŭ dadadzieny novy karystalnik.';
00048 $strAdministration = 'Administravańnie';
00049 $strAffectedRows = 'Zakranutyja radki:';
00050 $strAfterInsertBack = 'Pierajści da papiaredniaj staronki';
00051 $strAfterInsertNewInsert = 'Dadać jašče adzin radok';
00052 $strAfterInsertNext = 'Redagavać nastupny radok';
00053 $strAfterInsertSame = 'Viarnucca da hetaj staronki';
00054 $strAfter = 'Paśla %s';
00055 $strAllTableSameWidth = 'Pakazać usie tablicy adnolkavaj šyryni?';
00056 $strAll = 'Usie';
00057 $strAlterOrderBy = 'Źmianić paradak tablicy';
00058 $strAnalyzeTable = 'Analizavać tablicu';
00059 $strAnd = 'I';
00060 $strAndThen = 'i paśla';
00061 $strAnIndex = 'Byŭ dadadzieny indeks dla %s';
00062 $strAnyHost = 'Luby chost';
00063 $strAny = 'Luby';
00064 $strAnyUser = 'Luby karystalnik';
00065 $strApproximateCount = 'Moža być prybliznym. Hł. FAQ 3.11';
00066 $strAPrimaryKey = 'Pieršasny kluč byŭ dadadzieny da %s';
00067 $strArabic = 'Arabskaja';
00068 $strArmenian = 'Armianskaja';
00069 $strAscending = 'pramy';
00070 $strAtBeginningOfTable = 'U pačatku tablicy';
00071 $strAtEndOfTable = 'U kancy tablicy';
00072 $strAttr = 'Atrybuty';
00073 $strAutodetect = 'Aŭtavyznačeńnie';
00074 $strAutomaticLayout = 'Aŭtamatyčnaje raźmiaščeńnie';
00075 
00076 $strBack = 'Nazad';
00077 $strBaltic = 'Bałtyjskaja';
00078 $strBeginCut = 'BEGIN CUT';
00079 $strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
00080 $strBinaryDoNotEdit = 'Dvojkavyja dadzienyja — nie redagujucca';
00081 $strBinary = 'Dvojkavy';
00082 $strBinaryLog = 'Dvojkavy łog';
00083 $strBinLogEventType = 'Typ padziei';
00084 $strBinLogInfo = 'Jinfarmacyja';
00085 $strBinLogName = 'Jimia łogu';
00086 $strBinLogOriginalPosition = 'Pieršapačatkovaja pazycyja';
00087 $strBinLogPosition = 'Pazycyja';
00088 $strBinLogServerId = 'ID servera';
00089 $strBookmarkAllUsers = 'Dać kožnamu karystalniku dostup da hetaj zakładki';
00090 $strBookmarkDeleted = 'Zakładka była vydalenaja.';
00091 $strBookmarkLabel = 'Mietka';
00092 $strBookmarkOptions = 'Nałady zakładki';
00093 $strBookmarkQuery = 'Zakładzieny SQL-zapyt';
00094 $strBookmarkThis = 'Dadać hety SQL-zapyt u zakładki';
00095 $strBookmarkView = 'Tolki prahlad';
00096 $strBrowseForeignValues = 'Prahladzieć źniešnija značeńni';
00097 $strBrowse = 'Prahlad';
00098 $strBufferPoolActivity = 'Aktyŭnaść pułu buferu';
00099 $strBufferPool = 'Puł buferu';
00100 $strBufferPoolUsage = 'Vykarystańnie pułu buferu';
00101 $strBufferReadMissesInPercent = 'Propuskaŭ čytańnia ŭ %';
00102 $strBufferReadMisses = 'Propuskaŭ čytańnia';
00103 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Zatrymak zapisu ŭ %';
00104 $strBufferWriteWaits = 'Zatrymak zapisu';
00105 $strBulgarian = 'Baŭharskaja';
00106 $strBusyPages = 'Zaniatych staronak';
00107 $strBzError = 'phpMyAdmin nia moža ścisnuć damp z-za prablemaŭ z pašyreńniem Bz2 u hetaj versii PHP. Stroha rekamendujecca vyznačyć značeńnie dyrektyvy <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> u vašym kanfihuracyjnym fajle phpMyAdmin jak <code>FALSE</code>. Kali vy žadajecie vykarystoŭvać Bz2-ścisk, vam nieabchodna abnavić versiju PHP. Źvarniciesia da PHP bug report %s dla bolš padrabiaznaj infarmacyi.';
00108 $strBzip = 'ściskać u bzip';
00109 
00110 $strCalendar = 'Kalandar';
00111 $strCannotLogin = 'Niemahčyma załagavacca na server MySQL';
00112 $strCantLoad = 'niemahčyma zahruzić pašyreńnie %s;<br />kali łaska, praviercie kanfihuracyju PHP';
00113 $strCantLoadRecodeIconv = 'Niemahčyma zahruzić pašyreńnie iconv abo pašyreńnie recode, nieabchodnyja dla pierakadavańnia symbalaŭ. Naładźcie PHP na vykarystańnie hetych pašyreńniaŭ abo ŭvohule adklučycie pierakadavańnie symbalaŭ u phpMyAdmin.';
00114 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Niemahčyma pierajmienavać indeks u PRIMARY!';
00115 $strCantUseRecodeIconv = 'Niemahčyma vykarystać ni funkcyju iconv, ni libiconvr, ni recode_string u toj čas, jak pašyreńnie paviedamlaje, što jano zahružanaje. Praviercie vašuju kanfihuracyju PHP.';
00116 $strCardinality = 'Kolkaść elementaŭ';
00117 $strCarriage = 'Symbal zvarotu karetki: \\r';
00118 $strCaseInsensitive = 'biez uliku registru';
00119 $strCaseSensitive = 'z ulikam registru';
00120 $strCentralEuropean = 'Centralnaeŭrapiejskaja';
00121 $strChange = 'Źmianić';
00122 $strChangeCopyModeCopy = '... pakinuć staroha.';
00123 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... vydalić staroha z tablicy karystalnikaŭ i paśla pierazahruzić pryvilei.';
00124 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... vydalić staroha z tablicy karystalnikaŭ.';
00125 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... anulavać usie aktyŭnyja pryvilei staroha i paśla vydalić jaho.';
00126 $strChangeCopyMode = 'Stvaryć novaha karystalnika z takimi ž pryvilejami i ...';
00127 $strChangeCopyUser = 'Źmianić registracyjnuju infarmacyju / Kapijavać karystalnika';
00128 $strChangeDisplay = 'Vybierycie pole dla adlustravańnia';
00129 $strChangePassword = 'Źmianić parol';
00130 $strCharset = 'Kadyroŭka';
00131 $strCharsetOfFile = 'Kadyroŭka fajła:';
00132 $strCharsetsAndCollations = 'Raskładki i supastaŭleńni';
00133 $strCharsets = 'Kadyroŭki';
00134 $strCheckAll = 'Adznačyć usio';
00135 $strCheckOverhead = 'Adznačyć tyja, što patrabujuć aptymizacyi';
00136 $strCheckPrivsLong = 'Pravieryć pryvilei dla bazy "%s".';
00137 $strCheckPrivs = 'Pravieryć pryvilei';
00138 $strCheckTable = 'Pravieryć tablicu';
00139 $strChoosePage = 'Kali łaska, vybierycie staronku dla redagavańnia';
00140 $strColComFeat = 'Pakazvać kamentary kalonak';
00141 $strCollation = 'Supastaŭleńnie';
00142 $strColumnNames = 'Nazvy kalonak';
00143 $strColumnPrivileges = 'Specyfičnyja pryvilei kalonak';
00144 $strCommand = 'Kamanda';
00145 $strCommentsForTable = 'Kamentary da tablicy';
00146 $strComments = 'Kamentary';
00147 $strCompatibleHashing = 'Sumiaščalnaje z MySQL 4.0';
00148 $strCompleteInserts = 'Poŭnaja ŭstaŭka';
00149 $strCompression = 'Ścisk';
00150 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nia moža pračytać kanfihuracyjny fajł!<br />Heta moža adbycca ŭ vypadku, kali PHP znojdzie syntaksyčnuju pamyłku ŭ im abo kali PHP nia moža znajści fajł.<br />Kali łaska, zahruzicie kanfihuracyjny fajł niepasredna, vykarystoŭvajučy spasyłku, pryviedzienuju nižej, i pračytajcie paviedamleńni PHP pra pamyłki. U bolšaści vypadkaŭ, niedzie prapuščany apostraf abo kropka z koskaj.<br />Kali vy atrymajecie čystuju staronku, značyć, usio dobra.';
00151 $strConfigureTableCoord = 'Kali łaska, skanfihurujcie kaardynaty dla tablicy %s';
00152 $strConnectionError = 'Niemahčyma padłučycca: niapravilnyja nałady.';
00153 $strConnections = 'Padłučeńni';
00154 $strConstraintsForDumped = 'Abmiežavańni dla ekspartavanych tablic';
00155 $strConstraintsForTable = 'Abmiežavańni dla tablicy';
00156 $strCookiesRequired = 'Cookies musiać być uklučanymi paśla hetaha miesca.';
00157 $strCopyDatabaseOK = 'Baza dadzienych %s była skapijavanaja ŭ %s';
00158 $strCopy = 'Skapijavać';
00159 $strCopyTableOK = 'Tablica %s była skapijavanaja ŭ %s.';
00160 $strCopyTableSameNames = 'Niemahčyma skapijavać tablicu ŭ samu siabie!';
00161 $strCopyTable = 'Skapijavać tablicu ŭ (baza dadzienych<b>.</b>tablica):';
00162 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nia moža spynić praces %s. Napeŭna, jon užo spynieny.';
00163 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'vykanać CREATE DATABASE pierad kapijavańniem';
00164 $strCreateIndex = 'Stvaryć indeks na %s kalonkach';
00165 $strCreateIndexTopic = 'Stvaryć novy indeks';
00166 $strCreateNewDatabase = 'Stvaryć novuju bazu dadzienych';
00167 $strCreateNewTable = 'Stvaryć novuju tablicu ŭ BD %s';
00168 $strCreatePage = 'Stvaryć novuju staronku';
00169 $strCreatePdfFeat = 'Stvareńnie PDF-fajłaŭ';
00170 $strCreate = 'Stvaryć';
00171 $strCreationDates = 'Stvareńnie/Abnaŭleńnie/Pravierka dat';
00172 $strCriteria = 'Kryter';
00173 $strCroatian = 'Charvackaja';
00174 $strCSVOptions = 'Opcyi CSV';
00175 $strCyrillic = 'Kiryličnaja';
00176 $strCzech = 'Českaja';
00177 $strCzechSlovak = 'Čechasłavackaja';
00178 
00179 $strDanish = 'Dackaja';
00180 $strDatabase = 'Baza dadzienych';
00181 $strDatabaseEmpty = 'Jimia bazy dadzienych nie paznačanaje!';
00182 $strDatabaseExportOptions = 'Nałady ekspartu bazy dadzienych';
00183 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza dadzienych %s była vydalenaja.';
00184 $strDatabaseNoTable = 'Heta baza dadzienych nia ŭtrymlivaje tablic!';
00185 $strDatabases = 'Bazy dadzienych';
00186 $strDatabasesDropped = '%s bazaŭ dadzienych byli paśpiachova vydalenyja.';
00187 $strDatabasesStatsDisable = 'Adklučyć statystyku';
00188 $strDatabasesStatsEnable = 'Uklučyć statystyku';
00189 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Zaŭvaha: Uklučeńnie statystyki bazy dadzienych moža vyklikać vialikuju kolkaść trafiku pamiž veb-serveram i serveram MySQL.';
00190 $strDatabasesStats = 'Statystyka bazaŭ dadzienych';
00191 $strData = 'Dadzienyja';
00192 $strDataDict = 'Słoŭnik dadzienych';
00193 $strDataOnly = 'Tolki dadzienyja';
00194 $strDataPages = 'Staronak z dadzienymi';
00195 $strDBComment = 'Kamentar da bazy dadzienych: ';
00196 $strDBCopy = 'Kapijavać bazu dadzienych u';
00197 $strDBGContextID = 'Kantekst ID';
00198 $strDBGContext = 'Kantekst';
00199 $strDBGHits = 'Zvarotaŭ';
00200 $strDBGLine = 'Radok';
00201 $strDBGMaxTimeMs = 'Maksymalny čas, ms';
00202 $strDBGMinTimeMs = 'Minimalny čas, ms';
00203 $strDBGModule = 'Modul';
00204 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zvarot, ms';
00205 $strDBGTotalTimeMs = 'Ahulny čas, ms';
00206 $strDbPrivileges = 'Specyfičnyja pryvilei bazy dadzienych';
00207 $strDBRename = 'Pierajmienavać bazu dadzienych u';
00208 $strDbSpecific = 'specyfičny dla bazy dadzienych';
00209 $strDefaultEngine = '%s źjaŭlajecca mašynaj zachavańnia dadzienych pa zmoŭčańni na hetym MySQL-servery.';
00210 $strDefault = 'Pa zmoŭčańni';
00211 $strDefaultValueHelp = 'Dla značeńniaŭ pa zmoŭčańni, kali łaska, uviadzicie prosta značeńnie, biez vykarystańnia zvarotnych słešaŭ i dvukośsia, vykarystoŭvajučy farmat: a';
00212 $strDefragment = 'Defragmentavać tablicu';
00213 $strDelayedInserts = 'Vykarystoŭvać adkładzienyja ŭstaŭki';
00214 $strDeleteAndFlushDescr = 'Heta lepšy sposab, ale pierazahruzka pryvilejaŭ moža zaniać peŭny čas.';
00215 $strDeleteAndFlush = 'Vydalić karystalnikaŭ i paśla pierazahruzić pryvilei.';
00216 $strDeleted = 'Radok byŭ vydaleny';
00217 $strDeletedRows = 'Vydalenyja radki:';
00218 $strDelete = 'Vydalić';
00219 $strDeleting = 'Vydaleńnie %s';
00220 $strDelOld = 'Biahučaja staronka ŭtrymlivaje spasyłki na tablicy, jakija bolš nie isnujuć. Ci žadajecie vy vydalić hetyja spasyłki?';
00221 $strDescending = 'advarotny';
00222 $strDescription = 'Apisańnie';
00223 $strDictionary = 'słoŭnik';
00224 $strDirtyPages = 'Brudnych staronak';
00225 $strDisabled = 'Adklučana';
00226 $strDisableForeignChecks = 'Adklučyć pravierku źniešnich klučoŭ';
00227 $strDisplayFeat = 'Pakazvać mahčymaści';
00228 $strDisplayOrder = 'Paradak prahladu:';
00229 $strDisplayPDF = 'Pakazać PDF-schiemu';
00230 $strDoAQuery = 'Vykanać "zapyt zhodna prykłada" (symbal padstanoŭki: "%")';
00231 $strDocu = 'Dakumentacyja';
00232 $strDoYouReally = 'Ci sapraŭdy vy žadajecie ';
00233 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Vy źbirajecie VYDALIĆ bazu dadzienych całkam!';
00234 $strDropSelectedDatabases = 'Vydalić vybranyja bazy dadzienych';
00235 $strDropUsersDb = 'Vydalić bazy dadzienych, jakija majuć takija ž imiony jak i karystalniki.';
00236 $strDrop = 'Vydalić';
00237 $strDumpingData = 'Damp dadzienych tablicy';
00238 $strDumpSaved = 'Damp zachavany ŭ fajł %s.';
00239 $strDumpXRows = 'Damp %s radkoŭ, pačynajučy z %s.';
00240 $strDynamic = 'dynamičny';
00241 
00242 $strEditPDFPages = 'Redagavać PDF-staronki';
00243 $strEditPrivileges = 'Redagavać pryvilei';
00244 $strEdit = 'Redagavać';
00245 $strEffective = 'Efektyŭnaść';
00246 $strEmpty = 'Ačyścić';
00247 $strEmptyResultSet = 'MySQL viarnuła pusty vynik (to bok nul radkoŭ).';
00248 $strEnabled = 'Uklučana';
00249 $strEncloseInTransaction = 'Ekspartavać za adnu tranzakcyju';
00250 $strEndCut = 'END CUT';
00251 $strEnd = 'Kaniec';
00252 $strEndRaw = 'END RAW';
00253 $strEngineAvailable = '%s dastupnaja na hetym MySQL-servery.';
00254 $strEngineDisabled = '%s była adklučanaja dla retaha MySQL-servera.';
00255 $strEngines = 'Mašyny';
00256 $strEngineUnsupported = 'Hety server MySQL nie padtrymlivaje mašynu zachavańnia dadzienych %s.';
00257 $strEnglish = 'Angielskaja';
00258 $strEnglishPrivileges = ' Zaŭvaha: imiony pryvilejaŭ MySQL zadajucca pa-angielsku ';
00259 $strError = 'Pamyłka';
00260 $strEscapeWildcards = 'Symbali padstanoŭki _ i % musiać być ekranavanymi symbalem \ dla ich litaralnaha vykarystańnia';
00261 $strEstonian = 'Estonskaja';
00262 $strExcelEdition = 'Versija Excel';
00263 $strExcelOptions = 'Opcyi Excel';
00264 $strExecuteBookmarked = 'Vykanać zapyt z zakładak';
00265 $strExplain = 'Tłumačyć SQL';
00266 $strExport = 'Ekspart';
00267 $strExtendedInserts = 'Pašyranyja ŭstaŭki';
00268 $strExtra = 'Dadatkova';
00269 
00270 $strFailedAttempts = 'Niaŭdałych sprobaŭ';
00271 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s było vydalenaje';
00272 $strField = 'Pole';
00273 $strFieldsEmpty = ' Nia ŭviedzienaja kolkaść paloŭ! ';
00274 $strFieldsEnclosedBy = 'Pali ŭziatyja ŭ';
00275 $strFieldsEscapedBy = 'Pali ekranujucca';
00276 $strFields = 'Pali';
00277 $strFieldsTerminatedBy = 'Pali padzielenyja';
00278 $strFileAlreadyExists = 'Fajł %s užo isnuje na servery, źmianicie imia fajła abo praviercie opcyju pierazapisu.';
00279 $strFileCouldNotBeRead = 'Niemahčyma pračytać fajł';
00280 $strFileNameTemplate = 'Šablon nazvy fajła';
00281 $strFileNameTemplateHelp = 'Vykarystoŭvajcie __DB__ dla nazvy bazy dadzienych, __TABLE__ dla nazvy tablicy i %slubyja strftime%s opcyi dla vyznačeńnia mietki času, pašyreńnie budzie dadadzienaje aŭtamatyčna. Luby inšy tekst budzie zachavany.';
00282 $strFileNameTemplateRemember = 'zapomnić šablon';
00283 $strFixed = 'fiksavany';
00284 $strFlushPrivilegesNote = 'Zaŭvaha: phpMyAdmin atrymlivaje pryvilei karystalnikaŭ naŭprostava z tablic pryvilejaŭ MySQL. Źmieściva hetych tablic moža adroźnivacca ad pryvilejaŭ, jakija vykarystoŭvaje server, kali jany byli źmienienyja ŭručnuju. U hetym vypadku vam treba %spierazahruzić pryvilei%s da taho, jak vy praciahniecie.';
00285 $strFlushTable = 'Skinuć keš tablicy ("FLUSH")';
00286 $strFormat = 'Farmat';
00287 $strFormEmpty = 'Nie zadadzienaje značeńnie ŭ formie!';
00288 $strFreePages = 'Volnych staronak';
00289 $strFullText = 'Poŭnyja teksty';
00290 $strFunction = 'Funkcyja';
00291 
00292 $strGenBy = 'Stvorany';
00293 $strGeneralRelationFeat = 'Mahčymaści asnoŭnych suviaziaŭ';
00294 $strGeneratePassword = 'Zgeneravać parol';
00295 $strGenerate = 'Zgeneravać';
00296 $strGenTime = 'Čas stvareńnia';
00297 $strGeorgian = 'Hruzinskaja';
00298 $strGerman = 'Niamieckaja';
00299 $strGlobal = 'glabalny';
00300 $strGlobalPrivileges = 'Glabalnyja pryvilei';
00301 $strGlobalValue = 'Glabalnaje značeńnie';
00302 $strGo = 'Paniesłasia';
00303 $strGrantOption = 'Grant';
00304 $strGreek = 'Hreckaja';
00305 $strGzip = 'archivavany ŭ gzip';
00306 
00307 $strHasBeenAltered = 'była źmienienaja.';
00308 $strHasBeenCreated = 'była stvoranaja.';
00309 $strHaveToShow = 'Vam nieabchodna vybrać prynamsi adnu kalonku dla adlustravańnia';
00310 $strHebrew = 'Habrejskaja';
00311 $strHexForBinary = 'Vykarystoŭvać šasnaccatkavyja liki dla dvojkavych paloŭ';
00312 $strHome = 'Da pačatku';
00313 $strHomepageOfficial = 'Aficyjnaja staronka phpMyAdmin';
00314 $strHost = 'Chost';
00315 $strHostEmpty = 'Pustoje imia chostu!';
00316 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00317 $strHTMLExcelOptions = 'Opcyi Microsoft Excel 2000';
00318 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00319 $strHTMLWordOptions = 'Opcyi Microsoft Word 2000';
00320 $strHungarian = 'Vuhorskaja';
00321 
00322 $strIcelandic = 'Jiślandzkaja';
00323 $strId = 'ID';
00324 $strIdxFulltext = 'Poŭnatekstekstavaje';
00325 $strIfYouWish = 'Kali vy žadajecie zahruzić tolki niekatoryja kalonki tablicy, paznačcie padzieleny koskami śpis paloŭ.';
00326 $strIgnoreInserts = 'Vykarystoŭvać ustaŭki ignaravańniaŭ';
00327 $strIgnore = 'Jignaravać';
00328 $strIgnoringFile = 'Fajł %s praignaravany';
00329 $strImportDocSQL = 'Jimpartavać fajły docSQL';
00330 $strImportFiles = 'Jimpartavać fajły';
00331 $strImportFinished = 'Jimpartavańnie zavieršanaje';
00332 $strIndexes = 'Jindeksy';
00333 $strIndexHasBeenDropped = 'Jindeks %s byŭ vydaleny';
00334 $strIndex = 'Jindeks';
00335 $strIndexName = 'Jimia indeksa:';
00336 $strIndexType = 'Typ indeksa:';
00337 $strIndexWarningMultiple = 'Bolš za adzin %s kluč byŭ stvorany dla kalonki `%s`';
00338 $strIndexWarningPrimary = 'Abodva klučy PRIMARY i INDEX pavinny być vyznačany dla kalonki `%s`';
00339 $strIndexWarningTable = 'Prablemy z indeksami dla tablicy `%s`';
00340 $strIndexWarningUnique = 'Abodva klučy UNIQUE i INDEX pavinny być vyznačany dla kalonki `%s`';
00341 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Aŭtapašyralnaje prypaščeńnie';
00342 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Pamier pryraščeńnia dla pašyreńnia pamieru prastory aŭtapašyralnaj tablicy, kali jana zapoŭnicca.';
00343 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Pamier buferu ŭ pamiaci, jaki InnoDB vykarystoŭvaje dla kešavańnia dadzienych i indeksaŭ tablic.';
00344 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Pamier pułu buferu';
00345 $strInnoDBDataFilePath = 'Fajły dadzienych';
00346 $strInnoDBDataHomeDir = 'Chatniaja tečka dadzienych';
00347 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Ahulnaja častka šlachu tečki da ŭsich fajłaŭ dadzienych InnoDB.';
00348 $strInnoDBPages = 'staronak';
00349 $strInnodbStat = 'Stan InnoDB';
00350 $strInsecureMySQL = 'Vaš kanfihuracyjny fajł utrymlivaje nałady (karystalnik root biez parolu), jakija adpaviadajuć pryvilejavanamu karystalniku MySQL pa zmoŭčańni. Vaš server MySQL pracuje z hetaj naładaj pa zmoŭčańni i źjaŭlajecca adkrytym dla źniešniaha ŭryvańnia, i tamu vam abaviazkova treba vypravić hetuju chibu ŭ biaśpiecy.';
00351 $strInsertAsNewRow = 'Ustavić jak novy radok';
00352 $strInsertBookmarkTitle = 'Kali łaska, ustaŭcie nazvu zakładki';
00353 $strInsertedRowId = 'Id ustaŭlenaha radka:';
00354 $strInsertedRows = 'Dadanyja radki:';
00355 $strInsertNewRow = 'Ustavić novy radok';
00356 $strInsertTextfiles = 'Ustavić dadzienyja z tekstavaha fajła ŭ tablicu';
00357 $strInsert = 'Ustavić';
00358 $strInstructions = 'Jinstrukcyi';
00359 $strInternalNotNecessary = '* Unutranaja suviaź nie źjaŭlajecca abaviazkovaj, kali jana ŭžo isnuje ŭ InnoDB.';
00360 $strInternalRelations = 'Unutranyja suviazi';
00361 $strInUse = 'vykarystoŭvajecca';
00362 $strInvalidColumnCount = 'Kolkaść kalonak musić być bolšaj za nul.';
00363 $strInvalidFieldAddCount = 'Treba dadać prynamsi adno pole.';
00364 $strInvalidFieldCount = 'Tablica musić mieć prynamsi adno pole.';
00365 $strInvalidRowNumber = '%d nie źjaŭlajecca karektnym numaram radka.';
00366 
00367 $strJapanese = 'Japonskaja';
00368 $strJumpToDB = 'Pierajści da bazy dadzienych "%s".';
00369 $strJustDeleteDescr = '"Vydalenyja" karystalniki ŭsio jašče zmohuć atrymać dostup da servera jak zvyčajna, pakul pryvilei nia buduć pierazahružanyja.';
00370 $strJustDelete = 'Prosta vydalić karystalnikaŭ z tablic pryvilejaŭ.';
00371 
00372 $strKeepPass = 'Nie źmianiać parol';
00373 $strKeyname = 'Jimia kluča';
00374 $strKill = 'Spynić';
00375 $strKorean = 'Karejskaja';
00376 
00377 $strLandscape = 'Krajavid';
00378 $strLatchedPages = 'Fiksavanyja staronki';
00379 $strLatexCaption = 'Zahałovak tablicy';
00380 $strLatexContent = 'Źmieściva tablicy __TABLE__';
00381 $strLatexContinuedCaption = 'Praciahnuty zahałovak tablicy';
00382 $strLatexContinued = '(praciah)';
00383 $strLatexIncludeCaption = 'Uklučyć zahałovak tablicy';
00384 $strLatexLabel = 'Kluč mietki';
00385 $strLaTeX = 'LaTeX';
00386 $strLaTeXOptions = 'Opcyi LaTeX';
00387 $strLatexStructure = 'Struktura tablicy __TABLE__';
00388 $strLatvian = 'Łatvijskaja';
00389 $strLengthSet = 'Daŭžynia/Značeńni*';
00390 $strLimitNumRows = 'Kolkaść radkoŭ na staronku';
00391 $strLineFeed = 'Symbal kanca radku: \\n';
00392 $strLinesTerminatedBy = 'Radki padzielenyja';
00393 $strLinkNotFound = 'Suviaź nia znojdzienaja';
00394 $strLinksTo = 'Źviazanaja z';
00395 $strLithuanian = 'Litoŭskaja';
00396 $strLoadExplanation = 'Najlepšy metad adznačany pa zmoŭčańni, ale vy možacie źmianić jaho, kali jon nie spracuje.';
00397 $strLoadMethod = 'Sposab zahruzki';
00398 $strLocalhost = 'Lakalny';
00399 $strLocationTextfile = 'Miescaznachodžańnie tekstavaha fajła';
00400 $strLoginInformation = 'Jinfarmacyja pra ŭvachod';
00401 $strLogin = 'Uvachod u systemu';
00402 $strLogout = 'Vyjści z systemy';
00403 $strLogPassword = 'Parol:';
00404 $strLogServer = 'Server';
00405 $strLogUsername = 'Jimia karystalnika:';
00406 $strLongOperation = 'Hetaja aperacyja moža zaniać šmat času. Praciahvać?';
00407 
00408 $strMaximumSize = 'Maksymalny pamier: %s%s';
00409 $strMbExtensionMissing = 'Pašyreńnie PHP mbstring nia znojdzienaje, a vy, zdajecca, vykarystoŭvajecie šmatbajtavuju kadyroŭku. Biez pašyreńnia mbstring phpMyAdmin nia moža padzialać radki karektna, i heta moža pryvieści da niečakanych vynikaŭ.';
00410 $strMbOverloadWarning = 'Vy ŭklučyli mbstring.func_overload u vašym kanfihuracyjnym fajle PHP. Hetaja opcyja niesumiaščalnaja z phpMyAdmin i moža vyklikać paškodžańnie dadzienych!';
00411 $strMIME_available_mime = 'Dastupnyja MIME-typy';
00412 $strMIME_available_transform = 'Dastupnyja pieraŭtvareńni';
00413 $strMIME_description = 'Apisańnie';
00414 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-typ';
00415 $strMIME_nodescription = 'Niama dastupnych apisańniaŭ dla hetaha pieraŭtvareńnia.<br />Kali łaska, spytajcie aŭtara, što robić %s.';
00416 $strMIME_transformation_note = 'Dla atrymańnia śpisu dastupnych opcyjaŭ transfarmacyi i pieraŭtvareńniaŭ ichnych MIME-typaŭ, naciśnicie na %sapisańni pieraŭtvareńniaŭ%s';
00417 $strMIME_transformation_options_note = 'Kali łaska, uvodźcie značeńni opcyjaŭ pieraŭtvareńnia vykarystoŭvajučy hety farmat: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Kali vam treba ŭžyć zvarotny słeš ("\") abo apostraf ("\'") u hetych značeńniach, ustaŭcie zvarotny słeš pierad imi (naprykład, \'\\\\xyz\' abo \'a\\\'b\').';
00418 $strMIME_transformation_options = 'Opcyi pieraŭtvareńnia';
00419 $strMIME_transformation = 'Pieraŭtvareńnie MIME-typu braŭzeram';
00420 $strMIMETypesForTable = 'MIME-typy tablicy';
00421 $strMIME_without = 'MIME-typy, vyłučanyja kursivam, nia majuć asobnaj funkcyi pieraŭtvareńnia';
00422 $strModifications = 'Madyfikacyi byli zachavanyja';
00423 $strModify = 'Źmianić';
00424 $strModifyIndexTopic = 'Źmianić indeks';
00425 $strMoreStatusVars = 'Dadatkovyja źmiennyja stanu';
00426 $strMoveTableOK = 'Tablica %s była pieraniesienaja ŭ %s.';
00427 $strMoveTable = 'Pieranieści tablicu ŭ (baza dadzienych<b>.</b>tablica):';
00428 $strMoveTableSameNames = 'Niemahčyma pieranieści tablicu ŭ samu siabie!';
00429 $strMultilingual = 'šmatmoŭnaja';
00430 $strMustSelectFile = 'Vam treba vybrać fajł, jaki vy chočacie ŭstavić.';
00431 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Značeńnie pa zmoŭčańni pamieru ŭkazalnika ŭ bajtach, dla vykarystańnia ŭ CREATE TABLE dla tablic MyISAM, kali nia vyznačanaja opcyja MAX_ROWS.';
00432 $strMyISAMDataPointerSize = 'Pamier ukazalnika na dadzienyja';
00433 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Kali pamier časovaha fajła, jaki vykarystoŭvajecca dla chutkaha stvareńnia indeksu MyISAM, budzie bolšy, čym vykarystańnie dla kešu klučoŭ pamieru, paznačanaha tut, vybierycie metad kešavańnia klučoŭ.';
00434 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksymalny pamier časovych fajłaŭ dla stvareńnia indeksu';
00435 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksymalny pamier časovaha fajła MySQL, jaki dazvolena vykarystoŭvać dla pierastvareńnia indeksu MyISAM (padčas REPAIR TABLE, ALTER TABLE, abo LOAD DATA INFILE).';
00436 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksymalny pamier dla časovych fajłaŭ sartavańnia';
00437 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režym dla aŭtamatyčnaha ŭznaŭleńnia paškodžanych tablic MyISAM, jak vyznačany praz opcyju --myisam-recover zahruzki servera.';
00438 $strMyISAMRecoverOptions = 'Režym aŭtamatyčnaha ŭznaŭleńnia';
00439 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Kali hetaje značeńnie bolšaje za 1, indeksy tablic MyISAM buduć stvaracca paralelna (kožny indeks u svaim ułasnym patoku) padčas uznaŭleńnia pracesam sartavańnia.';
00440 $strMyISAMRepairThreads = 'Patokaŭ uznaŭleńnia';
00441 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufer, jaki vydzialajecca dla sartavańnia indeksaŭ MyISAM padčas REPAIR TABLE abo padčas stvareńnia indeksaŭ, vykarystoŭvajučy CREATE INDEX ci ALTER TABLE.';
00442 $strMyISAMSortBufferSize = 'Pamier buferu sartavańnia';
00443 $strMySQLCharset = 'Kadyroŭka MySQL';
00444 $strMySQLConnectionCollation = 'Supastaŭleńnie padłučeńnia da MySQL';
00445 $strMySQLReloaded = 'MySQL pierazahružanaja.';
00446 $strMySQLSaid = 'Adkaz MySQL: ';
00447 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% na %pma_s2% jak %pma_s3%';
00448 $strMySQLShowProcess = 'Pakazać pracesy';
00449 $strMySQLShowStatus = 'Pakazać stan MySQL';
00450 $strMySQLShowVars = 'Pakazać systemnyja źmiennyja MySQL';
00451 
00452 $strName = 'Nazva';
00453 $strNeedPrimaryKey = 'Vam treba vyznačyć pieršasny kluč dla hetaj tablicy.';
00454 $strNext = 'Nastupny';
00455 $strNoActivity = 'Nie było anijakaj aktyŭnaści na praciahu %s sekundaŭ. Kali łaska, uvajdzicie znoŭ';
00456 $strNoDatabases = 'Bazy dadzienych adsutničajuć';
00457 $strNoDatabasesSelected = 'Nia vybranaja baza dadzienych.';
00458 $strNoDescription = 'niama apisańnia';
00459 $strNoDetailsForEngine = 'Dla hetaj mašyny zachavańnia dadzienych detalnaja infarmacyja nie dastupnaja.';
00460 $strNoDropDatabases = 'Kamandy "DROP DATABASE" adklučanyja.';
00461 $strNoExplain = 'Nie tłumačyć SQL';
00462 $strNoFrames = 'Dla raboty phpMyAdmin patrebny braŭzer z padtrymkaj <b>frejmaŭ</b>.';
00463 $strNoIndex = 'Jindeks nia vyznačany!';
00464 $strNoIndexPartsDefined = 'Častki indeksu nia vyznačanyja!';
00465 $strNoModification = 'Niama źmienaŭ';
00466 $strNone = 'Niama';
00467 $strNo = 'Nie';
00468 $strNoOptions = 'Hety farmat nia maje opcyjaŭ';
00469 $strNoPassword = 'Biez parola';
00470 $strNoPermission = 'Veb-server nia maje dazvołu dla zachavańnia ŭ fajł %s.';
00471 $strNoPhp = 'Biez PHP-kodu';
00472 $strNoPrivileges = 'Biez pryvilejaŭ';
00473 $strNoQuery = 'Niama SQL-zapytu!';
00474 $strNoRights = 'Vy nia majecie dastatkovych pryvilejaŭ być u hetym miescy ŭ hety čas!';
00475 $strNoRowsSelected = 'Nivodny radok nia vybrany';
00476 $strNoSpace = 'Niedastatkova miesca dla zachavańnia ŭ fajł %s.';
00477 $strNoTablesFound = 'U badzie dadzienych tablic nia vyjaŭlena.';
00478 $strNoThemeSupport = 'Temy nie padtrymlivajucca; kali łaska, praviercie vašuju kanfihuracyju i/abo vašyja temy ŭ tečcy %s.';
00479 $strNotNumber = 'Heta nia lik!';
00480 $strNotOK = 'nie OK';
00481 $strNotSet = 'Tablica <b>%s</b> nia znojdzienaja abo nia vyznačanaja ŭ %s';
00482 $strNoUsersFound = 'Nie znojdzieny karystalnik.';
00483 $strNoValidateSQL = 'Nie praviarać SQL';
00484 $strNull = 'Nul';
00485 $strNumSearchResultsInTable = '%s supadzieńniaŭ u tablicy <i>%s</i>';
00486 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Ahułam:</b> <i>%s</i> supadzieńniaŭ';
00487 $strNumTables = 'Tablic';
00488 
00489 $strOftenQuotation = 'Zvyčajna, dvukośsie. "Pa vybaru" aznačaje, što tolki pali char i varchar biarucca ŭ dvukośsie.';
00490 $strOK = 'OK';
00491 $strOperations = 'Aperacyi';
00492 $strOperator = 'Aperatar';
00493 $strOptimizeTable = 'Aptymizavać tablicu';
00494 $strOptionalControls = 'Pa vybaru. Kantraluje, jak čytać ci pisać specyjalnyja symbali.';
00495 $strOptionally = 'Pa vybaru';
00496 $strOr = 'Abo';
00497 $strOverhead = 'Vykarystańnie resursaŭ';
00498 $strOverwriteExisting = 'Pierazapisvać isnujučy(ja) fajł(y)';
00499 
00500 $strPageNumber = 'Staronka:';
00501 $strPagesToBeFlushed = 'Skinuć keš staronak';
00502 $strPaperSize = 'Pamier papiery';
00503 $strPartialText = 'Častkovyja teksty';
00504 $strPasswordChanged = 'Parol dla %s paśpiachova źmienieny.';
00505 $strPasswordEmpty = 'Pusty parol!';
00506 $strPasswordHashing = 'Chešavańnie parolu';
00507 $strPasswordNotSame = 'Paroli nie supadajuć!';
00508 $strPassword = 'Parol';
00509 $strPdfDbSchema = 'Struktura bazy "%s" — staronka %s';
00510 $strPdfInvalidTblName = 'Tablicy "%s" nie isnuje!';
00511 $strPdfNoTables = 'Niama tablic';
00512 $strPerHour = 'u hadzinu';
00513 $strPerMinute = 'u chvilinu';
00514 $strPerSecond = 'u sekundu';
00515 $strPersian = 'Persydzkaja';
00516 $strPhoneBook = 'telefonnaja kniha';
00517 $strPHP40203 = 'Vy vykarystoŭvajecie PHP 4.2.3, jakaja maje sur\'joznyja pamyłki pry rabocie z šmatbajtavymi radkami (mbstring). Hladzicie paviedamleńnie pra pamyłku PHP 19404. Heta versija PHP nie rekamendujecca dla vykarystańnia z phpMyAdmin.';
00518 $strPhp = 'Stvaryć PHP-kod';
00519 $strPHPVersion = 'Versija PHP';
00520 $strPmaDocumentation = 'Dakumentacyja pa phpMyAdmin';
00521 $strPmaUriError = 'Dyrektyva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> PAVINNA być vyznačanaja ŭ vašym kanfihuracyjnym fajle!';
00522 $strPolish = 'Polskaja';
00523 $strPortrait = 'Partret';
00524 $strPos1 = 'Pačatak';
00525 $strPrevious = 'Nazad';
00526 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Pieršasny kluč byŭ vydaleny';
00527 $strPrimaryKeyName = 'Jimia pieršasnaha kluča musić być PRIMARY!';
00528 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musić</b> być imiem pieršasnaha kluča i <b>tolki</b> jaho!)';
00529 $strPrimary = 'Pieršasny';
00530 $strPrint = 'Druk';
00531 $strPrintViewFull = 'Versija dla druku (z usim tekstam)';
00532 $strPrintView = 'Versija dla druku';
00533 $strPrivDescAllPrivileges = 'Uklučaje ŭsie pryvilei, aproč GRANT.';
00534 $strPrivDescAlter = 'Dazvalaje źmianiać strukturu isnych tablic.';
00535 $strPrivDescAlterDb = 'Dazvalaje źmianiać strukturu isnych tablic, a taksama raskładku pa zmoŭčańni i supastaŭleńnie bazaŭ dadzienych.';
00536 $strPrivDescAlterRoutine = 'Dazvalaje źmianiać i vydalać pragramy, jakija zachoŭvajucca.';
00537 $strPrivDescCreateDb = 'Dazvalaje stvarać novyja bazy dadzienych i tablicy.';
00538 $strPrivDescCreateRoutine = 'Dazvalaje stvarać pragramy, jakija zachoŭvajucca.';
00539 $strPrivDescCreateTbl = 'Dazvalaje stvarać novyja tablicy.';
00540 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Dazvalaje stvarać časovyja tablicy.';
00541 $strPrivDescCreateUser = 'Dazvalaje stvarać, vydalać i pierajmianoŭvać ulikovyja zapisy karystalnikaŭ';
00542 $strPrivDescCreateView = 'Dazvalaje stvarać novyja prahlady.';
00543 $strPrivDescDelete = 'Dazvalaje vydalać dadzienyja.';
00544 $strPrivDescDropDb = 'Dazvalaje vydalać bazy dadzienych i tablicy.';
00545 $strPrivDescDropTbl = 'Dazvalaje vydalać tablicy.';
00546 $strPrivDescExecute5 = 'Dazvalaje vykanańnie pragramaŭ, jakija zachoŭvajucca.';
00547 $strPrivDescExecute = 'Dazvalaje vykanańnie zachavanych pracedur; Nie pracuje ŭ hetaj versii MySQL.';
00548 $strPrivDescFile = 'Dazvalaje impartavać dadzienyja z fajłaŭ i ekspartavać dadzienyja ŭ fajły.';
00549 $strPrivDescGrant = 'Dazvalaje dadavać karystalnikaŭ i pryvilei biez pierazahruzki tablic pryvilejaŭ.';
00550 $strPrivDescIndex = 'Dazvalaje stvarać i vydalać indeksy.';
00551 $strPrivDescInsert = 'Dazvalaje ŭstaŭlać i zamianiać dadzienyja.';
00552 $strPrivDescLockTables = 'Dazvalaje blakavać tablicy dla biahučaha patoku.';
00553 $strPrivDescMaxConnections = 'Abmiažoŭvaje kolkaść novych złučeńniaŭ, jakija karystalnik moža adkryć na praciahu hadziny.';
00554 $strPrivDescMaxQuestions = 'Abmiažoŭvaje kolkaść zapytaŭ, jakija karystalnik moža adpravić na server na praciahu hadziny.';
00555 $strPrivDescMaxUpdates = 'Abmiažoŭvaje kolkaść kamandaŭ, źmianiajučych lubuju tablicu abo bazu dadzienych, jakija karystalnik moža vykanać na praciahu hadziny.';
00556 $strPrivDescProcess3 = 'Dazvalaje spyniać pracesy inšych karystalnikaŭ.';
00557 $strPrivDescProcess4 = 'Dazvalaje prahladać poŭnyja zapyty ŭ śpisie pracesaŭ.';
00558 $strPrivDescReferences = 'Nie pracuje ŭ hetaj versii MySQL.';
00559 $strPrivDescReload = 'Dazvalaje pierazahružać nałady servera i ačyščać keš servera.';
00560 $strPrivDescReplClient = 'Dazvalaje karystalniku pytacca, dzie znachodziacca slaves / masters.';
00561 $strPrivDescReplSlave = 'Nieabchodna dla replikacyi slaves.';
00562 $strPrivDescSelect = 'Dazvalaje čytać dadzienyja.';
00563 $strPrivDescShowDb = 'Daje dostup da poŭnaha śpisu bazaŭ dadzienych.';
00564 $strPrivDescShowView = 'Dazvalaje vykanańnie zapytaŭ SHOW CREATE VIEW.';
00565 $strPrivDescShutdown = 'Dazvalaje spyniać server.';
00566 $strPrivDescSuper = 'Dazvalaje padłučeńnie, navat kali dasiahnuty maksymalny lik padłučeńniaŭ; Patrabujecca dla bolšaści administratyŭnych aperacyjaŭ, takich jak vyznačeńnie glabalnych źmiennych abo spynieńnie patokaŭ inšych karystalnikaŭ.';
00567 $strPrivDescUpdate = 'Dazvalaje źmianiać dadzienyja.';
00568 $strPrivDescUsage = 'Biez pryvilejaŭ.';
00569 $strPrivileges = 'Pryvilei';
00570 $strPrivilegesReloaded = 'Pryvilei byli paśpiachova pierazahružanyja.';
00571 $strProcesslist = 'Śpis pracesaŭ';
00572 $strPutColNames = 'Paznačyć nazvy paloŭ u pieršym radku';
00573 
00574 $strQBEDel = 'Vydalić';
00575 $strQBEIns = 'Ustavić';
00576 $strQBE = 'Zapyt zhodna prykładu';
00577 $strQueryFrame = 'Akno zapytu';
00578 $strQueryOnDb = 'SQL-zapyt da BD <b>%s</b>:';
00579 $strQuerySQLHistory = 'Historyja SQL';
00580 $strQueryStatistics = '<b>Statystyka zapytaŭ</b>: Z momantu zapusku %s zapytaŭ było adpraŭlena na server.';
00581 $strQueryTime = 'Zapyt vykonvaŭsia %01.4f sek';
00582 $strQueryType = 'Typ zapytu';
00583 $strQueryWindowLock = 'Nie pierazapisvajcie hety zapyt u inšych voknach';
00584 
00585 $strReadRequests = 'Zapyty čytańnia';
00586 $strReceived = 'Atrymana';
00587 $strRecords = 'Zapisy';
00588 $strReferentialIntegrity = 'Pravieryć cełasnaść dadzienych:';
00589 $strRefresh = 'Abnavić';
00590 $strRelationalSchema = 'Relacyjnaja schiema';
00591 $strRelationNotWorking = 'Dadatkovyja mahčymaści raboty z źviazanymi tablicami byli adklučanyja. Kab vyśvietlić čamu, naciśnicie %stut%s.';
00592 $strRelationsForTable = 'Suviazi ŭ tablicy';
00593 $strRelations = 'Suviazi';
00594 $strRelationView = 'Prahlad zaležnaściaŭ';
00595 $strReloadFailed = 'Pierazahruzka MySQL skončyłasia niaŭdała.';
00596 $strReloadingThePrivileges = 'Pierazahruzić pryvilei';
00597 $strReloadMySQL = 'Pierazahruzić MySQL';
00598 $strRemoveSelectedUsers = 'Vydalić vybranych karystalnikaŭ';
00599 $strRenameDatabaseOK = 'Baza dadzienych %s była pierajmienavanaja ŭ %s';
00600 $strRenameTableOK = 'Tablica %s była pierajmienavanaja ŭ %s';
00601 $strRenameTable = 'Pierajmienavać tablicu ŭ';
00602 $strRepairTable = 'Ramantavać tablicu';
00603 $strReplaceNULLBy = 'Zamianiać NULL na';
00604 $strReplaceTable = 'Zamianić dadzienyja tablicy dadzienymi z fajła';
00605 $strReplace = 'Zamianić';
00606 $strReset = 'Skinuć';
00607 $strResourceLimits = 'Abmiežavańni resursaŭ';
00608 $strReType = 'Paćvierdžańnie';
00609 $strRevokeAndDelete = 'Anulavać usie aktyŭnyja pryvilei karystalnikaŭ i paśla vydalić ich.';
00610 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Karystalniki ŭsio jašče buduć mieć pryvilei karystańnia (USAGE), pakul pryvilei nia buduć pierazahružanyja.';
00611 $strRevoke = 'Anulavać';
00612 $strRevokeMessage = 'Vy anulavali pryvilei dla %s';
00613 $strRomanian = 'Rumynskaja';
00614 $strRoutines = 'Pragramy';
00615 $strRowLength = 'Daŭžynia radka';
00616 $strRowsFrom = 'radkoŭ, pačynajučy z zapisu #';
00617 $strRowSize = ' Pamier radka ';
00618 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'haryzantalna (paviernutyja zahałoŭki)';
00619 $strRowsModeHorizontal = 'haryzantalna';
00620 $strRowsModeOptions = 'u režymie %s i paŭtarać zahałoŭki praz kožnyja %s radkoŭ';
00621 $strRowsModeVertical = 'vertykalna';
00622 $strRows = 'Radki';
00623 $strRowsStatistic = 'Statystyka radku';
00624 $strRunning = 'na %s';
00625 $strRunQuery = 'Adpravić zapyt';
00626 $strRunSQLQuery = 'Vykanać SQL-zapyt(y) na bazie dadzienych %s';
00627 $strRussian = 'Rasiejskaja';
00628 
00629 $strSaveOnServer = 'Zachavać na servery ŭ tečcy %s';
00630 $strSave = 'Zachavać';
00631 $strScaleFactorSmall = 'Maštab zamały dla taho, kab schiema zajmała ŭsiu staronku';
00632 $strSearchFormTitle = 'Pošuk u bazie dadzienych';
00633 $strSearchInTables = 'U tablicy(ach):';
00634 $strSearchNeedle = 'Słova(y) abo značeńnie(i) dla pošuku (maska: "%"):';
00635 $strSearchOption1 = 'prynamsi adno z słovaŭ';
00636 $strSearchOption2 = 'usie słovy';
00637 $strSearchOption3 = 'dakładnuju frazu';
00638 $strSearchOption4 = 'regularny vyraz';
00639 $strSearch = 'Pošuk';
00640 $strSearchResultsFor = 'Vyniki pošuku "<i>%s</i>" %s:';
00641 $strSearchType = 'Znajści:';
00642 $strSecretRequired = 'Kanfihuracyjnamu fajłu zaraz patrebnaja sakretnaja fraza (blowfish_secret).';
00643 $strSelectADb = 'Kali łaska, vybierycie bazu dadzienych';
00644 $strSelectAll = 'Vybrać usio';
00645 $strSelectBinaryLog = 'Vyłučycie dvojkavy łog dla prahladu';
00646 $strSelectFields = 'Vybrać pali (prynamsi adno):';
00647 $strSelectNumRows = 'pa zapytu';
00648 $strSelectTables = 'Vybierycie tablicu(y)';
00649 $strSend = 'Zachavać jak fajł';
00650 $strSent = 'Adpraŭlena';
00651 $strServerChoice = 'Vybar servera';
00652 $strServerNotResponding = 'Server nie adkazvaje';
00653 $strServer = 'Server';
00654 $strServerStatus = 'Biahučaja infarmacyja';
00655 $strServerStatusUptime = 'Hety server MySQL pracuje %s. Jon byŭ zapuščany %s.';
00656 $strServerTabProcesslist = 'Pracesy';
00657 $strServerTabVariables = 'Źmiennyja';
00658 $strServerTrafficNotes = '<b>Trafik servera</b>: Hetyja tablicy pakazvajuć statystyku sietkavaha trafiku hetaha servera MySQL ad momantu jahonaha zapusku.';
00659 $strServerVars = 'Nałady i źmiennyja servera';
00660 $strServerVersion = 'Versija servera';
00661 $strSessionValue = 'Značeńnie sesii';
00662 $strSetEnumVal = 'Kali typ pola "enum" abo "set", kali łaska, uvodźcie značeńni vykarystoŭvajučy hety farmat: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Kali vam patrebna ŭžyć zvarotny słeš ("\") abo apostraf ("\'") siarod hetych značeńniaŭ, pastaŭcie pierad imi zvarotny słeš (naprykład, \'\\\\xyz\' abo \'a\\\'b\').';
00663 $strShowAll = 'Pakazać usie';
00664 $strShowColor = 'Pakazać koler';
00665 $strShowDatadictAs = 'Farmat słoŭnika dadzienych';
00666 $strShowFullQueries = 'Pakazać poŭnyja zapyty';
00667 $strShowGrid = 'Pakazać sietku';
00668 $strShowingRecords = 'Pakazanyja zapisy';
00669 $strShow = 'Pakazać';
00670 $strShowPHPInfo = 'Pakazać infarmacyju pra PHP';
00671 $strShowTableDimension = 'Pakazać raźmiernaść tablic';
00672 $strShowTables = 'Pakazać tablicy';
00673 $strShowThisQuery = ' Pakazać hety zapyt znoŭ ';
00674 $strSimplifiedChinese = 'Kitajskaja sproščanaja';
00675 $strSingly = '(asobna)';
00676 $strSize = 'Pamier';
00677 $strSlovak = 'Słavackaja';
00678 $strSlovenian = 'Słavienskaja';
00679 $strSocketProblem = '(abo sokiet lakalnaha servera MySQL nie skanfihuravany pravilna)';
00680 $strSortByKey = 'Sartavać pa kluču';
00681 $strSort = 'Paradak';
00682 $strSpaceUsage = 'Vykarystańnie prastory';
00683 $strSpanish = 'Hišpanskaja';
00684 $strSplitWordsWithSpace = 'Słovy padzielenyja prahałam (" ").';
00685 $strSQLExportCompatibility = 'Sumiaščalnaść ekspartavanaha SQL';
00686 $strSQLExportType = 'Typ ekspartu';
00687 $strSQLOptions = 'Opcyi SQL';
00688 $strSQLParserBugMessage = 'Mahčyma, vy znajšli pamyłku ŭ SQL-parsery. Kali łaska, uvažliva praviercie vyš zapyt i adpaviednaść dvukośsiaŭ u im. Inšaj mahčymaj pryčynaj pamyłki moža być toje, što vy zahruzili fajł z dvojkavymi dadzienymi pa-za miežami tekstu, vyłučanaha dvukośsiami. Vy taksama možacie pasprabavać adpravić vaš zapyt z kamandnaha radka MySQL. Paviedamleńnie pra pamyłku servera MySQL pryviedzienaje nižej, moža taksama dapamahčy vam vyśvietlić pryčynu prablemu. Kali vy ŭsio jašče majecie prablemy abo parser paviedamlaje pra pamyłku, a z kamandnaha radku zapyt vykonvajecca, kali łaska, skaracicie vaš uviedzieny SQL-zapyt da adnaho zapytu, jaki vyklikaje pamyłku, i adpraŭcie paviedamleńnie pra pamyłku z blokam dadzienych, padadzienych u sekyci CUT nižej:';
00689 $strSQLParserUserError = 'Zdajecca, vaš SQL-zapyt utrymlivaje pamyłku. Paviedamleńnie pra pamyłku servera MySQL pryviedzienaje nižej, mahčyma, taksama dapamoža vam vyśvietlić pryčynu pamyłki';
00690 $strSQLQuery = 'SQL-zapyt';
00691 $strSQLResult = 'SQL-vynik';
00692 $strSQL = 'SQL';
00693 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Niapravilny identyfikatar';
00694 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezakrytaje dvukośsie';
00695 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieviadomy symbal punktuacyi';
00696 $strStatCheckTime = 'Apošniaja pravierka';
00697 $strStatCreateTime = 'Stvoranaja';
00698 $strStatement = 'Vyrazy';
00699 $strStatUpdateTime = 'Apošniaje abnaŭleńnie';
00700 $strStatus = 'Stan';
00701 $strStorageEngine = 'Mašyna zachavańnia dadzienych';
00702 $strStorageEngines = 'Mašyny zachavańnia dadzienych';
00703 $strStrucCSV = 'CSV';
00704 $strStrucData = 'Strukturu i dadzienyja';
00705 $strStrucDrop = 'Dadać vydaleńnie tablicy';
00706 $strStrucExcelCSV = 'CSV dla dadzienych MS Excel';
00707 $strStrucNativeExcel = 'Rodny farmat MS Excel';
00708 $strStrucOnly = 'Tolki strukturu';
00709 $strStructPropose = 'Prapanavanaja struktura tablicy';
00710 $strStructure = 'Struktura';
00711 $strSubmit = 'Adpravić';
00712 $strSuccess = 'Vaš SQL-zapyt byŭ paśpiachova vykanany';
00713 $strSum = 'Usiaho';
00714 $strSwedish = 'Švedzkaja';
00715 $strSwitchToDatabase = 'Pierajści da skapijavanaj bazy dadzienych';
00716 $strSwitchToTable = 'Pierajści da skapijavanaj tablicy';
00717 
00718 $strTableComments = 'Kamentar da tablicy';
00719 $strTableEmpty = 'Pustaja nazva tablicy!';
00720 $strTableHasBeenDropped = 'Tablica %s była vydalenaja';
00721 $strTableHasBeenEmptied = 'Tablica %s była ačyščanaja';
00722 $strTableHasBeenFlushed = 'Keš tablicy %s byŭ ačyščany';
00723 $strTableMaintenance = 'Absłuhoŭvańnie tablicy';
00724 $strTableOfContents = 'Źmiest';
00725 $strTableOptions = 'Opcyi tablicy';
00726 $strTables = '%s tablic(y)';
00727 $strTableStructure = 'Struktura tablicy';
00728 $strTable = 'Tablica';
00729 $strTableType = 'Typ tablicy';
00730 $strTakeIt = 'hetaja';
00731 $strTblPrivileges = 'Pryvilei, specyfičnyja dla tablicy';
00732 $strTextAreaLength = ' Z-za vialikaj daŭžyni,<br /> hetaje pole nia moža być adredagavanaje ';
00733 $strThai = 'Tajlandzkaja';
00734 $strTheContent = 'Źmieściva fajła było impartavanaje.';
00735 $strTheContents = 'Źmieściva fajła zamianiaje źmieściva vybranaj tablicy ŭ radkach z supadajučymi pieršasnym abo ŭnikalnym klučom.';
00736 $strTheme = 'Tema / Styl';
00737 $strTheTerminator = 'Symbal skančeńnia paloŭ.';
00738 $strThisHost = 'Hety chost';
00739 $strThisNotDirectory = 'Heta nia tečka';
00740 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Patok %s byŭ paśpiachova spynieny.';
00741 $strTime = 'Čas';
00742 $strToggleScratchboard = 'Pakazać papiaredni prahlad';
00743 $strTotalUC = 'Ahułam';
00744 $strTotal = 'usiaho';
00745 $strTraditionalChinese = 'Tradycyjnaja kitajskaja';
00746 $strTraditionalSpanish = 'Tradycyjnaja hišpanskaja';
00747 $strTraffic = 'Trafik';
00748 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Pakazvaje spasyłku dla zahruzki dvojkavych dadzienych pola. Vy možacie vykarystoŭvać pieršuju opcyju dla vyznačeńnia imia fajła abo vykarystoŭvajcie druhuju opcyju jak imia pola, jakoje ŭtrymlivaje imia fajła. Kali vy vykarystoŭvajecie druhuju opcyju, vam treba pakinuć pieršaje pole pustym';
00749 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Pakazvaje dadzienyja ŭ šasnaccatkavym vyhladzie.';
00750 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Pakazvaje naciskalny eskiz; Opcyi — maksymalnaja šyrynia i vyšynia ŭ piksełach. Zachoŭvajucca pačatkovyja praporcyi.';
00751 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Pakazvaje spasyłku dla zahruzki hetaha malunku.';
00752 $strTransformation_image_png__inline = 'Prahladzieć malunak image/jpeg: ubudavany';
00753 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Pakazvaje dadzienyja z pola TIME, TIMESTAMP abo DATETIME i farmatuje ich zhodna vašaha lakalnaha farmatu daty. Pieršaja opcyja — pramiežak času (u hadzinach), jaki budzie dadadzieny da mietki času (Pa zmoŭčańni: 0). Vykarystoŭvajcie druhuju opcyju, kab vyznačyć inšy farmat daty; hladzicie dakumentacyju da funkcyi PHP strftime().';
00754 $strTransformation_text_plain__external = 'TOLKI DLA LINUX: Zapuskaje źniešniuju pragramu i pieradaje joj dadzienyja pola praz standartny ŭvod. Viartaje standartny vyvad pragramy. Pragrama pa zmoŭčańni — Tidy, jakaja drukuje čysty HTML-kod. Ź mierkavańniaŭ biaśpieki, vam treba ŭručnuju adredagavać fajł libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i paznačyć śpis pragramaŭ, jakija vy chočacie zrabić dastupnymi. Pieršaja opcyja — tady numar pragramy, jakuju vy chočacie vykarystoŭvać, druhaja opcyja — parametry dla pragramy. Treciaja opcyja, kali vyznačanaja jak 1, skanvertuje dadzienyja z standartnaha vyvadu vykarystoŭvajučy htmlspecialchars() (Pa zmoŭčańni 1). Čaćviertaja opcyja, kali vyznačanaja jak 1, praduchilić pieranos pa słovach, kab pierakanacca, što ŭvieś vychadny patok budzie vyviedzieny ŭ adzin radok (Pa zmoŭčańni 1).';
00755 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Pakazvaje źmieściva pola jak-jość, biez apracoŭki jaho funkcyjaj htmlspecialchars(). Tamu razumiejecca, što pole ŭtrymlivaje karektny HTML-kod.';
00756 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Pakazvaje malunak i spasyłku, pole źmiaščaje nazvu fajła. Pieršaja opcyja — prefiks adrasu kštałtu "http://www.example.com/". Druhaja i treciaja opcyi — šyrynia i vyšynia ŭ piksełach.';
00757 $strTransformation_text_plain__link = 'Pakazvaje spasyłku; pole źmiaščaje nazvu fajła. Pieršaja opcyja — prefiks adrasu kštałtu "http://www.example.com/". Druhaja opcyja — nazva spasyłki.';
00758 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pakazvaje tolki častku radka. Pieršaja opcyja — kolkaść symbalaŭ ad pačatku radka, jakija treba prapuścić (Pa zmoŭčańni 0). Druhaja opcyja — kolkaść symbalaŭ, jakija treba viarnuć (Pa zmoŭčańni: da kanca radka). Treciaja opcyja — radok, jaki treba dałučyć da kanca i/abo z pačatku radka, kali adbudziecca ŭsiačeńnie (Pa zmoŭčańni: "...") .';
00759 $strTruncateQueries = 'Abrazać pakazanyja zapyty';
00760 $strTurkish = 'Tureckaja';
00761 $strType = 'Typ';
00762 
00763 $strUkrainian = 'Ukrainskaja';
00764 $strUncheckAll = 'Źniać usie adznaki';
00765 $strUnicode = 'Junikod';
00766 $strUnique = 'Unikalnaje';
00767 $strUnknown = 'nieviadoma';
00768 $strUnselectAll = 'Źniać usie adznaki';
00769 $strUpdatePrivMessage = 'Vy źmianili pryvilei dla %s.';
00770 $strUpdateProfileMessage = 'Profil byŭ adnoŭleny.';
00771 $strUpdateQuery = 'Abnavić zapyt';
00772 $strUpdComTab = 'Za infarmacyjaj jak abnavić tablicu column_comments źviarniciesia, kali łaska, da dakumentacyi';
00773 $strUpgrade = 'Vam treba abnavić %s da versii %s ci paźniejšaj.';
00774 $strUsage = 'Vykarystańnie';
00775 $strUseBackquotes = 'Zvarotnaje dvukośsie ŭ imionach tablic i paloŭ';
00776 $strUseHostTable = 'Vykarystoŭvać tablicu chostaŭ';
00777 $strUserAlreadyExists = 'Karystalnik %s užo isnuje!';
00778 $strUserEmpty = 'Pustoje imia karystalnika!';
00779 $strUser = 'Karystalnik';
00780 $strUserName = 'Jimia karystalnika';
00781 $strUserNotFound = 'Vyłučany karystalnik nia znojdzieny ŭ tablicy pryvilejaŭ.';
00782 $strUserOverview = 'Karystalniki';
00783 $strUsersDeleted = 'Vybranyja karystalniki byli paśpiachova vydalenyja.';
00784 $strUsersHavingAccessToDb = 'Karystalniki z pravami dostupu da "%s"';
00785 $strUseTabKey = 'Vykarystoŭvajcie klavišu TAB dla pieramiaščeńnia ad značeńnia da značeńnia abo CTRL+strełki dla pieramiaščeńnia ŭ luboje inšaje miesca';
00786 $strUseTables = 'Vykarystoŭvać tablicy';
00787 $strUseTextField = 'Vykarystoŭvać tekstavaje pole';
00788 $strUseThisValue = 'Vykarystoŭvać heta značeńnie';
00789 
00790 $strValidateSQL = 'Pravieryć SQL';
00791 $strValidatorError = 'Niemahčyma prainicyjalizavać pravierku SQL. Kali łaska, praviercie, ci ŭstalavanyja ŭ vas nieabchodnyja pašyreńni PHP, jak heta apisana ŭ %sdakumentacyi%s.';
00792 $strValue = 'Značeńnie';
00793 $strVar = 'Źmiennaja';
00794 $strVersionInformation = 'Jinfarmacyja pra versiju';
00795 $strViewDumpDatabases = 'Prahladzieć damp (schiemu) bazaŭ dadzienych';
00796 $strViewDumpDB = 'Prahladzieć damp (schumu) bazy dadzienych';
00797 $strViewDump = 'Prahladzieć damp (schiemu) tablicy';
00798 $strViewHasBeenDropped = 'Vyhlad %s byŭ vydaleny';
00799 $strView = 'Vyhlad';
00800 
00801 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Niemahčyma adkryć paznačanuju vami tečku dla zahruzki fajłaŭ';
00802 $strWebServerUploadDirectory = 'tečka veb-servera dla zahruzki fajłaŭ';
00803 $strWelcome = 'Zaprašajem u %s';
00804 $strWestEuropean = 'Zachodnieeŭrapiejskaja';
00805 $strWildcard = 'šablon';
00806 $strWindowNotFound = 'Niemahčyma abnavić metavaje akno braŭzera. Mahčyma, vy zakryli baćkoŭskaje akno abo nałady biaśpieki vašaha braŭzera skanfihuranyja na blakavańnie mižvakonnych ŭzajemadziejańniaŭ';
00807 $strWithChecked = 'Z adznačanymi:';
00808 $strWriteRequests = 'Zapytaŭ zapisu';
00809 $strWritingCommentNotPossible = 'Niemahčyma dadać kamentar';
00810 $strWritingRelationNotPossible = 'Niemahčyma dadać suviaź';
00811 $strWrongUser = 'Niapravilny łagin/parol. U dostupie admoŭlena.';
00812 
00813 $strXML = 'XML';
00814 
00815 $strYes = 'Tak';
00816 
00817 $strZeroRemovesTheLimit = 'Zaŭvaha: Paznačeńnie hetych opcyjaŭ jak 0 (nul) zdymaje abmiežavańnie.';
00818 $strZip = 'archivavany ŭ zip';
00819 
00820 ?>


Gnr par Les experts TYPO3 avec  doxygen 1.4.6